ENDEFRRUPLNLSPIT

20. veřejné zasedání - 24. 9. 2009

U S N E S E N Í

20. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 24. září 2009

Usnesení č. 276/09

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 11, 12, 13, 14, 15/2009 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu města Frýdlant o 3.072 tis. Kč.

Usnesení č. 277/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 16 - pololetní úpravu rozpočtu města na rok 2009 dle předloženého tabulkového materiálu.

Usnesení č. 278/09

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření příspěvkových organizací a organizace Teplo Frýdlant, s. r. o. za 1. pololetí r. 2009.

Usnesení č. 279/09

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s uzavřením Smlouvy o půjčce pro Svazek obcí Smrk dle předloženého návrhu a pověřuje tímto starostu města k jejímu podepsání. Změny v rozpočtu plynoucí z tohoto úkonu budou zapracovány do rozpočtu v jeho listopadové úpravě.

Usnesení č. 280/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodu majetkoprávní operace.

Usnesení č. 281/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 3333 o výměře cca 300 m2 a části pozemku p. č. 3334 o výměře cca 50 m2 do vlastnictví manželů Jany a Martina Sinkevičových, Hajniště 81, Nové Město p/S za podmínek: kupní cena ve výši 100,-Kč/m2, uzavření budoucí smlouvy kupní na dobu max. 5 let do kolaudace objektu č. p. 4036, ul. Jizerská, Frýdlant.

Podmínky převodu:

- úhrada 50% výše kupní ceny při podpisu budoucí smlouvy kupní

- úhrada zbývající části kupní ceny při kolaudaci objektu č. p. 4036

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu budoucí smlouvy kupní se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty či nezkolaudování objektu č. p. 4036 do 5-ti let od podpisu budoucí smlouvy kupní nebo nezaplacení kupní ceny město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a uhrazená část kupní smlouvy propadá ve prospěch města Frýdlant bez náhrady

Usnesení č. 282/09

1) Zastupitelstvo města na základě výsledků obálkového výběru schvaluje prodej stavebního pozemku části p. č. 1472/25 část o výměře „á“ cca 850 m2 označeného č. 1, k. ú. Frýdlant do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Petra Dobřichovská a Marco Korsowski, Bezručova 1142, Frýdlant za kupní cenu 592,-Kč/m2

2. Denisa a Eric Molengrafovi, Lužická 1179, Frýdlant za kupní cenu 582,-Kč/m2

3. Milan Havlík, Luční 817, Nové Město p/S za kupní cenu 581,-Kč/m2

2) Zastupitelstvo města na základě výsledků obálkového výběru schvaluje prodej stavebního pozemku části p. č. 1472/25 část o výměře „á“ cca 850 m2 označeného č. 2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Milan Havlík, Luční 817, Nové Město p/S za kupní cenu 625,-Kč/m2

2. Jiří Heinzl, Hejnická 326, Raspenava za kupní cenu 611,-Kč/m2

3. 3. - 4. Stanislav Socha, Krásný Les 283, Frýdlant za kupní cenu 606,-Kč/m2

4. 3. - 4. Denisa a Eric Molengrafovi, Lužická 1179, Frýdlant za kupní cenu 606,-Kč/m2

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele na prvním pořadí a bude jednat s dalším zájemcem dle pořadí. Podmínkou je složení jistiny a uzavření kupní smlouvy do 60-ti dnů od výzvy majetkosprávního odboru.

Usnesení č. 283/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 4949 o výměře 25 m2, k. ú. Frýdlant z vlastnictví paní Ing. Jitky Homolové, Dopravní 697, Liberec do vlastnictví města Frýdlant za kupní cenu 300,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 284/09

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 361/4, p. č. 473/1, p. č. 525, p. č. 591, p. č. 652/1, p. č. 652/2, p. č. 1230/2, p. č. 1230/6, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města Frýdlant.

Usnesení č. 285/09

Zastupitelstvo města souhlasí s převodem dále uvedených pozemků tvořících komunikace z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu do vlastnictví města Frýdlant: p. p. č. 2650/131 a p. p. č. 2650/133, vše k. ú. Frýdlant.

Usnesení č. 286/09

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici pro prodej majetku města Frýdlant formou obálkové metody upravující podmínku určení výše minimálního příhozu.

Usnesení č. 287/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 4088/1 o výměře cca 480 m2, k. ú. Frýdlant do podílového vlastnictví pana Jaroslava Kopeckého, Míru 659, Frýdlant a paní Ivety Zikové, Bezručova, 1145, Frýdlant za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 288/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změny zřizovacích listiny těchto příspěvkových organizací zřizovaných městem Frýdlant: Základní školy, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec a Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace s účinností od 1. 10. 2009.

Usnesení č. 289/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení 18. a 19. (mimořádného) zasedání zastupitelstva města.

Frýdlant, 29. 9. 2009

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Burgr Miroslav
Mgr. Eduard Dušánek

1.10.2009 9:12:34 | přečteno 1247x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load