ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 12. veřejného zasedání zastupitelstva města - 25.4.2012

Usnesení č. 157/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje ukončení smlouvy o obhospodařování cenných papírů uzavřené 23. 4. 2002 s ČSOB Asset Management, a.s. člen skupiny ČSOB. Zároveň pověřuje starostu města a vedoucí finančního oddělení podpisem potřebných dokumentů.

Usnesení č. 158/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v  tabulce ve výši dotace do 50.000,-- Kč, schválených radou města. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2012.

Usnesení č. 159/2012

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo způsob vypořádání hospodářských výsledků a limitovaných příslibů z r. 2011 a souhlasí s úhradou ztrát vzniklých hospodařením PO z hlavní a vedlejší činnosti v kumulaci dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 160/2012

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření a rozpočtové úpravy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2012 v celkové výši příjmů 34.439.591,74 Kč a výdajů 34.188.318,74 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 251.273,-- Kč bude převeden do zůstatku účtu.

Usnesení č. 161/2012

Zastupitelstvo města Frýdlant po projednání schvaluje odpis pohledávek splatných do konce roku 2006 a jejich převod z rozvahového účtu 315 na podrozvahu (účet 911).

Usnesení č. 162/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočet DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO na r. 2012 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 163/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Smrk na r. 2012 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 164/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 165/2012

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 2228/3 o výměře cca 49 m2, k. ú. Frýdlant v majetku Města Frýdlantu za část pozemku p. č. 2228/2 o výměře cca 49 m2, k. ú. Frýdlant v majetku ... bez finanční kompenzace. Veškeré náklady nese žadatel.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí žadatel

- daň z převodu nemovitosti uhradí žadatel

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 166/2012

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 3756 o výměře 1550 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví Lesů ČR, Přemyslova 1106, Hradec Králové za cenu 30,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 167/2012

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1360/2 o výměře 107 m2, k. ú. Frýdlant do podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových jednotek v objektu čp. 676, ul. Komenského, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- kupní smlouva bude uzavřena po vkladu věcného břemene do KN

Usnesení č. 168/2012

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1153/1 o výměře cca 6 m2, k. ú. Frýdlant za dodržení podmínek ČEZ do SJM  za cenu 150,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 169/2012

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 1181/1 o výměře cca 8 m2 v majetku Města Frýdlant za pozemek p. č. 1171/15 o výměře 3 m2, k. ú. Frýdlant v majetku... bez finanční kompenzace. Město Frýdlant hradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí město

- daň z převodu nemovitosti uhradí město

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 170/2012

Zastupitelstvo města ruší předkupní právo pro Město Frýdlant na koupi garáže na p. p. č. 1074/8 a pozemku p. č. 1074/8 o výměře 18 m2, vše k. ú. Frýdlant.

Usnesení č. 171/2012

1. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Reko hřiště kopané“ na p. p. č. 1171/1,

k. ú. Frýdlant.

2. Zastupitelstvo města se zavazuje, že v době od schválení do ukončení realizace stavby „Reko hřiště kopané“a dále po dobu stanovenou v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (10 let) od zahájení užívání stavby a bez souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nepřevede p. p. č. 1171/1, k. ú. Frýdlant na třetí osobu, nezmění účel jeho užívání, nezřídí k němu zástavní či jiné právo třetích osob, pokud má mít účinky věcného břemene.

3. Zastupitelstvo města se zavazuje, že v případě ukončení nájemní smlouvy ze dne 27. 9. 2011 uzavřené mezi městem Frýdlant a Slovanem Frýdlant, oddílem kopané na p. p. č. 1171/1, k. ú. Frýdlant vyrovná veškeré závazky se státním rozpočtem vyplývající z podmínek poskytnuté dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2012

4. Zastupitelstvo města schvaluje „Prohlášení vlastníka nemovitosti“ pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podepsáním tohoto prohlášení.

5. Zastupitelstvo města požaduje, aby do nájemní smlouvy mezi městem Frýdlant a fotbalovým klubem Slovan Frýdlant byla zanesena klauzule o povinnosti zajištění provozování areálu „Reko hřiště kopané“ na pozemku p. č. 1171/1 v režii nájemce.

Usnesení č. 172/2012

Zastupitelstvo města zamítá žádost pana Stanislava Holana o povolení vyjímky z pravidel Městské památkové zóny města Frýdlant.

Usnesení č. 173/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s napravením technické chyby a doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 Požární řád o Požární poplachový plán.

Usnesení č. 174/2012

Zastupitelstvo města schvaluje jako oddávajícího pana Jiřího Havla.

Usnesení č. 175/2012

Zastupitelstvo města schvaluje finanční dar panu Janu Semerádtovi na reprezentaci města Frýdlant na hasičských hrách v australském Sydney.

Usnesení č. 175/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 176/2012

Zastupitelstva města pověřuje 1. místostarostu k jednání s provozovateli a majiteli výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů a ukládá 1. místostarostovi na příštím jednání zastupitelstva města předložit návrhy k projednání dalších řešení.

Frýdlant, 10. 5. 2012

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Miroslav Burgr
Jaroslav Vančura

1.6.2012 9:28:48 | přečteno 767x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load