ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva města - 15.6.2011

U S N E S E N Í

5. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 15. června 2011

Usnesení č. 57/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle předložené tabulky ve výši dotace do 50.000,- Kč, schválených radou města. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2011.

Usnesení č. 58/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek (dotaci) jednotlivým žadatelům dle předložené tabulky. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací dle předloženého návrhu v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.

Usnesení č. 59/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravu běžného a kapitálového rozpočtu v celkové výši příjmů 3.142 tis. Kč a výdajů 3.382 tis. Kč dle předloženého materiálu, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 60/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu běžného a kapitálového rozpočtu v celkové výši příjmů 72.760 tis. Kč a výdajů 71.268 tis. Kč dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 61/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu běžného rozpočtu ve výši výdajů 1.770 tis. Kč. Zvýšené výdaje budou hrazeny ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 62/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu běžného rozpočtu rok 2011 v kapitole školství dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu.

Usnesení č. 63/2011

Zastupitelstvo města souhlasí s vyjmutím slovního spojení „a to předem“ v posledním odstavci architektonickým regulativ pro MPZ Frýdlant a OP zámku Frýdlant.

Usnesení č. 64/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje aktualizované znění architektonických regulativ pro památkově chráněná území, která se nacházejí na území města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 65/2011

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 3270/1 o výměře cca 135 m2 do vlastnictví Tenisového klubu, Jizerská 4077, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60 dnů po výzvě majetkosprávního  

  odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru

  nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 66/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí a souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 2594/1 o výměře 5471 m2 (zahrada), p. p. č. 2594/2 o výměře 1269 m2 (zahrada), p. p. č. 2594/3 o výměře 697 m2 (skleník), p. p. č. 2594/4 o výměře 300 m2 (skleník), p. p. 2594/5 o výměře 299 m2 (skleník), p. p. č. 2595 o výměře 967 m2 (zastavěný plocha), p. p. č. 2597 o výměře 247 m2 (ostatní komunikace), budovy čp. 663 na p. p. č. 2595, k. ú. Frýdlant.

Usnesení č. 67/2011

1. Zastupitelstvo města ukládá starostovi zapracovat do návrhu smlouvy o prodeji zpětnou pojistku pro případ nerealizace záměru výstavby hotelu Antonie.

2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit prověření kapacity průjezdu komunikace ul. Polní, Frýdlant.

Usnesení č. 68/2011

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města v bodě majetkoprávní operací.

Usnesení č. 69/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o rekonstrukci objektu čp. 356, Zahradní ul., Frýdlant (frýdlantský betlém) a restaurování mechanického betlému.

Usnesení č. 70/2011

1. Zastupitelstvo města schvaluje rozsah činnosti Městské policie do konce roku 2011 v počtu 3 strážníků.

Usnesení č. 71/2011

2.  Zastupitelstvo města schvaluje počet strážníků ke konci roku 2012 v počtu 5 a ukládá starostovi do konce září 2011 předložit ke schválení strukturu rozpočtu městské policie na rok 2012.

Usnesení č. 72/2011

3. Zastupitelstvo města ukládá starostovi jednat o možnosti zajištění činnosti městské policie ve stanoveném rozsahu na základě veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí, či městem a o výsledcích tohoto jednání informovat zastupitelstvo města nejpozději do 15. 9. 2011.

Usnesení č. 73/2011

1. Zastupitelstvo města schvaluje řešení budoucnosti činnosti Služeb města Frýdlant podle bodu č. 3 předloženého materiálu.

Usnesení č. 74/2011

2. Zastupitelstvo města schvaluje záměr ukončení činnosti Služeb města Frýdlant k 31. 12. 2011 a schvaluje záměr nezahajovat topnou sezónu 2011/2012.

Usnesení č. 75/2011

3. Zastupitelstvo města ukládá 1. místostarostovi vypořádat v koordinaci s radou města a ředitelem Služeb města Frýdlant veškeré záležitosti nutné k ukončení činnosti Služeb města Frýdlant ve vztahu ke zřizovatelským povinnostem města a rozpočtu města Frýdlant.

Usnesení č. 76/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 77/2011

Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým dopisem pro zastupitele Libereckého kraje.

Usnesení č. 78/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí plán činnosti Kontrolního výboru na II. pololetí 2011.

Usnesení č. 79/2011

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s vydáním finanční částky panu Janu Semerádovi na reprezentaci města a regionu na světových hasičských hrách v USA v září 2011 ve výši 20 000,- Kč.


Frýdlant, 29. 6. 2011

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:  

Hynek Buriánek
Rostislav Kröner

1.7.2011 13:45:18 | přečteno 825x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load