ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 10. veřejného zasedání zastupitelstva města - 22.2.2012

U S N E S E N Í

10. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 22. února 2012

Usnesení č. 136/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu o zpracování Programu regenerace městské památkové zóny města Frýdlant na období 2012 – 2021 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 137/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s účinností od 23. února 2012.

Usnesení č. 138/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání návrhu na výmaz Střediska bytového hospodářství Městského národního výboru Frýdlant z obchodního rejstříku. 

Usnesení č. 139/2012

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci vnitřní normy č. 18/08 – Metodika sestavování rozpočtu dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 140/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje ručení Města Frýdlant za úvěr Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. v celkové výši do 5 mil. Kč a pověřuje I. místostarostu podpisem prohlášení ručitele.

Usnesení č. 141/2012

Zastupitelstvo města schvaluje Statut sociálního fondu pro rok 2012 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 142/2012

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Frýdlant na r. 2012 v členění dle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí a to ve výši  příjmů 113.708 tis. Kč, běžných výdajů ve výši 89.850 tis. Kč, kapitálových výdajů ve výši 35.134 tis. Kč a financování (splátek úvěrů) ve výši 6.000 tis. Kč dle předloženého návrhu rozpočtu na r. 2012 v tabulkové formě. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města jako schodkový, schodek rozpočtu je kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje výši fondu na pohoštění 30 tis. Kč a darů ve výši 10 tis. Kč zahrnutých do rozpočtu Správa.

3. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na r. 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části předloženého materiálu.

Usnesení č. 143/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 44/2011, schválené dle vyhrazených kompetencí radou města celkové výši příjmů i výdajů 344.070,- Kč dle předloženého tabulkového materiálu.

Usnesení č. 144/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 45, 46/2011 v celkové výši příjmů i výdajů 25.780.462,- Kč dle předloženého tabulkového materiálu.

Usnesení č. 145/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 47, 48/2011 a rozpočtovou úpravu č. 49/2011 v celkové výši příjmů 785.765,--Kč, výdajů 717.822,-- Kč a financování dle předloženého tabulkového materiálu. Rozdíl mezi částkou příjmů a výdajů ve výši 67.943,-- Kč bude převeden do zůstatku na účtu.

Usnesení č. 146/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace.

Usnesení č. 147/2012

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 708/6 o výměře cca 128 m2, k. ú. Frýdlant v majetku města Frýdlant za pozemek p. č. 2650/1 o výměře 128 m2, k. ú. Frýdlant v majetku pana Marka Rosčuka, Předměstská 1263, Frýdlant bez finanční kompenzace. Pozemky se nacházejí v ul. Raisova a v ul. Předměstská, Frýdlant.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí žadatel
- daň z převodu nemovitosti uhradí žadatel
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 148/2012

Zastupitelstvo města na základě ustanovení odst. 1 § 1 zákona č. 553/1991 Sb. v platném znění zrušuje Městskou policii Frýdlant ke dni 29. 2. 2012.

Usnesení č. 149/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Frýdlant a Statutárním městem Liberec dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 150/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí přehled nákladů a zprávu o postupu prací na frýdlantském betlému dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 151/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 152/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 – Požární řád Města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 153/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 154/2012

Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit na nejbližším jednání zastupitelstva města návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, která bude řešit regulaci pouze v hranicích Městské památkové zóny Města Frýdlant.

Frýdlant, 5. 3. 2012 

Ing. Dan Ramzer
starosta 

Ověřovatelé:

Jiří Havel
Josef Souček

14.3.2012 13:37:39 | přečteno 769x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load