ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva města - 16.3.2011

U S N E S E N Í

3. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 16. března 2011

 

Usnesení č. 39/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh komise pro Regeneraci městské památkové zóny měst Frýdlantu a rady města na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2011.

Kulturní památka, název akce

vlastník

Celkový rozpočet

Pro rok 2010

Příspěvek z programu regenerace MPZ  (Kč, %)

Závazný podíl města  ( Kč, %)

Měšťanský dům č.p. 3, stavební práce- odstranění povodňových škod v suterénu objektu, výměna dožilých okenních výplní na fasádě směrem do náměstí- repliky oken stávajících  a výměna oken dvorní fasády

Město Frýdlant

989 435,-

428 000,-

43%

  561 435,-

57%

Kostel Nalezení sv. Kříže

„Restaurátorský průzkum výmalby (nástěnných maleb) v kapli Redernů- II. etapa“

Římskokatolická farnost- Děkanství  Frýdlant

174 500,-

122 000,-

70%

35 000,-

20%

Usnesení č. 40/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na „Výstavbu a rekonstrukci místních komunikací vč. inženýrských sítí ve městě Frýdlant“ společnost SMP CZ, a. s., Evropská 1692/37, Praha 6 a souhlasí s finančním harmonogramem za jednotlivá období a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Usnesení č. 41/2011

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operací.

Usnesení č. 42/2011

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č.2650/60 o výměře 28 m2 do vlastnictví ... za cenu 150,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrického zaměření uhradí uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60 dnů po výzvě majetkosprávníhoodboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 43/2011

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2650/138 o výměře cca 953 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví .... za cenu 420,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60 dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 44/2011

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2650/139 o výměře cca 952 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví ... za cenu 420,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60 dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 45/2011

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí ukončení funkce člena kontrolního výboru pana Václava Kuncla.

2. Zastupitelstvo města volí za člena kontrolního výboru pana Václava Litoše.

Usnesení č. 46/2011

1. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení počtu členů finančního výboru na 10. 2. Zastupitelstvo města volí jako dalšího člena finančního výboru Ing. Janu Dachsovou.

Frýdlant, 22. 3. 2011

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:  

Mgr. Milan Drechsler
Josef Souček

28.3.2011 11:41:47 | přečteno 767x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load