ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva města - 24.10.2011

U S N E S E N Í
8. veřejného zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 24. října 2011

Usnesení č. 111/2011
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 28, 29, 30/2011 v celkové výši příjmů i výdajů 618.573,-- Kč dle předložené tabulky, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 112/2011
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 31, 32, 33, 34/2011 v celkové výši příjmů 1.558 tis. Kč a výdajů 1.637 tis. Kč dle předložené tabulky. Zároveň souhlasí s uhrazením rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 79 tis. Kč ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 113/2011
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2011 dle předložené tabulky ve výši příjmů i výdajů 3.000.000,- Kč.

Usnesení č. 114/2011
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje snížení zůstatku na portfoliovém účtu z důvodu poskytnutí půjčky společnosti TEPLO Frýdlant, s. r. o. ve výši 3.000.000,- Kč. Zároveň pověřuje tímto starostu a vedoucí finančního oddělení odboru finančního a obecního živnostenského úřadu podpisem žádosti o výběr peněžních prostředků z Portfolia.

Usnesení č. 115/2011
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřením předložené smlouvy na poskytnutí půjčky společnosti TEPLO Frýdlant, s.r.o. ve výši 3.000.000,- Kč, se splatností na 3 roky úročenou pevnou sazbou 3,2 % za účelem nákupu nového kondenzačního plynového kotle a pověřuje tímto starostu k jejímu podepsání.

Usnesení č. 116/2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města v bodě majetkoprávní operace.

Usnesení č. 117/2011
Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1051/12 o výměře 85 m2 do společného jmění ... , převod pozemku p. č. 1051/13 o výměře 85 m2 do společného jmění manželů ....  převod pozemku p. č. 1051/14 o výměře 83 m2 do společného jmění manželů ....., převod pozemku p. č. 1051/15 o výměře 83 m2 do společného jmění ....., převod části pozemku p. č. 1051/16 o výměře cca 64 m2 do vlastnictví ....  všechny pozemky jsou v k. ú. Frýdlant. Cena pozemků se stanovuje ve výši 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující, u vypracování GP hradí kupující náklady
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty Město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 118/2011
Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 28 o výměře 230 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví .... za cenu 835,- Kč/m2.

Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 119/2011
Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2060/5 o výměře 52 m2, k. ú. Frýdlant z Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11, Praha 3 na Město Frýdlant za cenu 2.300,- Kč.

Podmínky převodu:
- úhradu kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy zaplatí prodávající
- daň z převodu nemovitosti se nehradí, je osvobozeno
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit ve lhůtě stanovené Pozemkovým fondem ČR

Usnesení č. 120/2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nákupu malotraktoru od příspěvkové organizace Služby města Frýdlantu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 121/2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 31. 10. 2011                                                                            

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Mgr. Hana Gamperová
Bc. Stanislav Kvapil

2.11.2011 15:17:36 | přečteno 773x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load