ENDEFRRUPLNLSPIT

9. veřejné zasedání - 24.4.2008

Usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 24.4.2008

U S N E S E N Í

9. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 24. 4. 2008

Usnesení č. 126/08

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za

r. 2007 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření k jejich odstranění:

1. Dílčí překračování rozpočtu.

Město předloží návrh na usnesení po projednání v zastupitelstvu v tomto znění:

1) Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

Do výše 500.000,-- Kč včetně v těchto případech:

a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo

b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města)

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně provádět jen v případech:

a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohled a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován

2) Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města

3) Kompetence starosty, vedoucí finančního odboru a příkazců operací (např.vedoucí odborů,vedoucích zařízení) - viz. Systém finanční kontroly - k provádění rozpočtových změn pomocí rozpočtových opatření budou stanoveny vnitřní směrnicí - Metodika sestavování rozpočtu, která bude předložena RM ke schválení.

Termín: červen 2008

2. Průkaznost schválení všech dotací dle pravomocí orgánů města.

1) Město předloží návrh na usnesení po projednání v zastupitelstvu v tomto znění:

Zastupitelstvo města schvaluje (k usnesení ZM k rozpočtu - č. usnesení 90/08 ZM )
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2008 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části návrhu na rozpočet. (viz. tabulka č. 1)

Tabulka č. 1

Schválený rozpočet

V Ý D A J E - Dotace, příspěvky a dary třetím osobám

2008

0312 - Základní škola, ZUŠ a MŠ Frýdlant - provoz

7 820

0312 - Základní škola, ZUŠ a MŠ Frýdlant- odpisy budov + zařízení

0315 - ZŠ praktická a ZŠ speciální Frýdlant - provoz

900

0312 - ZŠ praktická a ZŠ speciální Frýdlant - odpisy budov

0339 - Školní jídelna - provoz

1 214

0339 - Školní jídelna - odpisy budov + zařízení

§ 3319 - Ostatní kulturní akce - Kulturní sdružení Frýdlant - jazzová dílna

20

§ 3319 - Ostatní kulturní akce - Kulturní sdružení Frýdlant - taneční

20

§ 3612 229 - Bytové hospodářství Frýdlant

708

0366 - INFO - "555" - p. Vinklátová

50

5329 2108 - Příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko

263

§ 6409 5229 Příspěvky - "Azylpes" Krásný Les

150

Celkem

11 145

Rada města schvaluje (k usnesení RM k rozpočtu - č. usnesení 566/08 RM)
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2008 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části návrhu na rozpočet. (viz. tabulka č. 2)

Tabulka č. 2

Schválený rozpočet

V Ý D A J E - Dotace, příspěvky a dary třetím osobám

2008

§ 3319 - Ostatní kulturní akce - Kulturní sdružení Frýdlant - jazzová dílna

20

§ 3319 - Ostatní kulturní akce - Kulturní sdružení Frýdlant - taneční

20

Celkem

40

Ke schválení dotací v souladu se zákonem o obcích 128/2000 § 85, písm. b) a c)

Termín: červen 2008

2) Radě města i zastupitelstvu města bude předkládáno ke schválení poskytnutí dotace nebo daru v souladu s výše uvedeným předpisem, a to jmenovitě ke každé fyzické nebo právnické osobě, kde bude příjemce i výše dotace nebo daru přesně identifikována, pokud bude dar nebo dotace poskytnuta v rámci rozpočtových opatření.

Termín: Průběžně při jednáních rady i zastupitelstva.

3. Rozpory účetních postupů s účetními standardy (účtování k datu uskutečnění účetního případu).

Město bude vyřazovat i zařazovat nemovitý majetek k datu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. K zajištění správného postupu v souladu s českým účetním standardem č. 501 bude vypracován příkaz tajemníka.

Termín: červen 2008

Usnesení č. 127/08

Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů vyplacených v r. 2007 dle plnění rozpočtu k 31. 12. 2007 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části předloženého materiálu.

Usnesení č. 128/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rady města uhradit vykázanou ztrátu příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant k 31. 12. 2007 ve výši 379.876,51 Kč, která odpovídá ztrátě vykázané na hlavní činnosti za r. 2007.

Usnesení č. 129/08

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4/2008 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu Města Frýdlant o 3.861 tis. Kč.

Usnesení č. 130/08

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s jednorázovou splátkou úvěru poskytnutého na restrukturalizaci úvěru ze zdrojů MUFIS - náklady na teplofikaci části města Frýdlant. Doplatek úvěru bude zahrnovat splátku úvěru ve výši jeho zůstatku, úroků dle smlouvy a sankce za úhradu předčasně splacené jistiny k datu uskutečnění splátky.

Usnesení č. 131/08

1.) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek (dotaci) jednotlivým žadatelům dle návrhu v tabulce v celkové výši 780 tis. Kč. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2008. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle předloženého návrhu v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulce.

žadatel

účel:

žádost 2008

návrh FV/RM/ZM

1

Domov U Spasitele,střed. Diakonie a misie Církve

provádění sociálních služeb

150 000,00

50 000,00

2

Město Frýdlant

kulturní akce 2008

150 000,00

150 000,00

3

Město Frýdlant

provoz haly bývalé TJ Slovan

160 000,00

160 000,00

4

TJ Slovan Frýdlant

provoz Sokolovny a provoz jed. oddílů

140 000,00

120 000,00

5

Tenisový klub Frýdlant

příspěvek na rekonstrukci ten. dvorců

300 000,00

300 000,00

Celkem

900 000,00

780 000,00

2.) Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru a radě města projednat možnosti navýšení příspěvku na provádění sociálních služeb pro Domov U Spasitele do 31. 5. 2008.

3.) Zastupitelstvo města poskytuje příspěvek na rekonstrukci tenisových dvorců pro Tenisový klub Frýdlant za těchto podmínek:

1. schválení rozhodnutí o přidělení dotace ze strany ČSTV a MŠMT ČR
2. prokázání profinancování vlastního podílu TK Frýdlant

Usnesení č. 132/08

Zastupitelstvo města souhlasí s vratkou nevyčerpané provozní dotace za r. 2007 od příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant do rozpočtu města a zároveň s navýšením provozní dotace organizaci ve výši 263.748,03 Kč v r. 2008. Finanční vyrovnání proběhne do 30. 5. 2008, v rozpočtu bude změna (tj. navýšení dotace ve prospěch příspěvkové organizace) zapracovaná do pololetní úpravy rozpočtu.

Usnesení č. 133/08

Zastupitelstvo města pro projednání schvaluje návrh rady města na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2008.

Usnesení č. 134/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod řadové garáže č.14 včetně pozemku p.č. 1074/18 o výměře 18 m2, k.ú. Frýdlant v ul. Družstevní, Frýdlant do vlastnictví p. Tomáše Dvořáka, bytem Moskevská 113, Raspenava, za kupní cenu 130 tis. ,-Kč

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví prvního žadatele (právo na uzavření smlouvy přechází na dalšího žadatele dle pořadí - v tomto případě se lhůta podpisu prodlužuje o jeden měsíc)

Usnesení č. 135/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 4173/2 o výměře 561 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Václava Pleskota, Údolí 1099, Frýdlant za kupní cenu 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 136/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 84/2 o výměře 21 m2 (odděleného z pozemku p. č. 84), k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Jiřího Vološína, Březinova 866, Frýdlant za kupní cenu 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 137/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 2811/10 o výměře 6 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., Strmá 1437, Frýdlant za cenu 80,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 138/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 3038 o výměře cca 370 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví manželů Františka a Anežky Nawratovitzových, Bažantnice 4055, Frýdlant za kupní cenu 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 139/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 4785/1 o výměře 369 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Martina Sehnoutky, Hrdinů 514/28, Liberec za kupní cenu 200,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 140/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 1898 o výměře 29 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví firmy RAVITEX s.r.o,. Dlouhá 3025, Frýdlant a zároveň převod části pozemku p.č. 1896 o výměře 23 m2 a části pozemku p.č. 1897 o výměře 6 m2, vše k.ú. Frýdlant z vlastnictví firmy RAVITEX, s.r.o., Dlouhá 3025, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant. Převody pozemků se uskuteční formou směny při ceně 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad směnné smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti a náklady za geometrické zaměření ponese každá strana rovným dílem
- k podpisu směnné smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 141/08

Zastupitelstvo města schvaluje navrženou výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva zpracovanou na základě nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Částka bude vyplácena od 1. května 2008 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 142/08

Zastupitelstvo města volí členem kontrolního výboru p. Václava Krýchu.

Usnesení č. 143/08

Zastupitelstvo města volí za předsedu kontrolního výboru p. Jaroslava Vančuru.

Usnesení č. 144/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí výkon funkce zapisovatelky kontrolního výboru paní Zlatou Mauerovou.

Usnesení č. 145/08

Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem automobilu Škoda Fabia SPZ 1L03555, výrobní číslo TMBCB46Y223402549 z Města Frýdlant na ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Usnesení č. 146/08

Zastupitelstvo města schvaluje záměr zastřešení ledové plochy a ukládá radě města vypsat zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace.

Usnesení č. 147/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený písemný materiál k plnění usnesení 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 2. 2008.

Ing. Dan Ramzer
starosta města

Ověřovatelé:
MVDr. Ladislav Hlávka
Ing. Josef Procházka
30.4.2008 17:09:51 | přečteno 1204x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load