ENDEFRRUPLNLSPIT

3. veřejné zasedání - 19.4.2007

Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 19.4.2007

Usnesení č. 31/07

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za r. 2006 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006 bez výhrad.

Usnesení č. 32/07

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4/2007 týkající se navýšení příjmů o 3 132 tis. Kč a výdajů o 3 255 tis. Kč rozpočtu Města Frýdlant.

Usnesení č. 33/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek pro Domov U Spasitele, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské na provoz ve výši 150 tis. Kč. Vyúčtování příspěvku bude předloženo do 15. 12. 2007.

Usnesení č. 34/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rady města na rozdělení finančních prostředků z Programu městských památkových zón a rezervací na rok 2007.

vlastník, objekt

celkový rozpočet

příspěvek z Programu

závazný podíl města

celkem příspěvek

rok 2007 Kč

dle pravidel

%

dle pravidel

Program +město

město Frýdlant

radnice č.p. 37

131 576

60 000

fasáda

45,60%

město Frýdlant

Zámecká č.p. 447

386 583

155 000

fasáda

40,10%

Římskokatolická farnost

kostel sv. Kříže

142 000

70 000

29 000

99 000

krov

49,30%

20,40%

P. Jirák

č.p. 73 T.G.M.

1 449 826

110 000

145 000

255 000

střecha, fasáda

7,60%

10%

p. Zverka

č.p. 72 T.G.M.

587 108

175 000

60 000

235 000

statika kleneb

29,80%

10,20%

celkem

570 000

234 000

Usnesení č. 35/07

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1295/10,

ul. Bělíkova, Frýdlant, o velikosti 3 + 1, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Ing. Jarmila Muzikářová za kupní cenu 281 000,- Kč.

2. Ing. Josef Kukal za kupní cenu 260 000,- Kč.

3. Josef Žáček za kupní cenu 255 601,- Kč.

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- převzetí práv a závazků k nájemci bytové jednotky

- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30. 6. 2007

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a nemovitost bude nabídnuta dalšímu zájemci v pořadí (v tomto případě se lhůta prodlužuje o dva měsíce)

Usnesení č. 36/07

  1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části pozemku p. č. 15, k. ú. Frýdlant, o výměře cca 140 m2, do vlastnictví Martina Bartoše, Březová 1307, Frýdlant, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
  2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje koupi části pozemku p. č. 13/3 o výměře cca 66 m2, k. ú. Frýdlant, z vlastnictví Martina Bartoše, Březová 1307, Frýdlant, do vlastnictví Města Frýdlantu za kupní cenu 600,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- formou směnné smlouvy

- úhrada rozdílu kupní ceny při podpisu směnné smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a polovinu nákladů za geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu směnné smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 8. 2007

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 37/07

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemků p. č. 2140/4, 2140/5, 4013/2, 4013/3, 4013/5, 4013/6, 4013/7, 4013/8 a 4013/9, k. ú. Frýdlant, o celkové výměře 3813 m2, do vlastnictví firmy TRW Lucas Varity, s. r. o., Žitavská 1421, Frýdlant, za kupní cenu

150,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu směnné smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 8. 2007

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 38/07

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení nízkého napětí se souvisejícími právy na pozemky p. č. 1857/1 a p. č. 3538/1, vše

k. ú. Frýdlant, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu 875,- Kč.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení nízkého napětí se souvisejícími právy na pozemky p. č. 426/1, p. č. 1159/1, p. č. 1159/2 a p. č. 1137, vše k. ú. Frýdlant, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu 1 500,- Kč.

Podmínky smlouvy:

- úhrada za zřízení věcného břemene uhrazena při podpisu

- správní poplatek za vklad smlouvy uhradí kupující

3. Zastupitelstvo města po projednání pověřuje radu města k projednávání a ke schvalování žádostí o zřízení věcných břemen umístění inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví Města Frýdlant.

Usnesení č. 39/07

Zastupitelstvo města po projednání mění své usnesení č. 21/99 v rozsahu změny strany kupující z manželů Josefa a Jany Beránkových, Holečkova 1273, Frýdlant, na manžele Jitku Šedovou, Holečkova 1273, Frýdlant a Ing. Petra Šeda, SNP 353/11, Liberec. Ostatní ustanovení se nemění.

Usnesení č. 40/07

Zastupitelstvo města zřizuje na základě ustanovení § 117, 118, 120 a 121, z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Osadní výbor Albrechtice ve složení: Ing. Jiří Volný, Ing. Miroslav Kaňok a Bc. Petra Veitová a schvaluje jednací řád osadního výboru.

Usnesení č. 41/07

Zastupitelstvo Města Frýdlant schvaluje na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, odměnu za výkon funkce místostarosty na funkční období 2006 - 2010 ve výši 16 670,- Kč. Odměna bude vyplácena od 8. 2. 2007 dle stanovených pravidel.

Usnesení č. 42/07

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložený písemný materiál - plnění usnesení

2. zasedání zastupitelstva města ze dne 8. 2. 2007.

Ing. Dan Ramzer

starosta města

15.1.2008 14:20:17 | přečteno 1265x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load