ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva města - 13.4.2011

Usnesení č. 47/2011

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Frýdlant  za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Frýdlant za rok 2010 dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 a), a to bez výhrad.

Usnesení č. 48/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dubnovou úpravu běžného rozpočtu r. 2011 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 49/2011

Zastupitelstvo město schvaluje použití rozpočtované rezervy ve výši 10 mil. Kč na průběžné financování investiční akce „Rekonstrukce Kapličky“. Rezerva bude převedena na zvláštní účet, ze kterého budou hrazeny faktury před obdržením dotace. Obdržená dotace bude následně zpět připsána na tento zvláštní účet. Po dokončení profinancování akce budou tyto finanční prostředky v plné výši převedeny zpět do rozpočtu města jako rezerva.

Usnesení č. 50/2011

1. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo způsob vypořádání ztráty z roku 2010 organizace Školní jídelna Frýdlant a souhlasí s úhradou ztráty vzniklé z hlavní činnosti ve výši 291.455,61 Kč.

2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit na červnovém zasedání zastupitelstva města 2011 zprávu o konsolidaci Školní jídelny Frýdlant a Služeb města Frýdlantu.

Usnesení č. 51/2011

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s uzavřením předložené smlouvy týkající se pokrytí výdajů na rekonstrukci Betlému – rok 2011 a pověřuje tímto starostu k jejich podepsání.

Usnesení č. 52/2011

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočet DSO Mikroregion Frýdlantsko na rok 2011 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 53/2011

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Smrk na rok 2011 dle předloženého návrhu.

2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit na zářijovém zasedání zastupitelstva města 2011 zprávu o efektivnosti setrvání města Frýdlant v o. p. s. Singltrek pod Smrkem.

Usnesení č. 54/2011

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operací.

Usnesení č. 55/2011

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2651 o výměře cca 60 m2 do společného jmění ... za cenu 250,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60 dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 56/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 26. 4. 2011

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Ing. Petr Beran 
MVDr. Ladislav Hlávka

5.5.2011 10:55:36 - aktualizováno 5.5.2011 10:57:48 | přečteno 879x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load