ENDEFRRUPLNLSPIT

21. veřejné zasedání - 17. 12. 2009

U S N E S E N Í

21. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. prosince 2009

Usnesení č. 290/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 23 - listopadovou úpravu rozpočtu města na rok 2009 - dle předloženého tabulkového materiálu.

Usnesení č. 291/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 24 - prosincovou úpravu rozpočtu města Frýdlant na rok 2009 v navrženém znění.

Usnesení č. 292/09

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 18, 19, 20, 21, 22/2009 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu Města Frýdlant o 12.324 tis. Kč.

Usnesení č. 293/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového provizoria města Frýdlant na rok 2010 členěného dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 101.052 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 95.564 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 11.053 tis. Kč jsou kryty příjmy města a nejsou konkretizovány. V rámci kapitálových výdajů je vyčleněna částka 3.000 tis. Kč, která bude určena k úhradě nedokončených a rozpracovaných akcí z r. 2009.

Financování: splátky jistin úvěru jsou ve výši 3.760 tis. Kč.

Toto rozpočtové provizorium je první variantou rozpočtu, která nezahrnuje veškeré dotace ani přesně nespecifikuje výdaje kapitálového rozpočtu na r. 2010 (kromě výše uvedeného).

Usnesení č. 294/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového výhledu na r. 2010 - 2014 dle přiloženého tabulkového materiálu. Zahrnuté kapitálové výdaje jsou kryty příjmy města a nejsou specifikovány.

Usnesení č. 295/09

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s uzavřením Smlouvy o půjčce pro Služby města Frýdlant dle předloženého návrhu a pověřuje tímto starostu města k jejímu podepsání.

Změny v rozpočtu plynoucí z tohoto úkonu byly zapracovány do rozpočtu na r. 2009 v jeho listopadové úpravě - rozpočtové opatření č. 23.

Usnesení č. 296/09

Zastupitelstvo města bere na vědomí

1. Otevřený dopis určený zastupitelům města předložený Mgr. Lucií Dušánkovou

2. Zprávu o jednání na radě školy

a ukládá starostovi předložit veškeré podklady řešení organizační změny výuky na ZŠ, ZUŚ a MŠ Frýdlant na dalším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 297/09

Zastupitelstvo města souhlasí s podporou projektu projektu „ANTONIE - Rekonstrukce a dostavba ubytovny „Řecký domov“ ve Frýdlantě v Čechách na vícehvězdičkový hotel“ a ukládá starostovi podepsat partnerskou smlouvu.

Usnesení č. 298/09

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdlant uzavřené mezi Městem Frýdlant a paní Lucií Kubátovou dle předloženého návrhu a pověřuje tímto starostu města k jeho podepsání.

Změny v rozpočtu plynoucí z tohoto úkonu byly zapracovány do rozpočtu v jeho listopadové úpravě - rozpočtové opatření č. 23.

Usnesení č. 299/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek (dotaci) jednotlivým žadatelům dle návrhu v tabulce. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2009.

Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle předloženého návrhu v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.

Usnesení č. 300/09

Zastupitelstvo města odložilo bod - vyřazení pohledávek z evidence - prominutí pohledávek dle seznamu na další zasedání zastupitelstva města Frýdlant

Usnesení č. 301/09

Zastupitelstvo města odložilo předložené řešení problému ve věci technického zhodnocení za rok 2009 a nájemné za rok 2009 Nemocnici s. r. o. Frýdlant na další zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 302/09

Zastupitelstvo města schvaluje Návrh změny č. 4A ÚPNSÚ Frýdlant

Usnesení č. 303/09

Zastupitelstvo města schvaluje Návrh zadání změny č. 4B ÚPNSÚ Frýdlant

Usnesení č. 304/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodu majetkoprávní operace.

Usnesení č. 305/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemků p. č. 65 o výměře 671 m2, p. č. 64/1 o výměře 445 m2, části p. č. 924/1 o výměře cca 23 m2 a části pozemku p. č. 68/1 o výměře cca 750 m2, vše k. ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví paní Věry Vašátkové, Předměřice nad Jizerou 76, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 306/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 56 o výměře cca 1000 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví manželů Ladislava a Vlasty Koškových, Malodoubská 502, Liberec za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 307/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č.915/1 o výměře cca 400 m2 a části pozemku p. č. 915/5 o výměře cca 800 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví Miluše Vološínové, Březinova 886, Frýdlant za cenu ve výši 92,- Kč/m2 za podmínek zřízení věcného břemena práva chůze a jízdy pro město Frýdlant.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 308/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 3120/2 o výměře 146 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví Pavla Lajdy, Zahradní 634, Frýdlant za cenu ve výši 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 309/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek (dotaci) z rozpočtu města pro Domov U Spasitele ve výši 100.000,-- Kč na provoz zařízení.

Vyúčtování příspěvku bude předloženo do 31. 1. 2010.

Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle předloženého návrhu.

Příspěvek je zahrnut do listopadové úpravy rozpočtu - rozpočtové opatření č. 23.

Usnesení č. 310/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2197/25 o výměře 82 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., Strmá 1437, Frýdlant za cenu ve výši 100,- Kč/m2 za podmínky zřízení věcného břemena práva chůze a jízdy pro Město Frýdlant.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 311/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 3062/2 o výměře 100 m2, k. ú. Frýdlant a převod pozemku p. č. 3062/3 o výměře 120 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., Strmá 1437, Frýdlant za cenu ve výši 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 312/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 671/1 o výměře cca 170 m2,

k. ú. Frýdlant do vlastnictví Pavla Gažiho, Višňová 179 za cenu ve výši 154,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 313/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1605 o výměře 464 m2, k. ú. Frýdlant

do společného jmění manželů Jany a Zdeňka Mauerových, Dlouhá 3116, Frýdlant za cenu

ve výši 115,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 314/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1152 o výměře cca 1100 m2, k. ú. Frýdlant do společného jmění manželů Petry a Martina Taušových, Hálkova 1231, Frýdlant za cenu ve výši 550,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 315/09

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje akcií ČSAD Liberec, a. s. za nejvýhodnější nabídku a neschvaluje koordinaci prodeje s obcemi a městy okresu Liberec.

Usnesení č. 316/09

Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem nákupu čističky odpadních vod od insolvenčního správce dlužníka Slezan, Frýdek Místek, a. s. městem Frýdlant jako nákup části podniku jedinou smlouvou dle ustanovení § 292 za použití § 290 a následujícího zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů za cenu 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicetmiliónů korun českých).

Usnesení č. 317/09

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek k Plánovacím smlouvám na vybudování přístupové účelové komunikace na pozemku p. č. 2342/1 a 2394/1, k. ú. Frýdlant, uzavřené s Blankou Magátovou, Kateřinou Magátovou, Štefanem Magátem a Petrem Doleželem. Předmětem dodatku je změna termínu realizace stavby přístupové účelové komunikace a to

do 30. 6. 2010.

Usnesení č. 318/09

1. Zastupitelstvo města ruší vyhlášku č. 46/8/2006 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

k 4. 1. 2010.

2. Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

s účinností od 5. ledna 2010.

Usnesení č. 319/09

1. Zastupitelstvo města ruší vyhlášku č. 45/7/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Frýdlant, k 4. 1. 2010.

2. Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 2/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Frýdlant, s účinností od 5. ledna 2010.

Usnesení č. 320/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení 19. a 20. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 321/09

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdlant na rok 2010

Frýdlant, 30. 12. 2009

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

MUDr. Miloslav Ferles
Ing. Petr Beran

13.1.2010 12:01:51 | přečteno 1134x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load