ENDEFRRUPLNLSPIT

8. veřejné zasedání - 28.2.2008

Usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 28.2.2008

Usnesení č. 89/08

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 17, 18/2007 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu Města Frýdlant o 323 tis. Kč, dále projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 19, 20/2007 ve výši příjmů i výdajů 2.956 tis. Kč.

Usnesení č. 90/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města na rok 2008 v členění dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 176 761 tis. Kč a výdaje ve výši 155 949 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 24 840 tis. Kč jsou kryty kapitálovými příjmy a částečně přebytkem běžného rozpočtu.

Financování: Splátky jistin úvěrů ve výši 5 900 tis. Kč jsou vyrovnány částečně přebytkem běžného rozpočtu a zůstatkem z předchozího roku.

Dále zastupitelstvo města schvaluje výši fondu na pohoštění 50 tis. Kč a darů 15 tis. Kč zahrnutých v rozpočtu SPRÁVA a souhlasí s nákupem pozemků v celkové hodnotě 2 000 tis. Kč za účelem realizace výstavby a investičním příspěvkem ve výši 350 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Frýdlant na nákup užitkového automobilu. Tyto investiční výdaje budou zapracovány do pololetní úpravy rozpočtu.

Usnesení č. 91/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci Služby města Frýdlantu ve výši 400.000,- Kč ročně se splatností do 31. 12. běžného roku na období 2008 - 2010 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 91/08

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo promlčení pohledávek vzniklých z dlužného příspěvku na výživu dítěte v celkové hodnotě 1.296.709,38 Kč.

Usnesení č. 92/08

Zastupitelstvo města Frýdlant po projednání souhlasí s Programem prevence kriminality na rok 2008 a s podáním žádosti o dotaci k Ministerstvu vnitra ČR - odbor prevence kriminality. Město Frýdlant se zavazuje k max. 20% spoluúčasti z přidělené částky u projektů č. 1, 3 a 4 a 45% u projektu č. 2.

Usnesení č. 93/08

Zastupitelstvo města po projednání:

1) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“ vyhlášené Centrem pro regionální rozvoj v prioritní ose 1 - „Posilování dopravní dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik“, a v oblasti podpory 1.1 - „Posilování dopravní dostupnosti“ na akci „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi Městem Frýdlant a Powiatem Lwóweckim v česko-polském příhraničí“.

2) souhlasí s profinancováním a s financováním vlastního podílu investičního záměru „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi Městem Frýdlant a Powiatem Lwóweckim v česko-polském příhraničí“, v min. výši2,42 mil. Kč (odpovídá částce 96,8 tis. eur), po dobu realizace díla, tj. do 12/2009

Komunikace Lužická

10 mil Kč

400 000,- eur

Komunikace Mládeže

7,5 mil Kč.

300 000,- eur

Komunikace v Úvoze

5,1 mil Kč

204 000,- eur

Přípravné a ostatní náklady (PD, výběrové řízení, dozory, publicita ..)

1,6 mil Kč

64 000,- eur

Celkem za dílo vč. DPH

24,2 mil Kč

968 000,- eur

Položka

Výnos

Dotace z EU - max. 85%

20,57 mil. Kč

822 800,-eur

Dotace ze státního rozpočtu - max. 5%

1,21 mil. Kč

48 400,- eur

Podíl Města Frýdlant min.

2,42 mil. Kč

96 800,- eur

3) souhlasí s Dohodou o spolupráci na akci „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi Městem Frýdlant a Powiatem Lwóweckim v česko-polském příhraničírealizovaného v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“, mezi městem Frýdlant a Powiatem Lwóweckim.

Usnesení č. 94/08

Zastupitelstvo města po projednání:

1) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“ vyhlášené Centrem pro regionální rozvoj v prioritní ose 3 - „Podpora spolupráce místních společenství“, a v oblasti podpory 3.1 - „Územní spolupráce veřejných institucí“ na akci „Vybudování kulturní infrastruktury měst Frýdlant a Lubań pro zlepšení příhraniční spolupráce“, kde je žadatelem město Frýdlant a jeho partnerem město Lubaň.

2) souhlasí s profinancováním a s financováním vlastního podílu investičního záměru „Vybudování kulturní infrastruktury měst Frýdlant a Lubań pro zlepšení příhraniční spolupráce“ v min. výši 3,66 mil. Kč (odpovídá částce 146 tis. eur),

po dobu realizace díla, tj. do 12/2010.

Stavební práce celkem vč. vybavení

35 mil. Kč

1 400 000,- eur

Přípravné a ostatní náklady (PD, výběrové řízení, dozory, publicita..)

1,6 mil. Kč

64 000,- eur

Celkem za dílo vč. DPH

36,6 mil Kč

1 464 000,- eur

Položka

Výnos

Dotace z EU - max. 85%

31,11 mil. Kč

1 244 400,-eur

Dotace ze státního rozpočtu - max. 5%

1,83 mil. Kč

73 200,- eur

Podíl Města Frýdlant min.

3,66 mil. Kč

146 400,- eur

* kurz 1 EUR / 25,- Kč

3) souhlasí s Dohodou o spolupráci na akci Vybudování kulturní infrastruktury měst Frýdlant a Lubań pro zlepšení příhraniční spoluprácev rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“, mezi městem Frýdlant a Lubań (sídlem ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań).

Usnesení č. 95/08

Zastupitelstvo města po projednání:

1) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“ vyhlášené Centrem pro regionální rozvoj v prioritní ose 2 - „Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu“, a v oblasti podpory 2.2 - „Podpora rozvoje cestovního ruchu“ na akci Obnova historických center měst Lubań a Frýdlant za účelem zvýšení cestovního ruchu“, kde je žadatelem město Frýdlant a jeho partnerem město Lubań .

2) souhlasí s profinancováním a s financováním vlastního podílu investičního záměru Obnova historických center měst Lubań a Frýdlant za účelem zvýšení cestovního ruchu“, v min. výši 3,83 mil. Kč (odpovídá částce 153 tis. eur), po dobu realizace díla, tj. do 12/2011.

Stavební práce celkem vč. DPH

28.294.000,- Kč

1.131.760,- eur

Archeologický průzkum vč. DPH

4.500 000,- Kč

180.000,- eur

Ostatní - publicita, tiskoviny, webovky, dozory, projekt….atd vč. DPH

1.046.000,- Kč

41.840,- eur

Celkem za dílo vč. DPH

33 840.000,- Kč

1.353 600,- eur

Položka

Výnos

Dotace z EU - max. 85%

28.764 000Kč

1.150 560,- eur

Dotace ze státního rozpočtu - max. 5%

1.692.000 Kč

67.680,- eur

Podíl Města Frýdlant min.

3.384.000 Kč

135.360,- eur

*1 EUR / 25,- Kč

3) souhlasí s Dohodou o spolupráci na akci Obnova historických center měst Lubań a Frýdlant za účelem zvýšení cestovního ruchu v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“, mezi Městem Frýdlant a Lubań (sídlem ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań).

Usnesení č. 96/08

Zastupitelstvo města po projednání:

1) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Severovýchod vyhlášené Regionální radou regionu soudržnosti v oblasti podpory 2.2. Rozvoj měst na akci „Znovuzprovoznění areálu koupaliště ve Frýdlantu pro rozšíření volnočasových aktivit místních obyvatel“.

2) souhlasí s profinancováním a s financováním vlastního podílu investičního záměru „Znovuzprovoznění areálu koupaliště ve Frýdlantu pro rozšíření volnočasových aktivit místních obyvatel“ po dobu realizace díla, tj. do 09/2011.

Usnesení č. 97/08

Zastupitelstvo Města po projednání:

1) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“ vyhlášené MMR, Centrem pro regionální rozvoj v prioritní ose 3 - „Podpora spolupráce místních společenství“, oblasti podpory 3.1 - „Územní spolupráce veřejných institucí“ na akci „Systém odvrácení ohrožení v Euroregionu Nisa při povodních“, kde vedoucím partnerem je Euroregion Nisa, dalšími partnery na české straně je Město Frýdlant, Město Hrádek n/N, Město Jablonec n/N, Obec Višňová a zahraničními projektovými partnery jsou polské powiaty: Powiat Lwówecki, Al. Wojska Polskiego 25a, Lwówek Ślaski 59-600, Powiat Boleslawiec, ul. Pilsudskiego 2, Boleslawiec 59-700 a Powiat Lubań,ul. Mickiewicza 2, Lubań 59-800.

2) souhlasí s profinancováním a s financováním vlastního podílu investičního záměru

Systém odvrácení ohrožení v Euroregionu Nisa při povodních“ v min. výši 0,54

mil. Kč (odpovídá částce 21,6 tis. eur), po dobu realizace díla tj. do druhé poloviny

r. 2009.

Dodávka vozidla,nástavby,vyprošť..

5,00 mil. Kč

200 000,- eur

Ostatní náklady (výběrové řízení, dozory, publicita, externí služby..)

0,42 mil. Kč

16 800,- eur

Celkové náklady projektu vč.DPH

5,42 mil.Kč

216 800,- eur

Položka

Výnos

Dotace z EU - max. 85%

4,61 mil. Kč

184 400,-eur

Dotace ze státního rozpočtu - max. 5%

0,27 mil. Kč

10 800,- eur

Podíl Města Frýdlant min.

0,54 mil. Kč

21 600,- eur

* kurz 1 EUR / 25,- Kč

3) souhlasí s Dohodou o spolupráci na projektu Systém odvrácení ohrožení v Euroregionu Nisa při povodních“, v rámci „Operačního programu přeshraniční

spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“, kde vedoucím partnerem je Euroregion Nisa a dalšími projektovými partnery projektu jsou Město Frýdlant, Město Hrádek n/N., Město Jablonec n/N, Obec Višňová a polští projektoví partneři Powiat Lwówecki, Al.Wojska Polskiego 25a, Lwówek Ślaski 59-600, Powiat Boleslawiec, ul. Pilsudskiego 2, Boleslawiec 59-700 a Powiat Lubań,ul. Mickiewicza 2, Lubań 59-800.

Usnesení č. 98/08

Zastupitelstvo města po projednání:

1) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“ vyhlášené Centrem pro regionální rozvoj v prioritní ose 3 - „Podpora spolupráce místních společenství“, oblasti podpory 3.1 - „Územní spolupráce veřejných institucí“ na akci „Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“, kde vedoucím partnerem je Euroregion Nisa, dalšími partnery na české straně je Město Frýdlant, Město Harrachov, Město Hrádek n/N, Město Jablonec n/N., Město Rokytnice n/J.a polskými projektovými partnery jsou: Miasto Lubań, ul. 7 Dywizji 14, Lubaň 59-800, Gmina Stara Kamienica 41, Stara Kamienica 58-512, Miasto Sklarska Poreba, ul. Buczka 2, Sklarska Poreba 58-580.

2) souhlasí s profinancováním a s financováním vlastního podílu investičního záměru

Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“ v min. výši 0,16 mil. Kč

(odpovídá částce 6,5 tis. eur), po dobu realizace díla tj. do 6/2009.

Dodávka kamer, vysílaček, radaru

1,5 mil. Kč

60 000,- eur

Ostatní náklady (výběrové řízení, dozory, publicita, externí služby..)

0,13 mil. Kč

5 300,- eur

Celkové náklady projektu vč.DPH

1,63 mil. Kč

65 300,- eur

Položka

Výnos

Dotace z EU - max. 85%

1,39 mil. Kč

55 600,-eur

Dotace ze státního rozpočtu - max. 5%

0,08 mil. Kč

3 200,- eur

Podíl Města Frýdlant min.

0,16 mil. Kč

6 500,- eur

* kurz 1 EUR / 25,- Kč

3) souhlasí s Dohodou o spolupráci na projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“, v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“, kde vedoucím partnerem je Euroregion Nisa a dalšími projektovými partnery projektu jsou Město Frýdlant, Město Harrachov, Město Hrádek n/N., Město Jablonec n/n., Město Rokytnice n/J. a polští projektoví partneři Miasto Lubań, ul. 7 Dywizji 14, Lubaň 59-800, Gmina Stara Kamienica 41, Stara Kamienica 58-512, Miasto Sklarska Poreba, ul. Buczka 2, Sklarska Poreba 58-580.

Usnesení č. 99/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení v bodě majetkoprávních operací.

Usnesení č. 100/08

1. Zastupitelstvo města schvaluje základní prodejní cenu pozemků na rok 2008 ve výši 100,-Kč/m2.

2. Zastupitelstvo města schvaluje zrušení bodu 7. Pravidel pro prodej pozemků (bod 7. „Minimální cena bez ohledu na výpočet dle těchto pravidel se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2“) s okamžitou platností. Následné stávající body 8. a 9. Pravidel pro prodej pozemků se přečíslovávají na bod 7. a bod 8.

Usnesení č. 101/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 91/2 o výměře 444 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví manželů Ing. Adolfa a Ivy Kleinových, Nezvalova 664/14, Liberec za kupní cenu 110,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 102/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 313/4 o výměře cca 2100 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Mgr. Jana Patáka, Rumunská 11, Olomouc za kupní cenu 250,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 103/08

Zastupitelstvo města neschvaluje převod části pozemku p.č. 369, k.ú. Frýdlant o výměře cca 160 m2 do vlastnictví manželů Jiřího a Martiny Stodůlkových, Pod Rozhlednou 1426, Frýdlant.

Usnesení č. 104/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 3795 o výměře 1047 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví p. MUDr. Milany Ciprové, U Balvanu 4005/4, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 250,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 105/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 1999/9 o výměře 699 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví manželů Gizely a Milana Bláhových, Úzká 1392, Frýdlant za kupní cenu 240,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 106/08

Zastupitelstvo města neschvaluje převod pozemku p.p.č. 3333 o výměře cca 500 m2 a p.p.č. 3334 o výměře cca 400 m2, vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví manželů Jany a Martina Sinkevičových, Hajniště 81, Nové Město pod Smrkem.

Usnesení č. 107/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 457/2 o výměře 2 m2 a pozemku p.č. 457/4 o výměře 3 m2, vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví fy LIDL ČR v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha za kupní cenu 600,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 108/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č.2594/1 o výměře cca 1243 m2, k.ú. Frýdlant panu MUDr. Jindřichu Řehákovi, Libřická 715, Praha za cenu 384,-Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po zahájení kolaudačního řízení stavby hotelu na pozemku p.č. 2598 a p.č. 2599, k.ú. Frýdlant . Právo uzavřít kupní smlouvu bude stanoveno Smlouvou budoucí kupní.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit po splnění podmiňující doložky nejpozději však do 31.12.2012
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 109/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 3357/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 800 m2, z vlastnictví Josefa Krišala, Březová 1304, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant za kupní cenu 50,-Kč/m2 s podmínkou uzavření budoucí smlouvy kupní na převod jednoho z pozemků (p.č.1480/5 o výměře 1520 m2 nebo p.č. 1480/6 o výměře 1741 m2, vše k.ú. Frýdlant) z vlastnictví Města Frýdlant do vlastnictví Josefa Krišala, Březová 1304, Frýdlant za průměrnou cenu z nejvýše podaných nabídek na koupi pozemků (p.č. 1480/2, p.č.1480/3, p. č.1480/4, vše k.ú. Frýdlant).

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy a smlouvy budoucí kupní
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy a smlouvy budoucí kupní se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 110/08

1. Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 1487, k.ú. Frýdlant o výměře cca 80 m2, z vlastnictví manželů Jaroslava a Aleny Kubátových, Žitavská 3181, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant za kupní cenu 200,-Kč/m2.

2. Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 2002/2, k.ú. Frýdlant o výměře cca 370 m2, do vlastnictví pana Jaroslava Kubáta, Pekelná 3174, Frýdlant za kupní cenu 200,-Kč/m2.

3. Obě kupní smlouvy budou uzavřeny a podepsány souběžně.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 111/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 1319 o výměře 1174 m2 a pozemku p.č. 1323 o výměře 1384 m2, vše k.ú. Frýdlant z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu do vlastnictví Města Frýdlant za celkovou kupní cenu 110.990,-Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad smlouvy uhradí kupující
- kupní smlouvu uzavřít nejpozději do 30. 4. 2008

Usnesení č. 112/08

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Plánovací smlouvy na výstavbu přístupové komunikace v ul.K.Světlé na pozemku p.č. 2342/1 a p.č. 2394/1, k.ú. Frýdlant mezi Městem Frýdlant na jedné straně a Blankou Magátovou, Kateřinou Magátovou a Štefanem Magátem, všichni bytem Bělíkova 1295, Frýdlant na straně druhé.

Podmínky smlouvy:

- uložení inženýrských sítí (voda, elektro, kanalizace, plyn) si uhradí a zajistí žadatel
- stavbu tělesa komunikace provede a uhradí Město Frýdlant po uložení inženýrských sítí

Usnesení č. 113/08

Zastupitelstvo města souhlasí se změnou svého usnesení č. 83/07 v rozsahu doplnění strany kupující. Strana kupující se doplňuje o pana Aloise Tipka, Fričova 517/3, Liberec. Ostatní ustanovení usnesení ZM č.83/07 se nemění.

Usnesení č. 114/08

Zastupitelstvo města schvaluje účast Města Frýdlant v projektu revitalizace hřišť mateřských škol za stanovených uvedených podmínek

Usnesení č. 115/08

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině školské rady při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, Železná 824, s účinností od 28. 2. 2008 do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 116/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dlouhodobý pronájem nemovitosti č. p. 356 v Zahradní ul., Frýdlant, ve které je umístěn pohyblivý betlém. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat smlouvu o nájmu nemovitosti s pohyblivým betlémem do 15. 3. 2008.

Usnesení č. 117/08

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi TJ SLOVAN Frýdlant a Městem Frýdlant v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem. Termín splnění do 15. 3. 2008.

Usnesení č. 118/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci p. Pavla Macha na člena kontrolního výboru zastupitelstva města z osobních důvodů.

Usnesení č. 119/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí stížnost na znečišťování veřejné komunikace v Údolí ve Frýdlantě podanou p. Václavem Pleskotem, trvale bytem Údolí 1099, Frýdlant, a ukládá starostovi vypracovat odpověď do 29. 2. 2008.

Usnesení č. 120/08

Zastupitelstvo města schvaluje starostu Ing. Dana Ramzer jako zástupce Města Frýdlant v Místní akční skupině Mikroregionu Frýdlantsko.

Usnesení č. 121/08

Zastupitelstvo města ukládá starostovi vyrozumět management Slezanu Frýdek Místek, a. s. o záměru města na výstavbu nové čističky odpadních vod, stanovisko Slezanu Frýdek Místek, a. s. získat do 11. 3. 2008. V případě, že město neobdrží stanovisko Slezanu Frýdek Místek, a. s. do tohoto datumu s návrhem prodeje do 10 mil. Kč, ukládá starostovi připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele dokumentace k územnímu řízení na stavbu čističky odpadních vod pro město Frýdlant a Raspenava.

Usnesení č. 122/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci předsedy kontrolního výboru p. Miroslava Burgra.

Usnesení č. 123/08

Zastupitelstvo města nesouhlasí s vyvěšením tibetské vlajky a ukládá starostovi města odepsat Občanskému sdružení Lungta.

Usnesení č. 124/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí plán činnosti kontrolního výboru na rok 2008 a ukládá starostovi města připravit podklady a koordinovat činnost kontrolního výboru s městským úřadem. V bodu kontrola rozsahu projektových dokumentací a komunitního plánování je termín plnění k 30. 4. 2008, ostatní body jsou akceptovány v navrženém znění.

Usnesení č. 125/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložený písemný materiál k plnění usnesení 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 11. 2007.

Ing. Dan Ramzer
starosta města

Ověřovatelé:
PhDr. Jana Pavlíková
Josef Souček

ikona souboruSTAHNOUT USNESENÍ V PDF

6.3.2008 10:48:53 | přečteno 1366x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load