ENDEFRRUPLNLSPIT

5. veřejné zasedání - 20.9.2007

Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 20.9.2007

Usnesení č. 55/07

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek ke zřizovací listině ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant, Husova 784, s účinností od 1. 9. 2008, kterým se do předmětu činnosti doplňuje přípravný stupeň, a souhlasí se změnou zařazení ve školském rejstříku.

Usnesení č. 56/07

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 8, 9, 10, 11, 12/2007 týkající se navýšení příjmů o 2 553 tis. Kč a výdajů rozpočtu Města Frýdlant o 2 397 tis. Kč.

Usnesení č. 57/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2007, navýšení příjmů činí 25 897 tis. Kč a navýšení výdajů činí 29 083 tis. Kč.

Usnesení č. 58/07

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření příspěvkových organizací a organizace Teplo Frýdlant, s. r. o. za 1. pololetí r. 2007.

Usnesení č. 59/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje neinvestiční účelovou dotaci na realizaci projektu „Putování za vodou ve Frýdlantu“ pro DSO Mikroregion Frýdlantsko ve výši poskytnutého daru od FVS, a. s., tj. v celkové hodnotě 100.000,- Kč. Poskytnutí a čerpání dotace je upraveno v návrhu smlouvy.

Usnesení č. 60/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje příspěvek na investiční akci „Nákup RTG skiagrafického systému a komplexní digitalizace RTG pracoviště Nemocnice Frýdlant, s. r. o.“ ve výši 40,- Kč na jednoho obyvatele, tj. 301.200,- Kč. V případě, že nedojde k uhrazení částky některého člena DSO Mikroregionu Frýdlantsko, uhradí jeho podíl Město Frýdlant.

Usnesení č. 61/07

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1346 o výměře 1424 m2 a část pozemku p. č. 1347 o výměře 174 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví společnosti ČSAD Liberec, a. s., České Mládeže 594/33, Liberec za cenu 230,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního

odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést

do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 62/07

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1288/1, části o výměře 215 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Miloše Zezuly, Vrchlického 1126, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního

odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést

do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 63/07

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 4088/1, o výměře 1052 m2, k. ú. Frýdlant do podílového vlastnictví pana Jaroslava Kopeckého, Míru 659, Frýdlant a paní Ivety Zikové, Nová 1381, Frýdlant za cenu 160,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního

odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést

do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 64/07

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 241/1 o výměře cca 910 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu do společného jmění manželů Petra a Karolíny Benešových, Střímelická 2493, Praha za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního

odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést

do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 65/07

a) Zastupitelstvo města po projednání ruší své usnesení č. 49/07.

b) Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 927, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 416 m2 do vlastnictví Lesů ČR, s. p., Lesní správa Frýdlant, Žitavská 3276, Frýdlant za kupní cenu 27 140,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního

odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést

do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 66/07

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 3669/4 o výměře cca 23 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví paní Ivany Bakešové, K Zátiší 3205, Frýdlant a převod části pozemku p. č. 3812 o výměře cca 23 m2 z vlastnictví paní Ivany Bakešové, K Zátiší 3205, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant formou směnné smlouvy.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad směnné smlouvy uhradí paní Bakešová

- geometrické zaměření a daň z převodu nemovitosti uhradí každý z účastníků rovným

podílem

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního

odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést

do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 67/07

a) Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2184/2 o výměře 1100 m2 do vlastnictví manželů Blanky a Miroslava Proškových, Luční 192, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

b) Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2229/2 o výměře 111 m2 z vlastnictví manželů Blanky a Miroslava Proškových, Luční 192, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního

odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést

do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 68/07

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 378/5 o výměře 54 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad darovací smlouvy uhradí obdarovaný

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést

do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 69/07

a) Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 4079/8 o výměře 121 m2 a část pozemku p. č. 4077/22 o výměře 618 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví pana Antonína Dočekala, Raisova 146, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant formou směny.

b) Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 4077/22 o výměře 283 m2, k. ú. Frýdlant z vlastnictví Jiřího Baláše, Kaplického 1254, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant formou směny.

c) Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 4079/6 o výměře 970 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Antonína Dočekala, Raisova 146, Frýdlant formou směny. Případný rozdíl ve výměře pozemků doplatit ve výši ceny 200,- Kč/m2.

d) Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č 4074/3 o výměře 72 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví manželů Václava a Ivanky Krýchových, K. Světlé 1121, Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního

odboru

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést

do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 70/07

Zastupitelstvo města souhlasí se vzdáním se práva na bezúplatný převod objektu stálého lehkého opevnění v k. ú. Albrechtice na p. p. č. 68/1 z ČR - MO - VUSS Litoměřice na Město Frýdlant.

Usnesení č. 71/07

Zastupitelstvo města souhlasí s převodem dále uvedených pozemků tvořících komunikace z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu do vlastnictví Města Frýdlant: p. p. č. 1541, 1651/11, 1664/3, 1665/2, 2060/13, 2197/4, 2650/121, 2650/126, 2650/127, 2735/3, 2735/4, 3104, 3164, 3172, 3247, 3412, 3439, 3567, 3591/1, 3591/2, 3920/1, 3920/2, 3920/3, 4076, 4087/8, 4118/1, 3105/5, 3562/2 - vše k. ú. Frýdlant.

Usnesení č. 72/07

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení 4. zasedání zastupitelstva města z 14. 6. 2007

Ing. Dan Ramzer
starosta města

15.1.2008 14:23:00 | přečteno 1277x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load