ENDEFRRUPLNLSPIT

23. veřejné zasedání - 15.4.2010

U S N E S E N Í

23. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 15. dubna 2010

Usnesení č. 340/2010

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření k jejich odstranění:

1. Nedodržení všech podmínek dotačních titulů.

Zástupci města Frýdlant navázali jednání s poskytovatelem dotace o možnosti úpravy dotačních smluv.

2. Nezařazení nemovitého majetku v souladu ČSÚ 501 k datu podání návrhu na vklad.

Město bude vyřazovat a zařazovat nemovitý majetek k datu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. K zajištění správného postupu v souladu s českým účetním standardem č. 501 byl vypracován příkaz tajemníka, jehož nedodržení bude sankcionováno.

Usnesení č. 341/2010

Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů vyplacených v roce 2009 dle plnění rozpočtu k 31. 12. 2009 a dle schváleného rozpočtu roku 2009 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.

Usnesení č. 342/2010

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo způsob vypořádání ztráty z roku 2009 organizace Školní jídelna Frýdlant a souhlasí s úhradou ztráty vzniklé z hlavní činnosti ve výši 366.566,- Kč.

Usnesení č. 343/2010

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s výpovědí titulů a hotovosti na portfoliovém účtu města Frýdlant, který je ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. do výše 3.500.000,- Kč. Souhlasí s převedením získané hotovosti na základní účet města Frýdlant a pověřuje tímto starostu k podepsání žádosti o výběr hotovosti z portfolia.

Usnesení č. 344/2010

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí výsledky výběrového řízení na poskytnutí úvěru na nákup ČOV Frýdlant a souhlasí s přijetím úvěru a pověřuje tímto starostu podepsáním úvěrové smlouvy.

Usnesení č. 345/2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek (dotaci) jednotlivým žadatelům dle návrhu v tabulce. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2010. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle předloženého návrhu v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.

Usnesení č. 346/2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh na odprodej pohledávek dle předloženého návrhu a souhlasí se stanovenou minimální cenou 43.000,- Kč za prodej pohledávek dle přiloženého seznamu.

Usnesení č. 347/2010

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Smrk na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 348/2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh komise pro Regeneraci městské památkové zóny města Frýdlantu a rady města na rozdělení finančních prostředků z Programu městských památkových zón a rezervací na rok 2010.

Kulturní památka, název akce

vlastník

Celkový rozpočet

Příspěvek z programu regenerace MPZ (Kč, %)

Závazný podíl města ( Kč, %)

Měšťanský dům č.p. 4, „městská knihovna „II.etapa výměny novodobých oken za historické repliky“

Město Frýdlant

II.etapa
593 506,09 Kč

270 000,- Kč
45%

323 506,- Kč
55%

Kostel Nalezení sv. Kříže - restaurátorský průzkum nástěnných maleb v Redernovské kapli

Římskokatolická farnost Frýdlant

I.etapa r. 2010
200 000,00 Kč

130 000,- Kč
65%

20 000,- Kč
10%

Usnesení č. 349/2010

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodu majetkoprávní operace.

Usnesení č. 350/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2002/1 o výměře cca 393 m2 a p. p. č. 2002/2 o výměře 385 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví .... za cenu 250,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 351/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1133/2 o výměře 6 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví ... za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 352/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 3123 o výměře cca 1300 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví .... za cenu 250,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 353/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 319/7 o výměře 1558 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví ... za cenu 250,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 354/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1975 o výměře 511 m2 a pozemku p. č. 1976 o výměře 567 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví .... za cenu 350,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 355/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 67 o výměře 678 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví ... za cenu 520,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 356/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2002/1 o výměře cca 1000 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví... za cenu 310,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 357/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1264/3 o výměře 82 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví firmy Stavebniny Žilka, s. r. o., Schwarzova 389, Stráž nad Nisou za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 358/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 58/2 o výměře 8 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví Českého rybářského svazu, Máchova 120, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 359/2010

Zastupitestvo města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 3123 o výměře cca 750 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví .... ideální polovinu a do vlastnictví... ideální polovinu za cenu 250,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 360/2010

Zastupitelstvo města schvaluje změnu kupujícího v případě prodeje pozemku p. č. 35 o výměře 299 m2, k. ú. Frýdlant na..... Ostatní podmínky při prodeji pozemku dle usnesení ZM č. 328/2010 se nemění.

Usnesení č. 361/2010

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 36 o výměře 257 m2, p. č. 59 o výměře 424 m2, p. č. 703 o výměře 609 m2, p. č. 1957 o výměře 318 m2, p. p. č. 1970/1 o výměře 776 m2, p. č. 1974 o výměře 4402 m2, p. č. 2060/11 o výměře 124 m2, p. č. 2650/60 o výměře 2214 m2, p. č. 2650/82 o výměře 302 m2, p. č. 2650/120 o výměře 271 m2, vše k. ú. Frýdlant za cenu 486.281,60 Kč z majetku firmy Slezan Frýdek - Místek a. s.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 362/2010

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na nákup čističky odpadních vod od insolvenčního správce dlužníka Slezan, Frýdek Místek, a. s. městem Frýdlant jako nákup části podniku jedinou smlouvou dle ustanovení § 292 za použití ustanovení § 290 a následujících ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů za cenu 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) a pověřuje tímto starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 363/2010

Zastupitelstvo města schvaluje Komunitní plán obcí Frýdlantska.

Usnesení č. 364/2010

1. Zastupitelstvo města schvaluje jako vítěze výběrového řízení na dodavatele „Městské muzeum Frýdlant - rekonstrukce objektu č. p. 176, k. ú. Frýdlant“ firmu BREX Liberec. Starostu pověřuje podpisem smlouvy o dílo pouze v případě, že bude kryta dotací programu NUST II SEVEROVÝCHOD prioritní osa - Rozvoj cestovního ruchu.

2. v Případě získání dotace z programu NUTS II SEVEROVÝCHOD prioritní osa - Rozvoj cestovního ruchu na akci „Městské muzeum Frýdlant - rekonstrukce objektu č. p. 176, k. ú. Frýdlant“ ukládá zastupitelstvo města starostovi připravit ke schválení systém zajištění financování akce.

Usnesení č. 365/2010

a) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o postupu ÚÚP k podnětům, vyřazeným ze změny 4B ÚPNSÚ Frýdlant a přijímání podnětů nových

b) Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny č. 5 ÚPNSÚ Frýdlant, týkající se problematických záměrů v řešeném území (Albrechtice u Frýdlantu, Frýdlant), tj. větrných elektráren a pověřuje úřad územního plánování zahájením prací na změně č. 5 ÚPNSÚ Frýdlant

c) Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že veškeré náklady, vyplývající z pořízení změny č. 5 ÚPNSÚ Frýdlant budou hrazeny ze strany žadatelů, jichž se změna č. 5 týká

Usnesení č. 366/2010

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o půjčce pro Svazek obcí Smrk dle přiloženého návrhu a pověřuje tímto starostu k jejímu podepsání.

Usnesení č. 367/2010

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant.

Frýdlant, 22. 4. 2010

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

PhDr. Jana Pavlíková
Ing. Hana Vidnerová

26.4.2010 8:21:10 | přečteno 1102x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load