ENDEFRRUPLNLSPIT

2. veřejné zasedání - 8.2.2007

Usnesení z 2. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 8.2.2007

Usnesení č. 17/07

1. Zastupitelstvo města osvědčuje, že noví členové zastupitelstva města složili zákonem předepsaný slib člena zastupitelstva města dle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

2. Zastupitelstvo města schvaluje volební řád pro jednání zasedání zastupitelstva města dne 8. 2. 2007.

3. Zastupitelstvo města volí :

a) volební a návrhovou komisi ve složení: MUDr. Petr Ludvík, Ing. Josef Procházka, Josef Souček, Mgr. Lucie Dušánková, Jaroslav Vančura, předsedou volební a návrhové komise byl zvolen pan Josef Souček,

b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění do funkce starosty a člena rady města Ing. Dana Ramzera,

c) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění do funkce místostarosty a člena rady města pana MUDr. Miloslava Ferlese, který bude do odvolání vykonávat funkci jako neuvolněný,

d) další členy rady města: MVDr. Ladislava Hlávku, Jindřicha Wurma, MUDr. Zdeňka Kopala, Luďka Foldu, Mgr. Milana Drechslera,

e) předsedu finančního výboru pana Jiřího Stodůlku,

f) předsedu kontrolního výboru pana Miroslava Burgra,

g) členy finančního výboru: Jaroslava Donáta, RNDr. Václava Rasochu, Jiřího Kaplana,

h) členy kontrolního výboru: Luďka Farského, Miroslava Loudu, Evu Kašíkovou.

Usnesení č. 18/07

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 17, 18/2006 týkající se navýšení příjmů i výdajů o 852 tis. Kč.

Usnesení č. 19/07

Zastupitelstvo města po projednání schválilo rozpočet města na rok 2007 v členění dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 141 910 tis. Kč a výdaje ve výši 127 730 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 20 467 tis. Kč jsou kryty kapitálovými příjmy a částečně přebytkem běžného rozpočtu. Financování: splátky jistin úvěrů ve výši 10 900 tis. Kč jsou vyrovnány přebytkem běžného rozpočtu. Dále schválilo výši fondu na pohoštění 30 tis. Kč a darů 10 tis. Kč zahrnutých v rozpočtu SPRÁVA, meziroční maximální nárůst mezd v položce SPRÁVA bude 4,6 % z průměrné mzdy.

Usnesení č. 20/07

Zastupitelstvo města po projednání schválilo smlouvu o návratné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci Služby Města Frýdlantu se splatností do 31. 12. 2007 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 21/07

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p. č. 833/1 o výměře cca 40 m2 (výměra bude upřesněna až po rozměření), k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, do vlastnictví manželů H. a J. Kozákových.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy a smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 4. 2007
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 22/07

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p. č. 182/69 o výměře cca 40 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a. s.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy a smlouvy se dostavit nejpozději do jednoho měsíce od kolaudace stavby TS
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele


Usnesení č. 23/07

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p. č. 3056/3 o výměře

249 m2, k. ú. Frýdlant, do vlastnictví firmy Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy a smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 4. 2007
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 24/07

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p. č. 1359, o výměře cca

2 m2, k. ú. Frýdlant, do vlastnictví manželů P. a H. Rajnových.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy a smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 4. 2007
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 25/07

Zastupitelstvo města po projednání souhlasilo se zpracováním Komunitního plánu sociálních služeb Města Frýdlant.

Usnesení č. 26/07

Zastupitelstvo Města Frýdlant schválilo na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů navrženou výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého materiálu. Částka bude vyplácena od 1. 1. 2007.

Usnesení č. 27/07

Zastupitelstvo města schválilo Stanovy Svazku obcí SMRK v navrženém znění.

Usnesení č. 28/07

Zastupitelstvo města schválilo záměr zřízení Osadního výboru Albrechtice ve složení: Ing. Jiří Volný, Ing. Miroslav Kaňok a Bc. Petra Veitová.

Usnesení č. 29/07

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné materiály:

a) plnění usnesení 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2006
b) e-mailové schránky pro členy zastupitelstva města

14.2.2007 17:02:01 | přečteno 1969x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load