ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 2. veřejného zasedání zastupitelstva města - 16.2.2011

U S N E S E N Í

2. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. února 2011

Usnesení č. 23/2011

Zastupitelstvo města osvědčuje, že nový člen zastupitelstva města složil zákonem předepsaný slib člena zastupitelstva města dle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Usnesení č. 24/2011

1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Frýdlant na rok 2011 v členění dle paragrafů rozpočtové skladby, a to rozpočet příjmů celkem ve výši 181.966 tis. Kč, běžných výdajů ve výši 195.788 tis. Kč, kapitálových výdajů ve výši 35.134 tis. Kč a financování (splátky úvěru a rezerva) ve výši 14.950 tis. Kč dle předloženého Návrhu rozpočtu na rok 2011 v tabulkové formě. Rozpočet na rok 2011 je sestaven jako schodkový, schodek rozpočtu je kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let. Současně zastupitelstvo města schvaluje výši fondu na pohoštění 30 tis. Kč a darů ve výši 10 tis. Kč zahrnutých do rozpočtu SPRÁVA. Dále zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžních a věcných darů dle Návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.

2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit do dubnového zasedání zastupitelstva časový výhled financování akcí z kapitálového rozpočtu.

Usnesení č. 25/2011

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 27, 28/2010 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu města Frýdlant o 23.481 tis. Kč.

Usnesení č. 26/2011

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci mezi městem Frýdlant a příspěvkovou organizací Služby města Frýdlantu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 27/2011

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s předloženým návrhem tvorby a čerpání sociálního fondu zaměstnanců města Frýdlant na rok 2011.

Usnesení č. 28/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci od správce portfolia ČSOB Asset Management. S avizovanou možností prodeje přihlášené pohledávky ve výši 1 mil. Kč nominální hodnoty za islandskou bankou Glitnir město souhlasí za podmínky, že k prodeji dojde s dodržením veškeré odborné péče správce a za nejlepší možnou cenu, v každém případě přesahující úroveň očekávané výtěžnosti pohledávky a aktuálního ocenění ve výši minimálně 20 % nominální hodnoty.

Usnesení č. 29/2011

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s poskytnutím půjčky společnosti FVS, a. s. ve výši 2.500.000,-- Kč na projekt financovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Frýdlantsko - voda pro 3. tisíciletí, dostavba kanalizace Frýdlant“ a souhlasí s formou umoření pohledávky vůči FVS, a. s. Zastupitelstvo města zároveň pověřuje 1. místostarostu podepsáním smlouvy o půjčce dle předloženého návrhu, kapitalizace pohledávky bude řešena dodatkem smlouvy v roce 2011.

Usnesení č. 30/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace.

Usnesení č. 31/2011

Zastupitelstvo města schvaluje převod řadové garáže č. 20, ul. Družstevní, Frýdlant včetně pozemku p. č. 1075/5 o výměře 18 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 130.000,- Kč do vlastnictví ...

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60 dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 32/2011

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 3298/2 o výměře cca 75 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví .... za cenu 100,- Kč/m2.

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60 dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 33/2011

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení místa poskytování služeb školní družiny na adrese Školní 343, Frýdlant a schvaluje zřízení nového místa poskytování služeb školní družiny v ZŠ Husova, Frýdlant na adrese Husova 344, Frýdlant se stejnou kapacitou s účinností od 1. 3. 2011.

Usnesení č. 34/2011

Zastupitelstvo města schvaluje navrženou výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města zpracovanou na základě nařízení vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Částka pro členy zastupitelstva a členy rady města je vyplácena v uvedené výši již od 1. 1. 2011. Částka předsedům, členům výborů a neuvolněným místostarostům bude vyplácena po schválení na 2. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 35/2011

1. Zastupitelstvo města schvaluje postup likvidace pojistné události dle navrženého postupu.

2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit vinkulaci pojistné události od firmy VESTA AUTO s. r. o. za zničený automobil CAS 25 LIAZ.

3. Zastupitelstvo města schvaluje nákup totožného hasičského vozu v hodnotě pojistného plnění a ukládá starostovi města provést úkony potřebné pro převod nového automobilu do majetku města Frýdlant.

Usnesení č. 36/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 37/2011

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu o výsledku výběrové řízení na „Výstavbu a rekonstrukci místních komunikací vč. inženýrských sítí ve Frýdlantě“ a ukládá starostovi předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města na nejbližším zasedání.

Usnesení č. 38/2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

- kompetence místostarostů

- zápis a zprávu z jednání finančního výboru

- zápis a zprávu z jednání kontrolního výboru

- ústní zprávu ředitele Školní jídelny Frýdlant p. Havlína o výpovědi ze stravování Nemocnice Frýdlant s. r. o. Školní jídelně Frýdlant od 1. 3. 2011 a o celkové situaci ve Školní jídelně Frýdlant

- bezúplatný převod pozemků od Libereckého kraje

- zprávu o akci „Sběrný dvůr Frýdlant“

- zprávu o stavu mostů a jejich oprav po povodni

Frýdlant, 17. 2. 2011

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Luděk Folda
Jiří Stodůlka

3.3.2011 8:25:33 | přečteno 965x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load