ENDEFRRUPLNLSPIT

4. veřejné zasedání - 14.6.2007

Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 14.6.2007

Usnesení č. 43/07

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2007 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu Města Frýdlant o 1 092 tis. Kč.

Usnesení č. 44/07

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s podepsáním Dohody o narovnání pohledávek mezi společností D. S. K. - CZ, spol. s r. o. a Městem Frýdlant v navrženém znění Advokátní kanceláří Šmídek a Ulmann, a souhlasí s finančním vypořádáním Města Frýdlant vůči společnosti D. S. K. v celkové výši 130 000,- Kč. Toto vyrovnání bude zahrnuto do pololetní úpravy rozpočtu.

Usnesení č. 45/07

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí bez výhrad závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2006, jakož i zprávu o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2006 dle zákona č. 420/2004 Sb., který byl proveden Krajským úřadem Libereckého kraje. Ze závěru vyplývá, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 46/07

a) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o postupu zpracování změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant.

b) Zastupitelstvo města schvaluje Zadání změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant.

c) Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením zastavovací studie pro vybrané lokality města.

d) Zastupitelstvo města ukládá odboru stavebního úřadu a životního prostředí vyhodnotit studii a s výsledky dohod s vlastníky pozemků předložit zastupitelstvu města návrh na další postup a rozsah pořízených změn nejpozději na jednání zastupitelstva v listopadu 2007.

Usnesení č. 47/07

1. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p. č. 2852/3 o výměře 2459 m2, k. ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Papírník Jiří, Lesní 1285, Frýdlant, za kupní cenu 212,- Kč/m2.

2. Kvapil Tomáš, Družstevní 1301, Frýdlant, za kupní cenu 200,- Kč/m2.

2. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p. č. 2394/3 o výměře 800 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Kopeckého Jaroslava, Míru 659, Frýdlant, a paní Zikové Ivety, Nová 1381, Frýdlant, za kupní cenu 325,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2007

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a nemovitost bude nabídnuta dalšímu zájemci v pořadí (v tomto případě se lhůta prodlužuje o dva měsíce)

Usnesení č. 48/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemku p. č. 983, k. ú. Frýdlant o výměře 950 m2 do vlastnictví FVS, a. s., Strmá 1437, Frýdlant, za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2007

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a nemovitost bude nabídnuta dalšímu zájemci v pořadí (v tomto případě se lhůta prodlužuje o dva měsíce)

Usnesení č. 49/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemku p. č. 927, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 416 m2, do vlastnictví Lesů ČR, sp., lesní správa Frýdlant, za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2007

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a nemovitost bude nabídnuta dalšímu zájemci v pořadí (v tomto případě se lhůta prodlužuje o dva měsíce)

Usnesení č. 50/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nová Pravidla pro prodej pozemků v majetku Města Frýdlant ve znění dle projednaného návrhu s účinností od 1. 7 2007.

Usnesení č. 51/07

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Plánovací smlouvu na výstavbu přístupové komunikace v ul. Luční, Frýdlant, mezi Městem Frýdlant a manžely Michalem a Věrou Jurkovičovými, Lesní 1285, Frýdlant.
  1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Plánovací smlouvu na výstavbu přístupové komunikace v ul. K. Světlé, Frýdlant, mezi Městem Frýdlant a Petrem Doleželem, Bezručova 1143, Frýdlant.
  2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Plánovací smlouvu na výstavbu přístupové komunikace v ul. Vrchlického, Frýdlant, mezi Městem Frýdlant a Milošem Zezulou, Vrchlického 1126, Frýdlant.

Usnesení č. 52/07

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo plnou moc pro p. Jindřicha Wurma týkající se zastupování Města Frýdlantu na valné hromadě ČSAD Liberec, a. s. konané dne 22. 6. 2007.

Usnesení č. 53/07

1.) Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis pana Antonína Dočekala z 12. 6. 2007 a ukládá starostovi města zpracovat odpověď na tento dopis, a dát jej na vědomí zastupitelům města.

2.) Zastupitelstvo města bere na vědomí doplňující materiál k bodu č. 4 „Problematika bytové výstavby z hlediska podmínek územního plánu“ a ukládá radě města (starostovi města) zpracovat zastavovací studii na jednotlivé lokality s touto prioritou.

Usnesení č. 54/07

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné materiály:

a) plnění usnesení 3. zasedání zastupitelstva města z 19. 4. 2007

b) informační dopis z Okresní správy sociálního zabezpečení Liberec

Ing. Dan Ramzer
starosta města

15.1.2008 14:21:50 | přečteno 1414x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load