ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva města -3.10.2011Usnesení č. 84/2011
1. Zastupitelstvo města souhlasí s převodem pozemků p. p. č. 2594/1 o výměře 5471 m2, p. p. č. 2594/2 o výměře 1269 m2, p. p. č. 2594/3 o výměře 697 m2 včetně skleníku, p. p. č. 2594/4 o výměře 300 m2 včetně skleníku, p. p. č. 2594/5 o výměře 299 m2včetně skleníku, p. p. č. 2595 o výměře 967 m2, p. p. č. 2597 o výměře 247 m2 s věcným břemenem práva chůze a jízdy pro Město Frýdlant, budovy čp. 663 na p. p. č. 2595, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví .... za kupní cenu 4.500.000,- Kč s předkupním právem pro Město Frýdlant na dobu určitou do 31. 1. 2016 za cenu 4.500.000,- Kč při nerealizaci ekologické likvidace staveb mimo jednoho skleníku, rodinného domu a nové stavby areálu hotelu Antonie Hotels, od které bude odečtena smluvní pokuta ve výši 2.881.162,- Kč za nesplnění povinnosti. 
Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele 
2. Zastupitelstvo města souhlasí s převodem majetku Služeb města Frýdlantu, příspěvkové organizace, Železná 824, Frýdlant, IČO 00674052: 2x skleník LUR, mobilní buňka, 2x přístřešek LOPTO, skleník s 3 parapetními stoly, ocelokolna, skleník dvojitý sedlový, oplocení zahrady, 2x mobilní buňka Renata, typový skleník LUR upravený, skladovací hala, skleník do vlastnictví MUDr. Jindřicha Řeháka, Libřická 715, Praha 9 za kupní cenu 500.000,- Kč.

Usnesení č. 85/2011
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení příspěvkové organizace Služby města Frýdlantu, příspěvková organizace, Železná 824, Frýdlant PSČ 464 01, IČO 00674052 k 31. 12. 2011 a schvaluje dle předloženého materiálu převod majetku na zřizovatele – Město Frýdlant.

Usnesení č. 86/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí záměr prodeje majetku ve vlastnictví Služeb města Frýdlantu, příspěvkové organizace dle inventůrního soupisu (účetní seznam)

Usnesení č. 87/2011
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu Městské policie Liberec přednesenou panem Krajčíkem o nabídce při zajištění pořádku ve městě Frýdlant.

Usnesení č. 88/2011
Zastupitelstvo města pověřuje starostu dalším jednáním o zajištění pořádku na území města Frýdlant Městskou policií Liberec.

Usnesení č. 89/2011
Zastupitelstvo města schvaluje rámec financování zajištění činnosti Městské policie Liberec do výše 2,5 mil Kč. 

Usnesení č. 90/2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vývoji podnikatelského záměru Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. v letech 2012 – 2015 a ukládá panu Kvapilovi, členovi dozorčí rady FVS, a. s. vyjednat takové podmínky, které umožní realizaci maximální možné části týkající se území města Frýdlant. Město Frýdlant v letech 2012 - 2015 uvolní ze svého rozpočtu jako peněžní vklad do společnosti FVS, a. s. 7,5 mil. Kč a za 5 mil. Kč poskytne rámcově krytí bankovního úvěru. Dále ukládá panu Kvapilovi vyjednávat, aby investiční záměr byl v případě potřeby ponížen tak, aby ho maximum obcí bylo ochotno podpořit.

Usnesení č. 91/2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města v bodě majetkoprávní operace.

Usnesení č. 92/2011
Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1051/16 o výměře cca 83 m2, k. ú. Frýdlant do společného jmění... za cenu 640,- Kč/m2.

Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a část náklady za geometrické zaměření uhradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 93/2011
Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 4876/1 o výměře cca 130 m2, k. ú. Frýdlant .... za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a část náklady za geometrické zaměření uhradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 94/2011
Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2423/1 o výměře cca 40 m2, k. ú. Frýdlant.... za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 95/2011
Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2811/9 o výměře cca 252 m2 a pozemku p. č. 2811/11 o výměře 45 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., Strmá 1437, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 96/2011
Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 68/3 o výměře cca 14 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví .... za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 97/2011
Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2095 o výměře cca 214 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví ... Frýdlant za cenu 150,- Kč/m2.

Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 98/2011
1. Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2615/1 o výměře cca 40 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví ....za cenu 100,- Kč/m2.
2. Zastupitelstvo města ukládá vedoucí majetkoprávního odboru Bc. Černé oddělit 4 m komunikace z pozemku 2615/1, k. ú. Frýdlant.

Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 99/2011
Zastupitelstvo města souhlasí s pololetní úpravou rozpočtu dle předloženého tabulkového materiálu ve výši příjmů 22.093 tis. Kč (včetně čerpání úvěru ve výši 11.112 tis. Kč) a výdajů ve výši 24.870 tis. Kč (včetně splátky úvěru ve výši 14.461 tis. Kč). Schodek rozpočtu vyplývající z této úpravy ve výši 2.777 tis. Kč bude kryt ze zůstatku na účtu.

Usnesení č. 100/2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle předložené tabulky ve výši dotace do 50.000,- Kč, schválených radou města. Vyúčtování příspěvku bude předloženo do 15. 12. 2011.

Usnesení č. 101/2011
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření příspěvkových organizací a společnosti Teplo Frýdlant s. r. o. za 1. pololetí roku 2011.

Usnesení č. 102/2011
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s rozpočtovýmm opatřením č. 23,2 4, 25, 26, 27/2011 v celkové výši příjmů 13.086.775,59 Kč a výdajů ve výši 13.220.217,16 Kč. Rozdíl ve výši 133.441,57 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 103/2011
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se zřízením analytického účtu, na kterém se každý rok po dobu 10-ti let od ukončení projektu č. CZ 0117 – „Rekonstrukce historické radnice, Frýdlant“ budou převádět finanční prostředky ve výši 1 % z celkových výdajů projektu. Tento účet bude fungovat jako finanční rezerva na případné opravy po dobu stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 63 – Dohoda o udělení grantu dle bodu č. 16.

Usnesení č. 104/2011
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí SMRK za rok 2010, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK provedenou firmou O-Consult, s. r. o. dle zákona č. 420/2004 Sb.

Usnesení č. 105/2011
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2010, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Frýdlantsko provedenou Krajským úřadem Libereckého kraje dle zákona 
č. 420/2004 Sb.

Usnesení č. 106/2011
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o postupu pořizování Územního plánu města Frýdlant.
2. Zastupitelstvo města schvaluje Návrh zadání Územního plánu města Frýdlant.

Usnesení č. 107/2011
Zastupitelstvo města ruší obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. ledna 2012.

Usnesení č. 108/2011
Zastupitelstvo města jmenuje od roku 2011 do konce volebního období v roce 2014 do funkce tajemnice finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant paní Hanu Němcovou a do funkce tajemnice kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdlant paní Zlatu Mauerovou.

Usnesení č. 109/2011
Zastupitelstvo města souhlasí se změnou ve zřizovací listině Bytového hospodářství Frýdlant s účinností od 3. 10. 2011.

Usnesení č. 110/2011
Zastupitelstvo města schvaluje záměr umístění městské knihovny do OD SEVER a ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu a návrh projektového řešení.

Frýdlant, 14. 10. 2011                                                                              

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:  

MUDr. Miloslav Ferles
Jaroslav Vančura
18.10.2011 8:04:08 | přečteno 878x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load