ENDEFRRUPLNLSPIT

18. veřejné zasedání - 18.6.2009

Usnesení 18. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 18.6.2009

Usnesení č. 259/09

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 6, 7 8, 9/2009 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu města Frýdlant o 1.894 tis. Kč.

Usnesení č. 260/09

Zastupitelstvo města podle předloženého materiálu projednalo a souhlasí s výpovědí uvedeného titulu a hotovosti na portfoliovém účtu města Frýdlant, který je ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. Zastupitelstvo města souhlasí s převedením získané hotovosti v hodnotě 9.200.000,- Kč na základní účet města Frýdlant a pověřuje tímto starostu k podepsání žádosti o výběr hotovosti z portfolia.

Usnesení č. 261/09

Zastupitelstvo města schvaluje navrhovanou úpravu kapitálového rozpočtu, v pokrytí výdajů souhlasí se zapojením hotovosti z portfoliového účtu. Navýšení kapitálových výdajů činí 10.578 tis. Kč, zvýšení výdajů bude kryto z hotovosti portfoliového účtu ve výši 9.200 tis. Kč a ze zůstatku minulých let ve výši 1.378 tis. Kč.

Usnesení č. 262/09

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s uzavřením předložených smluv týkajících se pokrytí výdajů na rekonstrukci betlému - r. 2009, a pověřuje tímto starostu k jejich podepsání. Zapracování změn výdajů do rozpočtu proběhne v rámci pololetní úpravy rozpočtu na r. 2009.

Usnesení č. 263/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek (dotaci) z rozpočtu města Římsko-katolické církvi - děkanství Frýdlant ve výši 110.000,- Kč na opravu a elektrifikaci zvonů v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle předloženého návrhu. Příspěvek bude zahrnut v pololetní úpravě rozpočtu a bude kryt ze zůstatku účtu města Frýdlant.

Usnesení č. 264/09

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za r. 2008 v předloženém znění včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření provedenou Krajský úřadem Libereckého kraje.

Usnesení č. 265/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodu majetkoprávní operace.

Usnesení č. 266/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1134/1 o výměře cca 20 m2, k. ú. Frýdlant, do vlastnictví pana Josefa Majáka, Lesní 1282, Frýdlant, za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkoprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 267/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 369, k. ú. Frýdlant o výměře cca 160 m2, do vlastnictví manželů Jiřího a Martiny Stodůlkových, Pod Rozhlednou 1426, Frýdlant, za kupní cenu 130,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkoprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 268/09

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán města Frýdlant 2009 - 2013.

Usnesení č. 269/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení 17. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 270/09

Zastupitelstvo města souhlasí s vyčleněním částky 400.000,- Kč na 1. etapu provedení projektové dokumentace na rekonstrukci „Kapličky“ s tím, že do konce r. 2009 město Frýdlant požádá o dotaci ze zdrojů Program záchrany kulturního dědictví a Regenerace městské památkové zóny. Vyčlenění částky 400.000,- Kč bude zahrnuto v pololetní úpravě rozpočtu a výdaje budou hrazeny z možných vyčleněných zdrojů - rezerv nebo ze zůstatku minulých let.

Usnesení č. 271/09

Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem převzetí objektu č. p. 46, K. H. Borovského, Frýdlant formou odkoupení nebo dlouhodobého nájmu a ukládá starostovi zahájit projednání s Libereckým krajem.

Usnesení č. 272/09

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o počtu heren a výherních hracích přístrojů na území města Frýdlant a neschvaluje záměr zpracování regulační vyhlášky.

Frýdlant, 22. 6. 2009

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Mgr. Milan Drechsler
MVDr. Ladislav Hlávka

26.6.2009 8:30:39 | přečteno 1002x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load