ENDEFRRUPLNLSPIT

22. veřejné zasedání - 18. 2. 2010

U S N E S E N Í

22. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 18. února 2010

Usnesení č. 322/2010

1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu ředitelky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a odborné konzultační firmy.

2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města k problematice organizační změny na ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a průběžnou zprávu pracovní komise rady města Frýdlant.

3. Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit do konce března zprávu pracovní komise a zorganizovat prezentaci jednání pracovní komise pro členy ZM do 11. 3. 2010, aby byl prostor na diskusi.

Usnesení č. 323/2010

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 25, 26/2009 - týkající se navýšení příjmů a výdajů rozpočtu města Frýdlant o 9.763 tis. Kč.

Usnesení č. 324/2010

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Frýdlant na rok 2010 v členění dle paragrafů rozpočtové skladby, a to rozpočet příjmů celkem ve výši 186.450 tis. Kč, běžných výdajů ve výši 165.910 tis. Kč, kapitálových výdajů ve výši 23.581 tis. Kč a financování (splátek úvěru) ve výši 3.760 tis. Kč dle předloženého Návrhu rozpočtu na rok 2010 v tabulkové formě. Rozpočet na rok 2010 je sestaven jako schodkový, schodek rozpočtu je kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

Současně zastupitelstvo města schvaluje výši fondu na pohoštění 40 tis. Kč a darů ve výši 10 tis. Kč zahrnutých do rozpočtu Správa.

Dále zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle Návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části materiálu.

Usnesení č. 325/2010

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s uzavřením předložené smlouvy týkající se pokrytí výdajů na rekonstrukci Betléma - r. 2010 a pověřuje tímto starostu k jejich podepsání.

Usnesení č. 326/2010

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodu majetkoprávní operace.

Usnesení č. 327/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 83/2 o výměře 1518 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví ... za cenu 150,- Kč/m2 s tím, že kupující zachová nájemní vztah se současným nájemcem Františkem Vrátným za stejných podmínek stanovených v nájemní smlouvě č. 31540/65 uzavřené s Městem Frýdlant.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 328/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 35 o výměře 299 m2, k. ú Frýdlant do vlastnictví ... za cenu 462,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 329/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1256 o výměře 896 m2, k. ú. Frýdlant do společného jmění m... za cenu 300,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 330/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1152 o výměře cca 1400 m2, k. ú. Frýdlant do podílového vlastnictví ... a ... za cenu 365,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 331/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod nebytových prostor o výměře 81,3 m2, v domě č. p. 4067, ul. Zámecká, Frýdlant do vlastnictví ... za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 332/2010

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod dále uvedených pozemků tvořících ostatní plochy - ostatní komunikace z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Frýdlant: p. p. č. 847/1, 867/1, 884/1, 900/1 a 915/2, vše k. ú. Albrechtice u Frýdlantu a dále p. p. č. 1028/68, 1030/5, 1030/8, 1030/43, 1044/29, 1331, 1541, 1588, 1657, 1690, 1747, 1790/1, 2732/1, 2735/3, 2735/4, 3104, 3164, 3172, 3412, 3439, 3562/2, 3567, 3591/1, 3591/2, 3634, 3642/1, 3657/1, 3658/1, 3806, 3920/1, 3920/2, 3920/3, 4087/8, 4118/1, 4572, 4930, 4931 a 4954, vše k. ú. Frýdlant.

Usnesení č. 333/2010

Zastupitelstvo města schvaluje plánovací smlouvu mezi Městem Frýdlant a firmou Silkom, s. r. o., Větrov 3037, Frýdlant týkající se navýšení odběru elektrické energie.

Usnesení č. 334/2010

Zastupitelstvo města schvaluje změnu kupující v případě prodeje částí pozemků p. č. 915/1 a p. č. 915/5, vše k. ú. Frýdlant na ... za stejných podmínek dle usnesení ZM č. 307/09.

Usnesení č. 335/2010

Zastupitelstvo města schvaluje změnu kupující v případě prodeje pozemku p. č. 1472/31 o výměře 845 m2, odděleného z pozemku p. č. 1472/25, k. ú. Frýdlant na .... za stejných podmínek dle usnesení ZM č. 282/09.

Usnesení č. 336/2010

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu č. p. 3047, ul. Dlouhá, Frýdlant do vlastnictví .... za cenu 283.000,- Kč. V případě neuzavření kupní smlouvy ve stanovené lhůtě s tímto uchazečem bude jednáno s dalšími uchazeči v pořadí za nejvyšší nabídnutou cenu, tj. 283.000,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 337/2010

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu č. p. 736, ul. Komenského, Frýdlant do vlastnictví ... za cenu 950.000,- Kč. V případě neuzavření kupní smlouvy ve stanovené lhůtě s tímto uchazečem, bude jednáno s druhým uchazečem v pořadí za nejvyšší nabídnutou cenu, tj. 950.000,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 338/2010

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu č. p. 75, ul. Děkanská, Frýdlant do spoluvlastnictví ..... za cenu 1.460.000,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 339/2010

Zastupitelstvo města schvaluje převod objektu č. p. 139, ul. Žitavská, Frýdlant do vlastnictví ... za cenu 950.000,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Frýdlant, 1. 3. 2010

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Jaroslav Donát
Ing. Josef Procházka

1.3.2010 16:59:27 | přečteno 1161x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load