ENDEFRRUPLNLSPIT

15. veřejné zasedání - 4.12.2008

Usnesení 15. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 4.12.2008

U S N E S E N Í

15. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 4. prosince 2008

Usnesení č. 188/08

Zastupitelstvo města v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jmenuje členy školské rady za zřizovatele na funkční období tři roky s účinností od 1. 1. 2009: a) při Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec: pí Věra Kukalová, MVDr. Ladislav Hlávka, p. Jiří Stodůlka

b) při Základní škole praktické a Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec: Mgr. Milan Drechsler

Usnesení č. 189/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje statut sociálního fondu, jeho tvorbu i čerpání, s účinností od 1. 1. 2009.

Usnesení č. 190/08

Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů přiznaných v rámci rozpočtu v r. 2008 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v návrhu.

Usnesení č. 191/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje listopadovou úpravu rozpočtu 2008 dle předloženého návrhu, navýšení příjmů celkem činí 1.840 tis. Kč a navýšení celkových výdajů 909 tis. Kč.

Usnesení č. 192/08

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 17, 18, 19/2008 za období 9-11/2008 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu Města Frýdlant o 4.852 tis. Kč.

Usnesení č. 193/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového provizoria Města Frýdlant na rok 2009 členěného dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 123.230 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 109.883 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 16.029 tis. Kč jsou kryty příjmy města a nejsou konkretizovány. V rámci kapitálových výdajů je vyčleněna částka 3.000 tis. Kč, která bude určena k úhradě nedokončených akcí z r. 2008. Financování: Přebytkem běžného rozpočtu jsou vyrovnány splátky jistin úvěrů ve výši 3.463 tis. Kč. Toto rozpočtové provizorium je první variantou rozpočtu, která nezahrnuje dotace ani přesně nespecifikuje výdaje kapitálového rozpočtu na r. 2009 (kromě výše uvedeného).

Usnesení č. 194/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec a zároveň souhlasí s převedením majetku, který byl svěřen do správy příspěvkové organizaci Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, zpět do majetku Města Frýdlant. Tento majetek bude Městem Frýdlant od r. 2009 pronajímán příspěvkové organizaci Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec dle nájemní smlouvy, která bude předem projednána radou města.

Usnesení č. 195/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodu majetkoprávní operace.

Usnesení č. 196/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 68/1 o výměře cca 190 m2 a části pozemku p.č. 73/4 o výměře cca 200 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, do vlastnictví p. Míti Matějiče, Slavíčkova 68, Liberec, za cenu 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 197/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku st. p. č. 210 o výměře 21 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, do vlastnictví paní Věry Petrášové, Na Burse 603, Benátky nad Jizerou, za kupní cenu 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 198/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1432 o výměře cca 1100 m2 a části pozemku p.č. 1488 o výměře cca 100 m2, vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Josefa Kocka, Větrná 3251, Frýdlant, za kupní cenu 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 199/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod p. č. 54/1 o výměře 929 m2, p. č. 55 o výměře 1476 m2, části pozemku p.č. 897/1 o výměře 1180 m2 a části pozemku p.č. 914 o výměře 100 m2, vše k.ú. Frýdlant, do vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, za kupní cenu 330,-Kč/m2 z důvodu společenského zájmu začleňování dětí z dětských domovů do běžného života.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- podmínka zpětného převodu po dobu 5-ti let v případě nezkolaudování objektů nebo při nenaplnění uvažovaného záměru výstavby RD pro potřeby dětského domova
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 200/08

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Kockové Heleny, K Zátiší 3210, Frýdlant, o způsobu prodeje pozemku p. č. 3411, k. ú. Frýdlant a rozhodlo revokovat usnesení rady města č. 841/08 a 889/08, pozemek neprodávat a ponechat nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 201/08

1.) Zastupitelstvo města bere na vědomí nabídku společnosti SLEZAN Frýdek-Místek, a. s. na odkoupení ČOV Frýdlant.

2.) Zastupitelstvo města souhlasí s alternativami navržených řešení a souhlasí se součinností Města Frýdlant a SLEZAN Frýdek-Místek, a. s. při řešení problému čištění odpadních vod na území města Frýdlant.

3.) Zastupitelstvo města ukládá starostovi vedení společnosti SLEZAN Frýdek-Místek, a. s. informovat o návrhu řešení.

Usnesení č. 202/08

Zastupitelstvo města ukládá radě města na nejbližším jednání zjistit konkrétní podmínky podnikatelského záměru Nemocnice Frýdlant, s. r. o. zřídit v prostorách nemocnice lékárnu.

Usnesení č. 203/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení 13. a 14. (mimořádného) zasedání zastupitelstva města.

Frýdlant, 8. 12. 2008

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Miroslav Burgr
Mgr. Eduard Dušánek

12.12.2008 9:42:11 | přečteno 1150x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load