ENDEFRRUPLNLSPIT

24. veřejné zasedání - 10.6.2010

U S N E S E N Í

24. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 10. června 2010

Usnesení č. 368/2010

Zastupitelstvo města schvaluje navrhovanou úpravu kapitálového rozpočtu, kapitálové výdaje celkem se nezmění, dojde jen k přesunu výše výdajů mezi jednotlivými položkami.

Usnesení č. 369/2010

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6/2010 týkající se navýšení příjmů rozpočtu o 5.103 tis. Kč výdajů o 3.678 tis. Kč. Dále pak rozpočtová opatření č. 10, 11, 12, 13/2010 týkající se navýšení příjmů o 3.743 tis. Kč a výdajů o 1.343 tis. Kč rozpočtu města Frýdlant.

Usnesení č. 370/2010

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí závěrečný účet DSO Smrk za rok 2009 v předloženém znění včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí provedenou firmou O-Consult, s. r.o. dle zákona č. 420/2004 Sb., a to bez výhrad.

Usnesení č. 371/2010

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s přijetím nabídky České spořitelny, a. s. na revolvingový úvěr na financování akce „Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě“. Zároveň tímto pověřuje starostu k podepsání návrhu smlouvy.

Usnesení č. 372/2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek dotaci z rozpočtu města organizaci TJ Slovan ve výši 150.000,-- Kč na provoz tělovýchovných zařízení a činnost mládežnických oddílů na rok 2010. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 373/2010

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby byly k dispozici úplné žádosti o finanční příspěvek z výherních hracích automatů včetně rozpočtu.

Usnesení č. 374/2010

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s uzavřením Smlouvy o půjčce pro Služby města Frýdlantu dle předloženého návrhu a pověřuje tímto starostu k jejímu podepsání. Změny v rozpočtu plynoucí z tohoto úkonu budou zapracovány do rozpočtu roku 2010 v úpravě kapitálového rozpočtu.

Usnesení č. 375/2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce pro DSO Smrk dle předloženého návrhu a zároveň tímto pověřuje starostu podpisem návrhu smlouvy.

Usnesení č. 376/2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o komunálním odpadu s účinností od 1. července 2010.

Usnesení č. 377/2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině č. j. 57/09/Sk příspěvkové organizace zřizované městem Frýdlant: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec s účinností od 1. 7. 2010.

Usnesení č. 378/2010

Rada města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace.

Usnesení č. 379/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2651 o výměře 608 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví ... za cenu 300,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 380/2010

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 3105/8 o výměře cca 80 m2 a části pozemku p. č. 3105/3 o výměře cca 80 m2, vše k. ú. Frýdlant mezi městem Frýdlant a .... bez finanční náhrady obou smluvních stran.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- k podpisu směnné smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 381/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod čp. 3047, ul. Dlouhá, Frýdlant včetně pozemku p. č. 1589 o výměře 1162 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana ... za cenu 255.000,- Kč. V případě neuzavření kupní smlouvy ve stanovené lhůtě s tímto uchazečem bude jednáno s dalším uchazečem v pořadí za jím nabídnutou cenu, tj. 221.000,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 382/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2784/1 o výměře 5495 m2, k. ú. Raspenava do vlastnictví .... za cenu 10,--Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 383/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1630/1 o výměře 982 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví... za cenu 59,--Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 384/2010

Zastupitelstvo města souhlasí s převodem objektu bývalé pradlenky na p. p. č. 1027/6, k. ú. Frýdlant včetně pozemku p. č. 1027/6 o výměře 295 m2, k. ú. Frýdlant a včetně věcného břemene umístění zařízení Tepla Frýdlant, s. r. o. do vlastnictví .... za cenu 485.000,- Kč formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude uhrazena částka 242.500,- Kč. Po splnění záměru využití na základě kolaudace, která musí být provedena do 31. 12. 2012, bude uzavřena řádná kupní smlouva. Před podpisem kupní smlouvy musí být uhrazena zbývající část kupní ceny ve výši 242.500,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada poloviny kupní ceny při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní

- zbývající část kupní ceny uhradit při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 385/2010

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 182/98 o výměře 11 m2 a p. č. 182/100 o výměře 9 m2, k. ú. Frýdlant (ostatní komunikace) z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha do vlastnictví města Frýdlant na základě darovací smlouvy.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad darovací smlouvy uhradí nabyvatel

Usnesení č. 386/2010

1. Zastupitelstvo města schvaluje záměr zajištění školního stravování Krajskou nemocnicí Liberec a. s.

2. Zastupitelstvo města schvaluje rámec vypořádání vzájemných vztahů mezi městem Frýdlant a Krajskou nemocnicí Liberec a. s. podle doplněného materiálu.

3. Zastupitelstvo města jmenuje pracovní komisi ve složení: Jaroslav Vančura, Jiří Stodůlka, MUDr. Miloslav Ferles, Ing. Dan Ramzer, Ing. Jana Dachsová, Bc. Martina Černá.

4. Zastupitelstvo města schvaluje ukončení činnosti příspěvkové organizaci Školní jídelny Frýdlant ke dni 31. 8. 2010 za předpokladu, že stávající činnost školní jídelny a školní stravování bude zajištěno novými smluvními vztahy s Krajskou nemocnicí Liberec a. s.

Usnesení č. 387/2010

Zastupitelstvo města na základě doporučení rady města s ohledem na vzniklou situaci veřejných finančních prostředků a na podporu zachování a rozvoje zdravotní péče na Frýdlantsku upustit od dříve projednaného návrhu řešení na zápočet technického zhodnocení za rok 2009 provedeného Nemocnicí Frýdlant s. r. o. na majetku města Frýdlant a předkládá zastupitelstvu města k projednání nový návrh:

1. odpustit Nemocnici Frýdlant, s. r. o. splátky za rekonstrukci výdejny jídel v areálu nemocnice, která byla provedena v hodnotě 1.829.358,49 Kč (stavební část), a zároveň uznat úhradu ve výši 800.000,-- Kč provedenou formou nájemného v letech 2005 - 2008 z důvodu současného nedostatku finančních prostředků Nemocnice Frýdlant, s. r. o.

2. darovat rentgenový přístroj pořízený s pomoci příspěvku DSO Mikroregionu Frýdlantsko za předpokladu, že dojde k finančnímu vyrovnání Nemocnice Frýdlant, s. r. o. s DSO Mikroregionem Frýdlantsko nebo za předpokládaného souhlasu DSO Mikroregionu Frýdlantsko darovací smlouvou

3. z výše uvedených důvodů vypořádat technické zhodnocení za rok 2009 v hodnotě 6.190.568,10 Kč dle návrhu Nemocnice Frýdlant, s. r. o. takto:

bude provedena úhrada v hotovosti ve výši 1.264.000,10 a následně proveden zápočet technického zhodnocení vůči nájemnému stanovenému na

r. 2010 - 986.568,-- Kč
r. 2011 - 985.000,-- Kč
r. 2012 - 985.000,-- Kč
r. 2013 - 985.000,-- Kč
r. 2014 - 985.000,-- Kč

K tomuto vypořádání dojde za podmínky, že bude uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu č. 16, který bude zároveň řešit vyrovnání technického zhodnocení v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy.

Usnesení č. 388/2010

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant.

Frýdlant, 17. 6. 2010

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Stanislava Jebálková
Luděk Folda

22.6.2010 15:09:56 | přečteno 1031x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load