ENDEFRRUPLNLSPIT

6. veřejné zasedání mimořádné - 13.11.2007

Usnesení 6. veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 11. 2007

Usnesení č. 73/07

1. Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2599 o výměře 2721 m2, k. ú. Frýdlant, do vlastnictví pana MUDr. Jindřicha Řeháka, Libřická 715, Praha 9, za cenu 384,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předložit do 29. 11. 2007 návrh smlouvy nájemní na část p. p. č. 2594/1 a návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmětný pozemek oddělený geometrickým plánem za cenu 384,- Kč/m2 uzavřenou mezi Městem Frýdlant a MUDr. Jindřichem Řehákem, Libřická 715, Praha 9.

Usnesení č. 74/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje koupi ideální ½ nemovitosti: pozemku p. č. 4 o výměře 229 m2, pozemku p. č. 5 o výměře 1789 m2, objektu č. p. 45, pozemku p. č. 3241/2 o výměře 937 m2, pozemku p. č. 3241/3 o výměře 132 m2 a objektu č. p. 4073, vše k. ú. Frýdlant, do vlastnictví Města Frýdlant za kupní cenu 830 000,- Kč

Ing. Dan Ramzer

starosta města

15.1.2008 14:25:23 | přečteno 1419x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load