ENDEFRRUPLNLSPIT

12. veřejné zasedání - 7.8.2008

Usnesení 12. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 7.8.2008

U S N E S E N Í

12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 7. srpna 2008

Usnesení č. 165/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o pořizování 3. změny ÚPNSÚ Frýdlant, předloženou pořizovatelem - úřadem územního plánování MěÚ Frýdlant a pověřeným zastupitelem - Ing. Petrem Beranem ve smyslu § 52 a 53 zákona č. 183/2006 Sb. Ve smyslu

§ 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Zastupitelstvo Města Frýdlant vydává 3. změnu ÚPNSÚ Frýdlant formou opatření obecné povahy tak, jak byl návrh na vydání zastupitelstvu k vydání předložen.

Usnesení č. 166/08

Zastupitelstvo města schvaluje změnu usnesení č. 159/08 odst. 2 v rozsahu změny osoby strany kupující. Strana kupující se mění z Jany Havlíčkové, Raisova 673, Frýdlant na dceru Lucii Havlíčkovou, Fügnerova 1176, Frýdlant. Ostatní ustanovení usnesení zůstávají nezměněna.

Usnesení č. 167/08

Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Vladislava Hrona, Dětřichovská 3227, Frýdlant o zrušení výpovědi z nájmu na objekt čp. 3227, Dětřichovská, Frýdlant, a rozhodlo zrušit výpověď z nájemní smlouvy o koupi objektu čp. 3227, Dětřichovská, Frýdlant. Zároveň pověřuje radu města k ukončení tohoto nájemního vztahu v případě nedodržení podmínek ve smlouvě.

Usnesení č. 168/08

Zastupitelstvo města Frýdlant po projednání souhlasí s variantou C dle předloženého materiálu pro řešení budoucnosti projektu Poradního a setkávacího centra po 30. září 2008, tj. dále provozovat za podmínek stanovených Zastupitelstvem Města Frýdlant.

Usnesení č. 169/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje červencovou úpravu kapitálového rozpočtu, tj. výdajů ve výši 982 tis. Kč

Usnesení č. 170/08

Zastupitelstvo města schvaluje vzdání se práva převodu na část pozemku p. č. 3097/3 na k. ú. Frýdlant do vlastnictví Libereckého kraje ve prospěch užívání SŠHL Frýdlant.

Frýdlant, 11. 8. 2008

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Ing. Hana Vidnerová ………….………………………………
Jaroslav Vančura……….…….…………... ..…….….…..

18.10.2008 10:52:37 | přečteno 1120x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load