ENDEFRRUPLNLSPIT

17. veřejné zasedání - 16.4.2009

Usnesení 17. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 16.4.2009

U S N E S E N Í

17. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. dubna 2009

Usnesení č. 230/09

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí bez výhrad závěrečný účet Svazku obcí Smrk za r. 2008, jakož i Zprávu o přezkumu hospodaření Svazku obcí Smrk za r. 2008 dle zákona 420/2004 Sb., který byl proveden Krajským úřadem Libereckého kraje. Ze závěru zprávy o přezkumu vyplývá, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 231/09

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Smrk na r. 2009 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 232/09

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za r. 2008 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 bez výhrad.

Usnesení č. 233/09

Zastupitelstvo městaschvalujedle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů vyplacených v r. 2008 dle plnění rozpočtu k 31. 12. 2008 a dle schváleného rozpočtu r. 2008 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.

Usnesení č. 234/09

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo způsob vypořádání ztráty minulých let a ztráty z r. 2008 organizace Školní jídelna Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace předloženým způsobem:

a) přidělit provozní dotaci organizaci ve výši odvodu fondu reprodukce v r. 2008 ve výši 1.002.839,35 Kč,
b) uhradit ztrátu organizaci Školní jídelna Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace vzniklou z důvodu havárie v organizaci ve výši nepokryté ztráty z minulého roku ve výši 192.799,67 Kč,
c) do krytí zapojit zůstatek rezervního fondu ve výši 83.875,03 Kč

Usnesení č. 235/09

Zastupitelstvo města revokuje přijaté usnesení č. 205/09 týkající se schváleného rozpočtu města Frýdlant na r. 2009 a schvaluje upravenou formulaci na základě návrhu auditorky v tomto znění:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Frýdlant na r. 2009 v členění dle paragrafů rozpočtové skladby, a to rozpočet příjmů celkem ve výši 194.606 tis. Kč, běžných výdajů ve výši 180.527 tis. Kč, kapitálových výdajů ve výši 31.699 tis. Kč a financování ve výši 3.463 tis. Kč dle předloženého Návrhu rozpočtu na r. 2009 v tabulkové formě.

Současně zastupitelstvo města schvaluje výši fondu na pohoštění 50 tis. Kč a darů ve výši 15 tis. Kč zahrnutých do rozpočtu SPRÁVA.

Dále zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžních a věčných darů dle Návrhu rozpočtu na r. 2009 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.

Usnesení č. 236/09

Zastupitelstvo města schvaluje navrhovanou úpravu rozpočtu a souhlasí se snížením daňových příjmů v rozpočtu na r. 2009 o 4.600 tis. Kč, o snížené příjmy bude prozatím snížen zůstatek účtu k 31.12.2009. Návrh na snížení neinvestičních výdajů bude zapracován do pololetní úpravy rozpočtu r. 2009.

Usnesení č. 237/09

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4/2009 týkající se navýšení příjmů o 4.089 tis. Kč a výdajů rozpočtu města Frýdlant o 4.039 tis. Kč.

Usnesení č. 238/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek (dotaci) jednotlivým žadatelům dle návrhu v tabulce. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2009.

Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle předloženého návrhu v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části předloženého materiálu.

Usnesení č. 239/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rady města na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2009.

Kulturní památka

vlastník

Rozpočet
1. etapa ( Kč)

Příspěvek z programu regenerace MPZ (Kč)

Závazný podíl města ( Kč, %)

Měšťanský dům č.p. 4, „městská knihovna“

Město Frýdlant

800 000,-

400 000,-

400 000,-

Usnesení č. 240/09

Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zakázku „Výměnu oken objektu č. p. 4 v ulici Sv. Čecha ve Frýdlantu“. V roce 2009 bude dle návrhu realizována

I. etapa výměny oken ve výši 800 000,- Kč (vč. DPH), v roce 2010 bude II. etapa zakázky realizována z rozpočtu města Frýdlant. Zastupitelstvo města schvaluje financování v letech 2009 a 2010 a ukládá radě města zapracovat financování druhé etapy výměny oken objektu č. p. 4 v ulici Sv. Čecha ve Frýdlantu do rozpočtového provizoria na rok 2010.

Usnesení č. 241/09

1.) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení na „Rekonstrukci městské radnice ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem. S odkazem na podepsanou smlouvu mezi městem a Ministerstvem financí ČR o poskytnutí dotace na „Rekonstrukci historické radnice ve Frýdlantu“ musí smlouva respektovat stanovené podmínky a zároveň odpovídat ekonomickým možnostem města.

2.) Zastupitelstvo města schvaluje financování projektu „CZ0117 - Rekonstrukce historické radnice ve Frýdlantu“ z rozpočtu města v letech 2009 - 2011, a ukládá radě města připravit financování akce do rozpočtového provizoria na r. 2010 a rozpočtového výhledu na r. 2011.

3.) Zastupitelstvo města ukládá starostovi a vedoucímu OKPPCR ve spolupráci s Národním památkovým ústavem vypracovat pasport a rozpočty rekonstrukce jednotlivých oken v jednotkových cenách a toto zapracovat jako dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

4.) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení na „Rekonstrukci městské radnice ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem. S odkazem na podepsanou smlouvu mezi městem a Ministerstvem financí ČR o poskytnutí dotace na „Rekonstrukci historické radnice ve Frýdlantu“ musí smlouva respektovat stanovené podmínky a zároveň odpovídat ekonomickým možnostem města.

5.) Zastupitelstvo města schvaluje financování projektu „CZ0117 - Rekonstrukce historické radnice ve Frýdlantu“ z rozpočtu města v letech 2009 - 2011, a ukládá radě města připravit financování akce do rozpočtového provizoria na r. 2010 a rozpočtového výhledu na r. 2011.

6.) Zastupitelstvo města ukládá starostovi a vedoucímu OKPPCR ve spolupráci s Národním památkovým ústavem vypracovat pasport a rozpočty rekonstrukce jednotlivých oken v jednotkových cenách a toto zapracovat jako dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Usnesení č. 242/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodu majetkoprávní operace.

Usnesení č. 243/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 50/1 o výměře 446 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví paní Ladislavy Plachecké, Malátova 430/10, Liberec za kupní cenu
100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 244/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 922/2 o výměře 29 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., Strmá 1437, Frýdlant za kupní cenu 113,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 245/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 4013/4 o výměře 2 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví TRW Automotive Lucas Varity s. r. o., Žitavská 1421, Frýdlant za kupní cenu 150,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 246/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1407, k. ú. Frýdlant o výměře cca 60 m2 do vlastnictví pana Miroslava Svobody, Komenského 739, Frýdlant za kupní cenu 200,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické oddělení uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 247/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 325/2 o výměře cca 70 m2, k. ú. Frýdlant do společného jmění manželů Radky a Vladimíra Novotných, Husova 378, Frýdlant za kupní cenu 130,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické oddělení uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 248/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 897/1 o výměře cca 1300 m2 a části pozemku p. č. 914 o výměře cca 700 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví zájemců v pořadí dle výsledků obálkového výběru ze dne 9. 4. 2009:

1. Marek Schwarz, Bezručova 1144, Frýdlant za kupní cenu 305,-Kč/m2.
2. Helena Žďárová, Hálkova 1231, Frýdlant za kupní cenu 301,-Kč/m2.
3. Jiří Moro, Holečkova 1127, Frýdlant za kupní cenu 300,-Kč/m2.
4. Petr Beran, Luční 923, Frýdlant za kupní cenu 290,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele na prvním pořadí a bude jednat s dalším zájemcem dle pořadí. Podmínkou je složení jistiny.

Usnesení č. 249/09

Zastupitelstvo města schvaluje změnu usnesení č. 211/09 v rozsahu výše kupní ceny

a rozhodlo pozemky p. č. 1047/3 o výměře 352 m2 a p. č. 2983/4 o výměře 13 m2, k. ú. Frýdlant prodat do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310, Liberec za cenu dle znaleckého posudku ve výši 25.550,- Kč. Ostatní podmínky usnesení č. 211/09 se nemění.

Usnesení č. 250/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 524 o výměře cca 12 m2, k. ú. Frýdlant z vlastnictví Hany Svobodové, Hejnická 490, Frýdlant do vlastnictví města Frýdlant za kupní cenu 50,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí město Frýdlant
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 251/09

Zastupitelstvo města schvaluje změnu usnesení ZM č. 197/08 v rozsahu změny strany kupující z paní Věry Petrášové, Na Burse 603, Benátky nad Jizerou na paní Věru Vašátkovou, Předměřice nad Jizerou 76. Ostatní podmínky usnesení se nemění.

Usnesení č. 252/09

Zastupitelstvo města schvaluje změnu usnesení ZM č. 198/08 v rozsahu změny výše kupní ceny ze 100,- Kč/m2 na kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2. Ostatní podmínky usnesení se nemění.

Usnesení č. 253/09

Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření místa poskytování školské služby - školní družiny při Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, a to na adrese ul. Mládeže 907, Frýdlant, s účinností od 1. 9. 2009.

Usnesení č. 254/09

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení veřejné sbírky „Zachraňme frýdlantský betlém“, jejíž finanční prostředky budou použity na statické zajištění objektu (č. p. 356, Zahradní ul., Frýdlant) a restaurování mechanického betlému ve Frýdlantě.

Usnesení č. 255/09

1.) Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh rozpočtového krytí na rekonstrukci a restaurátorské práce frýdlantského betlému ve vlastnictví paní Lucie Kubátové. Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou finančních podílů z rozpočtu města Frýdlant za podmínky sepsání smlouvy mezi městem Frýdlant a paní Lucií Kubátovou, která bude obsahovat tyto podmínky:

1.) majetek musí zůstat ve vlastnictví paní Lucie Kubátové nebo jejich dědiců po dobu nejméně 20 let od ukončení rekonstrukce a restaurování

2.) majetek musí být řádně provozován v souladu s podmínkami památky chráněné státem

3.) majitelka bude každý rok předkládat výroční zprávu o činnosti, příjmech a výdajích souvisejících s objektem betlému

4.) majetek nesmí být pronajat a podnajat bez vědomí a souhlasu města Frýdlant po dobu 20 let od ukončení rekonstrukce a restaurování

5.) majitelka se zavazuje poskytnout památku bezplatně k propagaci města v rozsahu nejméně 20 hodin ročně po dobu 20 let od ukončení rekonstrukce a restaurování

2.) Zastupitelstvo města se zavazuje uhradit z rozpočtu města chybějící finanční prostředky do výše 95% celkového nákladu rekonstrukce a restaurování s tím, že 5% bude podílem paní Lucie Kubátové, na který bude čerpat bezúročnou půjčku města Frýdlant se splatností 12 let.

Usnesení č. 256/09

Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením kapitálového rozpočtu v položce Skatepark podle předloženého návrhu. Úprava bude součástí úpravy rozpočtu do 30. 6. 2009.

Usnesení č. 257/09

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zahájit takové jednání s představiteli nemocnice, které naplní usnesení č. 222/09 a č. 223/09 z veřejného zasedání zastupitelstva města z 12. 2. 2009 bez ohledu na dosavadní tvorbu nájemní smlouvy mezi městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant, s. r. o. Termín splnění tohoto usnesení do 30. 5. 2009.

Usnesení č. 258/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení 16. zasedání zastupitelstva města.

Frýdlant, 20. 4. 2009

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Stanislava Jebálková
Jaroslav Vančura

27.4.2009 11:14:39 | přečteno 1068x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load