ENDEFRRUPLNLSPIT

16. veřejné zasedání - 12.2.2009

Usnesení 16. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 12.2.2009

U S N E S E N Í

16. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 12. února 2009

Usnesení č. 204/09

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 22, 23/2008 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu města Frýdlant o 3.284 tis. Kč.

Usnesení č. 205/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města na rok 2009 v členění dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 190.527 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 31.699 tis. Kč jsou kryty kapitálovými příjmy, přebytkem běžného rozpočtu a zůstatkem z předchozího roku. Financování: Splátky jistin úvěru ve výši 3.463 tis. Kč jsou vyrovnány zůstatkem z předchozího roku. Zastupitelstvo města dále schvaluje výši fondu na pohoštění 50 tis. Kč a darů 15 tis. Kč zahrnutých v rozpočtu SPRÁVA.

Usnesení č. 206/09

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 1 statutu sociálního fondu. Změna vypočteného přídělu do fondu za r. 2009 bude zahrnuta v pololetní úpravě rozpočtu.

Usnesení č. 207/09

a) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o postupu zpracování změny č. 4 ÚPNSÚ Frýdlant.

b) Zastupitelstvo města schvaluje Zadání změny č. 4A ÚPNSÚ Frýdlant.

c) Zastupitelstvo města schvaluje zahájení prací na novém ÚPO Frýdlant, jeho pořízení a zadání výběrového řízení na zpracovatele nového ÚPO Frýdlant.

Usnesení č. 208/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodu majetkoprávní operace.

Usnesení č. 209/09

Zastupitelstvo města schvaluje:

1) Prodej pozemku p. č. 2613/1 o výměře 1545 m2, k.ú. Frýdlant do ideálního podílového vlastnictví vlastníků bytových jednotek domu č. p.1128, Holečkova ul., Frýdlant: paní Moniky Cimplové, paní Evy Nierostkové, paní Michaely Plačkové, manželů Leopolda a Jiřiny Frimmelových, manželů Oldřicha a Mileny Surých; všem ideální 1/5 za cenu 100,- Kč/m2.

2) Prodej části pozemku p. č. 2657/1 o výměře cca 1000 m2, k.ú. Frýdlant do ideálního podílového vlastnictví vlastníků bytových jednotek domu č. p. 1130, Holečkova ul., Frýdlant: pana Ota Dolívky, pana Jana Hasila, pana Romana Juščáka, paní Lucie Kuthanové, pana Jakuba Nierostka, všem ideální 1/5 za cenu 100,- Kč/m2.

3) Prodej části pozemku p. č. 2657/1 o výměře cca 490 m2, pozemku p. č.2655/2 o výměře 161 m2, pozemku p. č.2655/3 o výměře 23 m2, pozemku p. č. 2657/3 o výměře 687 m2, vše k. ú. Frýdlant do ideálního podílového vlastnictví vlastníků bytových jednotek domu č. p. 1129, Holečkova ul., Frýdlant: pana Ing. Kamila Farského, pana Eduarda Krošláka, manželů Václava a Stanislavy Bondarových, manželů Bohuslava a Ivany Mirovských, manželů Jiřího a Zity Širokých, všem ideální 1/5 za cenu 100,-Kč/m2.

4) Prodej části pozemku p. č. 2615/1 o výměře cca 670 m2, pozemku p. č. 2616 o výměře 519 m2, vše k.ú. Frýdlant do ideálního podílového vlastnictví vlastníků bytových jednotek domu č. p. 1127, Holečkova ul., Frýdlant: pana Jana Martina, manželů Jiřího a Jaroslavy Morových, paní Jaroslavy Němcové, paní Vlasty Petrovičové, manželů Oldřicha a Bohumily Valentových, všem ideální 1/5 za cenu 100,-Kč/m2.

5) Prodej pozemku p. č.2615/3 o výměře 19 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Jana Martina, Holečkova 1127, Frýdlant za cenu 100,-Kč/m2.

6) Prodej pozemku p. č. 2615/4 o výměře 29 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví paní Jaroslavy Němcové, Holečkova 1127, Frýdlant za cenu 100,-Kč/m2.

7) Prodej pozemku p. č. 2615/5 o výměře 28 m2, k. ú. Frýdlant do společného jmění manželů Jiřího a Jaroslavy Morových, Holečkova 1127, Frýdlant za cenu 100,-Kč/m2.

8) Prodej pozemku p. č. 2615/6 o výměře 32 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví paní Vlasty Petrovičové, Holečkova 1127, Frýdlant za cenu 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 210/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 68/1 o výměře 560 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví paní Hany Novotné, Rochlická 32, Liberec za cenu 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 211/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1047/3 o výměře 352 m2, odděleného geometrickým plánem z p. č. 1047 a pozemku p. č. 2983/4 o výměře 13 m2, odděleného geometrickým plánem z p. č. 2983/1, vše k. ú. Frýdlant, do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310, Liberec, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 212/09

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 139/1 o výměře 215 m2 a pozemku p. č. 139/2 o výměře 449 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví paní Ireny Kaničárové, V Úvoze 1451, Frýdlant za kupní cenu 330,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele na prvním pořadí a bude jednat s dalším zájemcem dle pořadí. Podmínkou je složení jistiny.

Usnesení č. 213/09

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 2172/2 o výměře 1508 m2, k. ú. Frýdlant z vlastnictví pana Ing. Pavla Petráše, Polní 635, Liberec do vlastnictví města Frýdlant za pozemek p. č. 1472/25 - část o výměře 1508 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví města Frýdlant do vlastnictví pana Ing. Pavla Petráše, Polní 635, Liberec. Směna pozemků se provede bez finančního vyrovnání.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad směnné smlouvy a geometrické zaměření uhradí Město Frýdlant
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající město Frýdlant
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 214/09

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek k usnesení ZM č. 172/09 v rozsahu způsobu úhrady kupní ceny. Kupní cena bude uhrazena prostřednictvím Českomoravské stavební spořitelny, a. s. na účet města Frýdlant po vložení zástavního práva k pozemku p. č. 4754 a p. č. 4755, k. ú. Frýdlant. Ostatní podmínky se nemění.

Usnesení č. 215/09

1. Zastupitelstvo města schvaluje základní prodejní cenu pozemků na rok 2009 ve výši 100,- Kč/m2.

2. Zastupitelstvo města schvaluje vložení bodu 7. Pravidel pro prodej pozemků: bod 7 zní: „U pozemků, u kterých bude kupující organizační složka státu či územní samosprávný celek a u pozemků, u kterých nebude možné objektivně stanovit výchozí cenu dle těchto pravidel pro svou polohu, využití a nízkou potencionální tržní hodnotu a v zájmu města Frýdlantu bude tyto pozemky prodat, bude výchozí cena stanovena dle výpočtu zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění, o oceňování majetku. Tímto ustanovením se nevylučuje další úprava takto stanovené ceny dle bodu 8. těchto pravidel.“ Následné stávající body 7. a 8. Pravidel pro prodej pozemků se přečíslovávají na bod 8. a bod 9.

3. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu jednotlivých ukazatelů pro výpočet výchozí prodejní ceny Pravidel pro prodej pozemků dle návrhu.

Usnesení č. 216/09

Zastupitelstvo města bere na vědomí Směrnici pro prodej majetku města Frýdlantu formou obálkové metody.

Usnesení č. 217/09

Zastupitelstvo města schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade Czech POINTu na Městském úřadu Frýdlant.

Usnesení č. 218/09

Zastupitelstvo města schvaluje navrženou výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města zpracovanou na základě nařízení vlády č. 20/2009 Sb., který se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Částka bude vyplácena od 1. března 2009 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 219/09

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek ke zřizovací listině Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, kterým se doplňuje okruh doplňkové činnosti a to: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Usnesení č. 220/09

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdlant na rok 2009.

Usnesení č. 221/09

Zastupitelstvo města schvaluje formu řešení technického zhodnocení v areálu nemocnice, který je pronajat jako celek smluvnímu nájemci Nemocnice Frýdlant, s. r. o., tímto způsobem: dle výkladu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů lze technické zhodnocení provedené na pronajatém majetku nájemcem odepisovat s písemným souhlasem pronajímatele. Každoročním dodatkem nájemní smlouvy, ve kterém bude výslovný písemný souhlas pronajímatele o zaevidování TZ do účetnictví nájemce, může nájemce sám provedené TZ odepisovat dle účetních a daňových zákonů. Zastupitelstvo města ukládá radě města tento princip zapracovat do nájemní smlouvy s Nemocnicí Frýdlant, s. r. o.

Usnesení č. 222/09

Zastupitelstvo města schvaluje formu ustanovení nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Frýdlant, s. r. o. a městem Frýdlant řešící souhlas pronajímatele o pronájmu 3. osobám v areálu nemocnice s podmínkou, že takto vybrané smluvní nájemné bude přímo zasíláno na účet města a výše nájemného se bude odvíjet z městem Frýdlant stanovené minimální výše nájemného (dosud 500,- Kč/m2/rok) s tím, že tyto prostředky pak mohou být reinvestovány do budov areálu nemocnice. Zastupitelstvo města ukládá radě města tento princip zapracovat do nové nájemní smlouvy s Nemocnicí Frýdlant, s. r. o.

Usnesení č. 223/09

Zastupitelstvo města Frýdlant doporučuje radě města stanovit nájemné za pronájem nebytových prostor komerční veřejné lékárny v areálu nemocnice ve výši nejméně 2.000,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 224/09

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města informovat finanční výbor zastupitelstva města o znění dohody města Frýdlant, Nemocnice Frýdlant, s. r. o. a Krajské nemocnice Liberec, a. s. o podmínkách zřízení a provozu lékárny v areálu nemocnice Frýdlant.

Usnesení č. 225/09

Zastupitelstvo města ukládá starostovi provést výběr partnera pro zprostředkování inzerce prodeje a pronájmu městských nemovitostí. Termín splnění do 31. 3. 2009.

Usnesení č. 226/09

Zastupitelstvo města schvaluje záměr vybudování autobusového nádraží a vozovny Frýdlant v ul. Komenského a ukládá starostovi města zahájit jednání s vedením ČSAD Liberec, a. s. o přípravě projektu.

Usnesení č. 227/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení 15. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 228/09

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o průběhu kolaudačního řízení k rekonstrukci objektu č. p. 73, nám. TGM, Frýdlant přednesenou Bc. Luďkem Zelenkou.

Usnesení č. 229/09

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o rekonstrukci objektu č.p. 356, Zahradní ul., Frýdlant a restaurování v něm umístěného pohyblivého betlému.

Frýdlant, 16. 2. 2009

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Jaroslav Donát
PhDr. Jana Pavlíková

23.2.2009 14:24:38 | přečteno 1276x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load