ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 1. veřejného zasedání zastupitelstva města - 15.12.2010

U S N E S E N Í

1. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 15. prosince 2010

Usnesení č. 3/2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 26 - listopadovou úpravu rozpočtu města Frýdlant na rok 2010 - dle předloženého tabulkového materiálu.

Usnesení č. 4/2010

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 21, 22, 23, 24, 25/2010 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu města dle předloženého tabulkového materiálu.

Usnesení č. 5/2010

1. Zastupitelstvo města Frýdlant bere na vědomí návrh finančního výboru ze dne 8. 12. 2010, který řeší úspory v rozpočtovém provizoriu města na rok 2011, a souhlasí s výsledkem jednání rady města ze dne 13. 12. 2010. Souhlasí s přijetím rozpočtového provizoria na rok 2011 v předloženém znění s tím, že do návrhu řádného rozpočtu na rok 2011 bude zapracováno nejpozději ke dni 24. 1. 2010:

a) V příjmových položkách nájemné (běžný rozpočet) a prodej majetku (kapitálový rozpočet) TEPLO Frýdlant budou tyto vypořádány i v položkách výdajových na základě usnesení a doporučení rady města v působnosti valné hromady TEPLO Frýdlant, s. r. o.

b) Výdaje v položkách mezd a odměn nebudou paušálně poníženy o 3 000 tis Kč. Požadovaná výdajová úspora ve výši 3 000 tis. Kč bude řešena úsporou ve výdajích provozu města s tím, že nejméně 60% stanovené částky bude uspořeno v položkách mezd a odměn

c) Doporučuje vázat část finančních prostředků na realizaci parkovacích míst na sídlištích z výdajové položky § 2212 opravy komunikací a chodníků do kapitálového rozpočtu

d) Doporučuje ponechat beze změn výdajovou položku § 2321 - čištění a odvádění balastních vod (pokud by došlo k rozpočtové úpravě podle návrhu finančního výboru z 1.700 tis. Kč na 0 Kč - realizace tohoto kroku bude mít dopad na nárůst ceny stočného na území města Frýdlant, Nového Města pod Smrkem a Hejnic podle vyjádření ředitele a předběžné kalkulace FVS, a. s. o cca 4,60 Kč/m3 na koncového plátce. V důsledku může dojít k velmi výraznému skokovému jednorázovému nárůstu ceny stočného pouze na území města Frýdlant až o 10,- Kč/m3).

e) Nedoporučuje přebytek rozpočtu r. 2010 ve výši 10.000 tis Kč převádět do položky § 5279 - rozpočtová rezerva, ale na zajištěný termínovaný bankovní účet.

f) Ukládá starostovi předložit do 10. 1. 2011 návrh úspor mzdových a provozních nákladů u organizací zřízených městem, tak, aby mohly být zapracovány do rozpočtu na r. 2011

g) Ukládá starostovi města v průběhu měsíce ledna 2011 zorganizovat informační kampaň a veřejný seminář pro prezentaci problematiky provozu a investic do vodárenské infrastruktury ve spolupráci s FVS, a. s.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového provizoria města Frýdlant na rok 2011 členěného dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 107.743 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 94.655 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 13.463 tis. Kč jsou kryty příjmy města a nejsou konkretizovány. V rámci kapitálových výdajů je vyčleněna částka 3.000 tis. Kč, která bude určena k úhradě nedokončených akcí z r. 2010. Financování: splátky jistin úvěrů jsou ve výši 4.950 tis. Kč. Toto rozpočtové provizorium je první variantou rozpočtu, která nezahrnuje veškeré dotace ani přesně nespecifikuje výdaje kapitálového rozpočtu na r. 2011 (kromě výše uvedeného).

Usnesení č. 6/2010

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s poskytnutím půjčky společnosti FVS, a. s. ve výši 2.500.000,- Kč na projekt financovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Frýdlantsko - voda pro 3. tisíciletí, dostavba kanalizace Frýdlant“ a souhlasí s formou umoření pohledávky vůči FVS, a. s.

Zastupitelstvo města zároveň pověřuje místostarostu podepsáním smlouvy o půjčce dle předloženého návrhu, kapitalizace pohledávky bude řešena dodatkem smlouvy v r. 2011.

Usnesení č. 7/2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek (dotaci) jednotlivým žadatelům dle návrhu v tabulce. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 31. 1. 2011.

Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle předloženého návrhu v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.

Usnesení č. 8/2010

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdlant uzavřené mezi městem Frýdlant a paní Lucií Kubátovou dle předloženého návrhu a pověřuje tímto starostu k jeho podepsání. Změny v rozpočtu plynoucí z tohoto úkonu byly zapracovány do rozpočtu v jeho listopadové úpravě - rozpočtové opatření č. 26.

Usnesení č. 9/2010

Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku zalázeňský nebo rekreační pobyt, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 41/3/2006 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. OZV nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Usnesení č. 10/2010

Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku zubytovací kapacity, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 42/4/2006 o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Usnesení č. 11/2010

Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Usnesení č. 12/2010

Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatků ze psů, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 44/6/2006 o místním poplatku ze psů. OZV nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Usnesení č. 13/2010

Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatků za užíváníveřejného prostranství, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 47/9/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Usnesení č. 14/2010

Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 9/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. OZV nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Usnesení č. 15/2010

1. Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým Návrhem 4B. změny ÚPNSÚ Frýdlant a souhlasí s jejím vydáním formou opatření obecné povahy.

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o postupu pořizování a zpracování nového ÚP města Frýdlant.

Usnesení č. 16/2010

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace.

Usnesení č. 17/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod budovy čp. 651 na pozemku p. č. 1340, pozemku p. č. 1340 o výměře 359 m2, pozemku p. č. 1339/2 o výměře 102 m2 a pozemku p. č. 1336 o výměře 443 m2, vše v k. ú. Frýdlant do vlastnictví .... za kupní cenu 1.064.000,- Kč formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude uhrazena polovina kupní ceny, t. j. 532.000,- Kč. Po splnění záměru využití jednoho podlaží objektu na základě kolaudace, která musí být provedena do 30. 6. 2012, bude uzavřena řádná kupní smlouva. Před podpisem kupní smlouvy musí být uhrazena zbývající část kupní ceny ve výši 532.000,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada ½ kupní ceny při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě

- kolaudace musí být provedena do 30. 6. 2012, poté bude uzavřena řádná kupní smlouva a doplacena zbývající část kupní ceny

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkoprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 18/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 3102 o výměře 2270 m2, k. ú. Frýdlant od Českého rybářského svazu, Máchova 120, Frýdlant do vlastnictví města Frýdlant za cenu 20.000,- Kč s tím, že Českému rybářskému svazu bude zachováno právo hospodaření.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- zachování práva hospodaření pro MO ČRS Frýdlant

- předkupní právo pro MO ČRS Frýdlant za stejných podmínek převodu

Usnesení č. 19/2010

Zastupitelstvo města schvaluje navrženou výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města zpracovanou na základě nařízení vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Částka bude vyplácena po schválení na 1. zasedání zastupitelstva města volebního období 2010 - 2014.

Usnesení č. 20/2010

Zastupitelstvo města volí nového člena finančního výboru pana Josefa Šperla.

Usnesení č. 21/2010

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 22/2010

Zastupitelstvo města Frýdlant nesouhlasí s návrhem Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje na zrušení Gymnázia Frýdlant včetně zrušení 8-letého gymnázia a převedení gymnázia 4-letého na Střední školu hospodářskou a lesnickou Frýdlant. Dále vyzývá zastupitele Libereckého kraje, aby od tohoto kroku ustoupili. V případě, že Liberecký kraj bude trvat na realizaci záměru zrušení 8-letého Gymnázia Frýdlant, jako krajní řešení problematiky souhlasí s tím, aby stávající subjekt Gymnázium Frýdlant byl převeden do zřizovací pravomoci města Frýdlant.

Frýdlant, 28. 12. 2010

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

MUDr. Miloslav Ferles
Ing. Hana Vidnerová

7.1.2011 12:12:26 | přečteno 1340x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load