ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva města - 14.12.2011

U S N E S E N Í

9. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 122/2011

1. Zastupitelstvo města Frýdlant volí do školské rady Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant jako zástupce zřizovatele MVDr. Ladislava Hlávku, Jiřího Stodůlku a MUDr. Šárku Pokornou

2. Zastupitelstvo města Frýdlant volí do školské rady Základní školy praktické a Základní školy speciální Frýdlant Mgr. Romana Pirocha.

Usnesení č. 123/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí přednesenou prezentaci Městského muzea Frýdlant – rekonstrukce objektu čp. 176 „Expozice Špitálek“.

Usnesení č. 124/2011

1. Zastupitelstvo města Frýdlant bere na vědomí návrh finančního výboru ze dne 10. 11. 2011:

a) po uzavření kalendářního roku zapracovat do návrhu rozpočtu 2012 příjmy ve výši skutečnosti roku 2011 s ohledem na odhadovaný vývoj daňových výnosů v r. 2012;

b) zapracovat do návrhu rozpočtu 2012 skutečnosti související s přechodem agendy a zaměstnanců pod Úřad práce – především konečnou výši příspěvku na výkon státní správy a přepočet mzdových a režijních nákladů dle budoucího stavu zaměstnanců – pol. SPRÁVA

c) k navržené situaci, kdy je rozpočet sestaven jako schodkový a schodek krytý ze zůstatku účtu a rozpočtové rezervy s minimálním plánovaným zůstatkem k 31. 12. 2012, doporučuje finanční výbor radě města a zastupitelstvu města nastavit koncepci rozpočtů v letech 2013 -2014 tak, aby byla rozpočtová rezerva nejpozději k 31. 12. 2014 opět naplněna do min. výše 10 mil Kč a souhlasí s přijetím rozpočtového provizoria na rok 2012 v předloženém znění s tím, že do návrhu řádného rozpočtu na rok 2012 bude zapracován návrh finančního výboru.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového provizoria města Frýdlant na rok 2012 členěného dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 173.943 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 154.853 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou plánované ve výši 5.870 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 31.550 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou kryty příjmy Města Frýdlant a zůstatkem na účtu, jehož součástí je i rezerva vytvořená v předchozích letech. Součástí návrhu řádného kapitálového rozpočtu budou další výdaje, které se nestihnou realizovat v roce 2011 a byly na tento rok rozpočtované.

Financování: splátky jistin úvěrů (ČOV, ŠJ) jsou ve výši 5.632 tis. Kč, splátka jistiny revolvingového úvěru na rekonstrukci náměstí bude řešena zřejmě rozpočtovým opatřením po schválení rozpočtu na r. 2012.

Toto rozpočtové provizorium nezahrnuje veškeré dotace.

Usnesení č. 125/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v  tabulce ve výši dotace do 50.000,-- Kč, schválených Radou Města. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 1. 2012.

Usnesení č. 126/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek (dotaci) v celkové výši 69 213,- Kč jednotlivým žadatelům dle návrhu finančního výboru a rady města v tabulce. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotace dle předloženého návrhu v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části předloženého materiálu.

Usnesení č. 127/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zrušením sbírky „POVODNĚ 2010 – Frýdlant“ k 31. 12. 2011 a zároveň pověřuje starostu a vedoucí finančního oddělení k dokončení všech operací souvisejících se zrušením sbírky a sbírkového účtu k 31. 12. 2011.

Usnesení č. 128/2011

1. Zastupitelstvo města po projednání rozpočtových opatření běžného a kapitálového rozpočtu č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/2011 souhlasí s rozpočtovými opatřeními, která v rámci svých kompetencí schválila rada města a zároveň schvaluje rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený rady města. Celková výši příjmů 9.843.635,55 Kč a výdajů 10.421.635,55 Kč. Rozdíl ve výši 578.000,00 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

2. Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací dle rozpočtového opatření v té výši právnické osobě jak je uvedené v tabulkové části předloženého materiálu.

Usnesení č. 129/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 43 v celkové výši příjmů 772.786,- Kč a výdajů 771.865,- Kč dle předložené tabulky, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 921,- Kč bude převeden do zůstatku účtu.

Usnesení č. 130/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města v bodě majetkoprávní operace.

Usnesení č. 131/2011

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2043 o výměře cca 80 m2, k. ú. Frýdlant z vlastnictví ... do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 28.600,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny po podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 132/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdlant.


Usnesení č. 133/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.


Usnesení č. 134/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu mezi Službami města Frýdlant, příspěvková organizace, Železná 824, Frýdlant a Městem Frýdlant, nám. T, G. Masaryka 37, Frýdlant na předmět nákupu malotraktoru ISEKI TM3240 AHL s příslušenstvím dle předloženého materiálu.


Usnesení č. 135/2011

Zastupitelstvo města schvaluje finanční dar ve výši 50 tis. Kč pro starostu města za efektivní provedení povodňových oprav a zajištění dotací.


Frýdlant, 27. 12. 2011                                                                                    

Ing. Dan Ramzer
starosta


Ověřovatelé:  

MVDr. Ladislav Hlávka ……………….……………………..
Ing. Hana Vidnerová …..…….………….....…………………

30.12.2011 8:14:32 | přečteno 860x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load