ENDEFRRUPLNLSPIT

13. veřejné zasedání - 25.9.2008

Usnesení 13. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 25.9.2008

U S N E S E N Í

13. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. září 2008

Usnesení č. 171/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 319/7 o výměře cca 400 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví manželů Václava a Marie Martinovských, Jáchymovská 277/14, Liberec, za cenu 250,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 172/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 4754 o výměře 821 m2 a pozemku p. č. 4755 o výměře 288 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Tomáše Kučery, Příčná 1181, Frýdlant, za cenu 290 Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 173/08

Zastupitelstvo města upravuje své usnesení č. 161/08 v rozsahu stanovení kupní ceny za převod pozemku p.č. 1480/5, k.ú. Frýdlant o výměře 1520 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví MUDr. Jiřího Poděbradského, Bezručova 1145, Frýdlant, takto: Kupní cena se stanovuje ve výši 500,-Kč/m2. Ostatní podmínky usnesení zůstávají nezměněné.

Usnesení č. 174/08

Zastupitelstvo města projednalo dopis pana Antonína Dočekala, Raisova 146, Frýdlant ohledně vypořádání pozemků v ul. K. Světlé, Frýdlant a rozhodlo revokovat své usnesení ZM č. 69 písm. d) a pozemek p. č. 4074/3, k.ú. Frýdlant ponechat jako veřejně přístupnou komunikaci ve vlastnictví Města Frýdlantu. S rozhodnutím rady města o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy pro vlastníky pozemků p. č. 2332/11, p. č. 4074/4 a p. č. 4079/6, vše k.ú. Frýdlant zastupitelstvo města souhlasí.

Usnesení č. 175/08

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitého majetku a pověřuje společnost NAXOS, a. s., Holečkova 31, 150 00, Praha 5, IČ 26445867 prodejem nemovitého majetku Města Frýdlant, a to formou dobrovolné dražby:

- budovy č. p. 146 na pozemku st. p. č. 666, pozemku stp. č. 666 o výměře 420 m2 a pozemku p. č. 667 o výměře 411 m2, k. ú. Frýdlant s nejnižším podáním 3 mil. Kč

- budovy bez č. p. na pozemku stp. č. 1027/6 a pozemku p. č. 1027/6 o výměře 295 m2, k. ú. Frýdlant s nejnižším podáním 400 tis. Kč.

Usnesení č. 176/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2008, navýšení příjmů činí 18.539 tis. Kč a navýšení výdajů činí 20.174 tis. Kč.

Usnesení č. 177/08

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 10, 11, 12, 13, 14, 15/2008 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu Města Frýdlant o 2.628 tis. Kč.

Usnesení č. 178/08

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření příspěvkových organizací a organizace Teplo, s. r. o. za 1. pololetí r. 2008.

Usnesení č. 179/08

Zastupitelstvo města po projednání:

1) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období 2007 - 2013“ vyhlášené Centrem pro regionální rozvoj v prioritní ose 3 - „Podpora spolupráce místních společenství“, a v oblasti podpory 3.1 - „Územní spolupráce veřejných institucí“ na akci „Spolupráce městských knihoven měst Lubań a Frýdlant za účelem zpracování společných rozvojových koncepcí na území polsko - českého pohraničí“, kde je vedoucím partnerem Město Frýdlant a jeho projektovým partnerem Město Lubaň.

2) souhlasí s profinancováním a s financováním vlastního podílu investičního záměru „Spolupráce městských knihoven měst Lubań a Frýdlant za účelem zpracování společných rozvojových koncepcí na území polsko - českého pohraničív minimální výši 5 667 367,9 Kč (odpovídá částce 236 140,3 €) po dobu realizace projektu.

3) Souhlasí s Dohodou o spolupráci na akci „Spolupráce městských knihoven měst Lubań a Frýdlant za účelem zpracování společných rozvojových koncepcí na území polsko - českého pohraničí“, v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013“, mezi Městem Frýdlant a Lubaň (sídlem ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubaň)

Usnesení č. 180/08

Zastupitelstvo města osvědčuje, že v současné době disponuje dostatečnými finančními prostředky na realizaci projektu „Rekonstrukce historické radnice ve Frýdlantu“. Současně bere na vědomí závazek Města Frýdlantu, že v případě poskytnutí dotace na realizaci tohoto projektu z tzv. Norských fondů zafinancuje vlastní podíl z městského rozpočtu.

Usnesení č. 181/08

Zastupitelstvo města schvaluje prioritu investičních akcí na období 2008 - 2010:

1. Rekonstrukce náměstí TGM - žádost nově podat do programu Regionálního operačního programu Severovýchod a opakovat žádost do Programu přeshraniční spolupráce CZ a PL.

2. Výstavba a rekonstrukce kanalizací v ulicích Spojovací a Bezručova - na akci spolupracovat s Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s.

3. Opravy komunikací Lužická a Mládeže - prověřit možnost opakování žádosti Programu přeshraniční spolupráce CZ a PL, v případě, že nebudou prostředky uvolněny, připravit realizaci v letech 2009 a 2010 ze zdrojů města Frýdlant

Usnesení č. 182/08

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města:

1. Zajistit zpracování žádosti na Rekonstrukci náměstí TGM do schválených programů.

2. Předložit zastupitelstvu k projednání modely společného financování rekonstrukce a výstavby kanalizací ve spolupráci s FVS, a. s. do příštího jednání zastupitelstva města.

3. Prověřit možnosti výstavby koupaliště a možnosti rozdělení projektu na etapy.

Usnesení č. 183/08

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce "Rekonstrukce objektu bývalé chirurgie nemocnice Frýdlant" dle zadání a výsledků výběrového řízení. Akce bude realizována v celkové hodnotě 13.678.180,- Kč. Z toho první část do výše 4.000.000,- Kč se uskuteční v

r. 2008. Tato částka je již zohledněna v upraveném rozpočtu na r. 2008. Zbývající část ve výši nejméně 9.678.180,- Kč bude provedena v roce 2009, zohledněna bude v rozpočtovém provizoriu na r. 2009 a následně v návrhu rozpočtu na r. 2009. Oprava je součástí běžného rozpočtu, do kapitálového rozpočtu se nepromítne.

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce objektu bývalé chirurgie nemocnice Frýdlant" dle výsledků výběrového řízení schváleného usnesením Rady města Frýdlant č. 866/08 ze dne 4. září 2008.

Usnesení č. 184/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK za rok 2007 dle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bylo provedeno Krajským úřadem Libereckého kraje.

Usnesení č. 185/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení 11. a 12. veřejného zasedání zastupitelstva města.

Frýdlant, 29. 9. 2008

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Mgr. Milan Drechsler ………….………
Luděk Folda……….…….…………... ..

18.10.2008 10:55:00 | přečteno 1238x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load