ENDEFRRUPLNLSPIT

22. veřejné zasedání - 15.6.2006

Usnesení z 22. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 15.6.2006

22. veřejného zasedání zastupitelstva města - 15. 6. 2006

Usnesení č. 272/06

Zastupitelstvo města po projednání vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Mikroegion Frýdlantsko za rok 2005, jakož i zprávu o přezkumu hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za r. 2005 dle zákona č. 420/2004 Sb., který byl proveden Krajským úřadem Libereckého kraje.

Usnesení č. 273/06

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 4, 5, 6/2006 týkající se navýšení příjmů o 1 179 tis. Kč a navýšení výdajů o 952 tis. Kč.

Usnesení č. 274/06

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo odpis pohledávky ve výši 50 000,- Kč za p. Miroslavem Brňákem, Polní 1240, Frýdlant, z důvodu úmrtí jmenovaného.

Usnesení č. 275/06

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o postupu pořizování Změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant.

Usnesení č. 276/06

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí přednesené argumenty předkladatele podnětu „západního obchvatu Frýdlantu“ Ředitelství silnic a dálnic Liberec a pořizovatele Změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, na řešení alternativního „západního obchvatu“. S ohledem na skutečnosti uvedené pořizovatelem považuje zastupitelstvo schválené řešení silničního obchvatu I/13 (východní variantu) pro potřeby Města Frýdlant výhodnější a nesouhlasí s řešením alternativní trasy (západního obchvatu) z těchto důvodů:

- není řešeno připojení na ostatní komunikační síť bez průjezdu městem
- dochází k záboru hodnotných lokalit města

Usnesení č. 277/06

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozhodnutí rady města z 84. zasedání konaného 7. 6. 2006, které v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 221/05 bod č. 3 pověřilo odbor stavebního úřadu a ŽP vypracováním dohod o úhradě nákladů na pořízení Změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant s fyzickými a právnickými osobami, jejichž potřebou bylo pořízení změny vyvoláno.

Usnesení č. 278/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 1133/2, o výměře cca 18 m2 (výměra bude upřesněna až po rozměření), k.ú. Frýdlant, do vlastnictví paní Š. Kravarové.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- náklady za geometrické rozměření uhradí kupující
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a nemovitost bude nabídnuta dalšímu zájemci

Usnesení č. 279/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod řadové garáže č. 1 včetně p.p.č. 1074/3 o výměře 18 m2, ul. Družstevní, Frýdlant, do vlastnictví pana V. Dvořáka.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 9. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 280/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod pozemků p.č. 1159/5 o výměře 15 m2, p.č. 1159/6 o výměře 13 m2, vše k.ú. Frýdlant a p.č. 1160/3 o výměře 225 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana M. Korsowského.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 281/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 1769 o výměře cca 160 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví J. Bílého.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 282/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části pozemku p.č. 2310 o výměře cca 1 000 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví M. Jirouška - Bohemiareklama.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru nemovitost převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 283/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod pozemku p.č. 157/2 o výměře 90 m2 a p.č. 158 o výměře 255 m2, vše k.ú. Frýdlant, do vlastnictví R. Martinčeka.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru nemovitost převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 284/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod částí pozemků p.č. 504/3 o výměře cca 250 m2, p.č. 504/1 o výměře cca 50 m2 a p.č. 490/2 o výměře cca 100 m2 (výměry budou upřesněny až po rozměření), vše k.ú. Frýdlant, do vlastnictví firmy REWENTA Fond 7, s. r. o.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- náklady za geometrické rozměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do dvou měsíců po zaměření pozemků
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele
- kupující doloží před podpisem smlouvy prohlášení o zachování vzrostlých stromů

Usnesení č. 285/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod objektu čp. 3025, pozemku p.č. 1896 o výměře 1 409 m2 a pozemku p.č. 1897 o výměře cca 2 500 m2, vše k.ú. Frýdlant, do vlastnictví firmy RAVITEX s. r. o.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- náklady za geometrické rozměření uhradí prodávající
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitost převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 286/06

Zastupitelstvo města schválilo partnerskou smlouvu mezi Městem Frýdlant a Svazkem obcí SMRK v rámci projektu „POZNEJTE FRÝDLANTSKO“, jehož je svazek obcí předkladatelem do III. kola výzvy grantového schématu SROP - Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor.

Usnesení č. 287/06

Zastupitelstvo města schválilo platbu mimořádného členského příspěvku pro Svazek obcí SMRK ve výši 5 000,- Kč na člena svazku s termínem splatnosti do 30. 6. 2006. Mimořádný členský příspěvek je placen v souladu s s čl. XVI. odst. 3) stanov a je určen k zajištění nutné základní administrativy spojené s fungováním svazku pro rok 2006.

Usnesení č. 288/06

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru pro Svazek obcí SMRK na projekt „Strategie regionálního rozvoje Frýdlantska“ v rámci programu INTERREG IIIA ve výši 580 900,- Kč se splatností od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2007. Úvěr bude zajištěn ručitelským prohlášením všech členů svazku.

Usnesení č. 289/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 54/05 ze dne 29. 9. 2005 Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, kterým se doplňuje vymezení okruhu doplňkové činnosti: „Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti“, s účinností od 1. 7. 2006.

Usnesení č. 290/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo na příští volební období stejný počet členů zastupitelstva města jako ve volebním období 2002 - 2006 - 21 členů.

Usnesení č. 291/06

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné materiály:

a) plnění usnesení 21. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 4. 2006
b) celkové hodnocení zkoušel laserového měřiče Pro LASER III/PL-DOK I

28.12.2006 14:41:07 | přečteno 1637x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load