ENDEFRRUPLNLSPIT

23. veřejné zasedání - 14.9.2006

Usnesení z 23. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 14.9.2006

Usnesení č. 292/06

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, 10, 11/2006 týkající se navýšení příjmů i výdajů o 1 489 tis. Kč.

Usnesení č. 293/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo úpravu rozpočtu města na rok 2006, navýšení příjmů činí 2 996 tis. Kč a navýšení výdajů včetně financování činí 3 064 tis. Kč.

Usnesení č. 294/06

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření příspěvkových organizací a organizace Teplo, s. r. o. za 1. pololetí r. 2006 a tyto vzalo na vědomí.

Usnesení č. 295/06

Zastupitelstvo města po projednání schoválilo finanční příspěvek pro Náboženskou obec Církve československé husitské dle žádosti na úhradu dlužné částky za rekonstrukci střechy kostela ve výši 77 554,- Kč. Vyúčtování příspěvku bude předloženo do 15. 12. 2006.

Usnesení č. 296/06

Zastupitelstvo města odsouhlasilo vyrovnání závazku vůči Nemocnici s. r. o. za provedené technické zhodnocení metodou č. 3 dle důvodové zprávy. Vyrovnání bude provedeno z důvodu vzniku nové neziskové organizace ve zdravotnictví dle zákona č. 245/2006 Sb..

Usnesení č. 297/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo následující změny v realizaci Programu městské památkové zóny ve Frýdlantu:

- při rekonstrukci domu č.p. 73 na náměstí T. G. Masaryka budou místo tesařských prací souvisejících s opravou střechy provedeny zednické práce v přízemí a to ve stejném finančním rozsahu, takže výše podílů jednotlivých subjektů zúčastňujících se finančně na rekonstrukci zůstane beze změny.

- místo rekonstrukce fasády městské radnice č.p. 37 bude provedena I. etapa rekonstrukce domu č.p. 447 v Zámecké ulici. Také u této akce výše podílů jednotlivých subjektů zúčastňujících se finančně na rekonstrukci zůstane beze změny.

Usnesení č. 298/06

1.) Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 2404/1 o výměře cca 1190 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví M. Jurkoviče a V. Žďárské.

2.) Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 2404/2 o výměře cca 1240 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Z. a D. Havlovi
2. M. Jurkovič a V. Žďárská

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a nemovitosti budou nabídnuty dalšímu zájemci v pořadí (v tomto případě se lhůta prodlužuje o dva měsíce)

Usnesení č. 299/06

1.) Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 2394 - část 1 o výměře cca 920 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. P. Doležal
2. M. a G. Bláhovi

2.) Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 2394 - část 2 o výměře cca 800 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví M. a G. Bláhových.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a nemovitosti budou nabídnuty dalšímu zájemci v pořadí (v tomto případě se lhůta prodlužuje o dva měsíce)

Usnesení č. 300/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 1133/2 o výměře cca 18 m2 (výměra bude upřesněna až po rozměření), k.ú. Frýdlant, do vlastnictví manželů V. a E. Kašíkových.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- náklady za geometrické rozměření uhradí kupující
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty měst odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 301/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 2342 o výměře cca 156 m2 (výměra bude upřesněna až po rozměření), k.ú. Frýdlant, do vlastnictví MUDr. P. Kořínka.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- náklady za geometrické rozměření uhradí kupující
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 302/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod pozemku p.č. 714/2 o výměře 187 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana V. Nohejla, Raisova 760, Frýdlant.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 303/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod pozemku p.č. 1051/11 o výměře 85 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana O. Stehlíka.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 304/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 182/69 o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví firmy DELTAX Plus, s. r. o..

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 305/06

1.) Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 2581/1 o výměře cca 529 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pí M. Rulcové.
2.) Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 2581/1 o výměře cca 152 m2, k.ú Frýdlant, do vlastnictví manželů H. a T. Jiroutových.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 306/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod pozemku p.č. 50/2 o výměře 830 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, do vlastnictví pí L. Plachecké.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 307/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod pozemku p.č. 19 o výměře 1030 m2, p.č. 20/1 o výměře 595 m2 a pozemku p.č. 57/4 o výměře 949 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, do vlastnictví pí L. Severové.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 308/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo koupi ideální ½ nemovitostí: pozemku p.č. 4 o výměře 229 m2, pozemku p.č. 5 o výměře 1789 m2, objektu čp. 45, pozemku p.č. 3241/2 o výměře 937 m2, pozemku p.č. 3241/3 o výměře 132 m2 a objektu č.p. 4073, vše k.ú. Frýdlant, do vlastnictví Města Frýdlant.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2006

Usnesení č. 309/06

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu převodů pozemků z Pozemkového Fondu ČR do vlastnictví Města Frýdlant.

Usnesení č. 310/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo bezúplatný převod - přijetí daru čp. 48 na p.p.č. 346/1 a p.p.č. 346/1 o výměře 460 m2, k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Frýdlant. Hodnota daru dle znaleckého posudku ze dne 14. 3. 2006 činí 5 300 000,- Kč.

Usnesení č. 311/06

Zastupitelstvo města vydalo na základě § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 47/9/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 375/5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2006.

Usnesení č. 312/06

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru od České spořitelny, a. s. pro Svazek obcí SMRK na projekt „Strategie regionálního rozvoje Frýdlantska“ v rámci programu INTERREG IIIA ve výši 471 486,75 Kč se splatností jednou mimořádnou splátkou po obdržení dotace nejpozději do 31. 12. 2007. Úvěr bude zajištěn ručitelským prohlášením všech členů svazku. Zastupitelstvo města tímto revokuje své usnesení č. 288/06 ze dne 22. června 2006.

Usnesení č. 313/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 54/05 ze dne 29. 9. 2005 příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola , Frýdlant, okres Liberec, kterým se doplňuje vymezení okruhu doplňkové činnosti: pronájem učeben a tělocvičen, s účinností od 1. 10. 2006.

Usnesení č. 314/06

Zastupitelstvo města po projednání souhlasilo se zpracováním Komunitního plánu sociálních služeb Města Frýdlant v rámci Programu Partnerství pro Liberecký kraj.

Usnesení č. 315/06

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné materiály:

a) plnění usnesení 22. zasedání zastupitelstva města ze dne 15. 6. 2006
b) zpráva rady města o činnosti rady a zastupitelstva města za období 2002-2006
c) závěrečná zpráva o činnosti finančního výboru

28.12.2006 14:44:34 | přečteno 1478x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load