ENDEFRRUPLNLSPIT

11. veřejné zasedání - 16.6.2008

Usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 16.6.2008

USNESENÍ
11. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 6. 2008

Usnesení č. 150/08

1. Dílčí překračování rozpočtu.

1) Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

Do výše 500.000,-- Kč včetně v těchto případech:

a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo

b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města)

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně provádět jen v případech:

a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohled a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován

2) Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města

3) Kompetence starosty, vedoucí finančního odboru a příkazců operací (např.vedoucí odborů, vedoucí zařízení) - viz. Systém finanční kontroly - k provádění rozpočtových změn pomocí rozpočtových opatření budou stanoveny vnitřní směrnicí - Metodika sestavování rozpočtu (Interní směrnice č. 18/2008)

2. Průkaznost schválení všech dotací dle pravomocí orgánů města.

1) Zastupitelstvo města schvaluje(k usnesení ZM k rozpočtu - č. usnesení 90/08 ZM )
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2008 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části návrhu na rozpočet. (viz. tabulka č. 1)

Tabulka č. 1

Schválený rozpočet

V Ý D A J E - Dotace, příspěvky a dary třetím osobám

2008

0312 - Základní škola, ZUŠ a MŠ Frýdlant - provoz

7 820

0312 - Základní škola, ZUŠ a MŠ Frýdlant- odpisy budov + zařízení

0315 - ZŠ praktická a ZŠ speciální Frýdlant - provoz

900

0312 - ZŠ praktická a ZŠ speciální Frýdlant - odpisy budov

0339 - Školní jídelna - provoz

1 214

0339 - Školní jídelna - odpisy budov + zařízení

§ 3319 - Ostatní kulturní akce - Kulturní sdružení Frýdlant - jazzová dílna

20

§ 3319 - Ostatní kulturní akce - Kulturní sdružení Frýdlant - taneční

20

§ 3612 229 - Bytové hospodářství Frýdlant

708

0366 - INFO - "555" - p. Vinklátová

50

5329 2108 - Příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko

263

§ 6409 5229 Příspěvky - "Azylpes" Krásný Les

150

Celkem

11 145

2) Radě města i zastupitelstvu města bude předkládáno ke schválení poskytnutí dotace nebo daru v souladu s výše uvedeným předpisem, a to jmenovitě ke každé fyzické nebo právnické osobě, kde bude příjemce i výše dotace nebo daru přesně identifikována, pokud bude dar nebo dotace poskytnuta v rámci rozpočtových opatření.

3. Rozpory účetních postupů s účetními standardy (účtování k datu uskutečnění účetního případu).

Město bude vyřazovat i zařazovat nemovitý majetek k datu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. K zajištění správného postupu v souladu s českým účetním standardem č. 501 byl vypracován příkaz tajemníka ze dne 23.4.2008 č. 13/08.

Usnesení č. 151/08

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2008 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu Města Frýdlant o 5.390 tis. Kč.

Usnesení č. 152/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje červnovou úpravu kapitálového rozpočtu - výdajů - ve výši 6.420 tis. Kč a financování - výdajů - ve výši 3.300 tis. Kč.

Usnesení č. 153/08

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí bez výhrad závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko za r. 2007, jakož i Zprávu o přezkumu hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za r. 2007 dle zákona č. 420/2004 Sb., který byl proveden Krajským úřadem Libereckého kraje. Ze závěru vyplývá, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 154/08

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 50.000,- Kč Domovu Diakonie a misie CČSH „U Spasitele“ na provádění sociálních služeb. Vyúčtování příspěvku bude předloženo do 15. 12. 2008.

Usnesení č. 155/08

Zastupitelstvo Města Frýdlantu po projednání souhlasí s úhradou nedoplatků za služby spojené s bydlením za nájemníky příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant ve výši 906.526,- Kč, finanční vyrovnání proběhne do 31. 7. 2008.

Usnesení č. 156/08

Zastupitelstvo města Frýdlantu souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Frýdlant pro Tenisový klub Frýdlant dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 157/08

Zastupitelstvo Města Frýdlantu souhlasí s úhradou technického zhodnocení za r. 2007 ve výši 301.215,30 Kč, které provedla společnost Nemocnice Frýdlant s. r. o. na majetku města. Úhrada bude provedena do 31. 7. 2008.

Usnesení č. 158/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 3283 o výměře 260 m2 a p. č. 3281 o výměře 268 m2, vše k. ú. Frýdlant, do vlastnictví pana Lubomíra Mikysky, Horní Řasnice 163, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 159/08

1. Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 716/2 o výměře 752 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Pavla Jáchima, Raisova 185, Frýdlant, za cenu 330,- Kč/m2.

2. Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 718/2 o výměře 157 m2 a pozemku p. č. 717/2 o výměře 113 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví paní Jany Havlíčkové, Raisova 673, Frýdlant, za cenu 330,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- Pozemky budou prodány současně
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 160/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 319/7 o výměře cca 2 000 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, do vlastnictví manželů MUDr. Michala a MUDr. Petry Mrázkových, U Nemocnice 1243, Frýdlant, za cenu 250,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 161/08

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1480/5 o výměře 1520 m2, k. ú. Frýdlant, do vlastnictví MUDr. Jiřího Poděbradského, Bezručova 1145, Frýdlant, za průměrnou cenu z nejvýše podaných nabídek na koupi pozemků (p. č. 1480/2, p. č. 1480/3, p. č. 1480/4, vše k. ú. Frýdlant).

Podmínky převodu:

- právo na odkoupení bude upraveno smlouvou budoucí kupní
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 162/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh zapracování, jmenování členů pracovní skupiny a harmonogramu pro zpracování Strategického plánu města Frýdlant a ukládá starostovi jmenovat po projednání v radě města pracovní skupinu.

Usnesení č. 163/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Nemocnice Frýdlant, s. r. o. o zajištění péče s výhledem do roku 2012.

Usnesení č. 164/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený písemný materiál k plnění usnesení 9. a 10. (mimořádného) zasedání zastupitelstva města.

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:
Stanislava Jebálková
Jiří Stodůlka

26.6.2008 13:03:24 | přečteno 1282x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load