ENDEFRRUPLNLSPIT

7. veřejné zasedání - 29.11.2007

Usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 29.11.2007

Usnesení č. 75/07

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 13, 14, 15, 16/2007 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu Města Frýdlant o 1.401 tis. Kč.

Usnesení č. 76/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje listopadovou úpravu rozpočtu města na rok 2007 ve výši příjmů 13.052 tis. Kč a výši výdajů 8.191 tis. Kč.

Usnesení č. 77/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového provizoria města na rok 2008 členěného dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 101.869,- Kč, běžné výdaje ve výši 88.455 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 11.839 tis. Kč jsou kryty příjmy města a nejsou konkretizovány. V rámci kapitálových výdajů je vyčleněna částka 2.000 tis. Kč, která bude určena k úhradě rozestavěných akcí z r. 2007.

Zastupitelstvo města zvyšuje částku na provoz Základní školy, základní umělecké školy a mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, ve výši 380 tis. Kč a o tuto částku bude ponížen kapitálový rozpočet.

Toto rozpočtové provizorium je první variantou rozpočtu, která nezahrnuje dotace ani přesně nespecifikuje výdaje kapitálového rozpočtu na r. 2008 (kromě výše uvedeného.

Usnesení č. 78/07

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo novou zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci Bytové hospodářství Frýdlant dle předloženého návrhu. Příloha č. 1 - Seznam majetku bude platnou součástí zřizovací listiny v aktualizované verzi k 31. 12. 2007.

Usnesení č. 79/07

Zastupitelstvo města:

1.) Bere na vědomí vyhodnocení požadavků a informací o postupu projednávání těchto požadavků (podnětů) na pořízení změny č. 4 ÚPNSÚ Frýdlant.
2.) Schvaluje pořízení změny č. 4 ÚPNSÚ Frýdlant v rozsahu předloženého návrhu.
3.) Souhlasí s rozdělením změn dle důležitosti na změnu 4A, 4B, 4C.
4.) Souhlasí s tím, aby náklady na pořízení změny byly kryty v souladu s § 45 stavebního zákona fyzickými nebo právnickými osobami, jejichž potřebou bylo pořízení změny vyvoláno.
5.) Ukládá Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, jako pořizovateli územního plánu, neprodleně zahájit práce související se zpracováním a projednáním změny č. 4 ÚPNSÚ Frýdlant.

Usnesení č. 80/07

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace a ukládá starostovi města předložit na únorovém zasedání zdůvodnění jednotlivých trvajících prodejů a nákupů majetku a termínu jejich realizace.

Usnesení č. 81/07

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 3931/20 o výměře 138 m2 a pozemku p. č. 3912/2 o výměře 558 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví firmy ČEFOS, s. r. o., Větrov 3281, Frýdlant, za cenu 150,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty měst odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 82/07

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1864 o výměře 348 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Josefa Holuba, Dlouhá 3097, Frýdlant, za cenu 210,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty měst odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 83/07

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 18 o výměře 835 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví paní Lenky Severové, Filipov 59, Chrastava, za cenu 240,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty měst odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 84/07

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku p. č. 1489 (dle nového GP pozemek p. č. 1489/2 o výměře cca 140 m2), k. ú. Frýdlant z vlastnictví manželů Josefa a Marie Šimáňových, Spojovací 3122, Frýdlant, za kupní cenu 300,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 85/07

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 253 o výměře 450 m2, k. ú. Víska u Frýdlantu a pozemku p. č. 82 o výměře 449 m2, k. ú. Předlánce, do vlastnictví Obce Višňová, Višňová 184, Frýdlant.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy uhradí Obec Višňová

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 86/07

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky p. č. 2201/5 o výměře 1434 m2, 2197/9 o výměře 4861 m2 a s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene s manžely Milanem a Šárkou Tichými na pozemky p. č. 2201/16 o výměře 363 m2, p. č. 2201/14 o výměře 180 m2, vše k. ú. Frýdlant, v předloženém znění.

Usnesení č. 87/07

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK.

Usnesení č. 88/07

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

1.) plnění usnesení 5. a 6. (mimořádného) zasedání zastupitelstva města

2.) zápis z 4. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města

Ing. Dan Ramzer
starosta města

15.1.2008 14:26:36 | přečteno 1276x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load