ENDEFRRUPLNLSPIT

21. veřejné zasedání - 20.4.2006

Usnesení z 21. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 20.4.2006

Usnesení č. 258/06

Zastupitelstvo Města Frýdlant po projednání zvolilo na návrh člena zastupitelstva města Jindřicha Wurma paní K. Tilíčkovou přísedící Okresního soudu v Liberci.

Usnesení č. 259/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo závěrečný účet Města za rok 2005 a to příjmy ve výši 164 328 tis. Kč a výdaje 169 247 tis. Kč včetně financování. Dále vzalo na vědomí výrok auditora z ukončené prověrky hospodaření a zprávu o přezkumu hospodaření Města Frýdlant za rok 2005 dle zákona č. 420/2004 Sb.

Usnesení č. 260/06

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření příspěvkových organizací a organizace Teplo, s. r. o. a odsouhlasilo rozdělení hospodářského výsledku organizací dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 261/06

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1 - 3/2006 týkající se navýšení příjmů o 2 080 tis. Kč a navýšení výdajů o 2 031 tis. Kč.

Usnesení č. 262/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo pro realizaci Programu městské památkové zóny ve Frýdlantu variantu č. 3

Usnesení č. 263/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod pozemků p. p. č. 4420/1 o výměře 10559 m2, p. p. č. 4422 o výměře 516 m2 a p. p. č. 4419/3 o výměře 2649 m2, vše k. ú. Frýdlant (lesní pozemky - Údolí) do vlastnictví p. A. Komárka.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31.07.2006
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 264/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo za podmínky vyhovujících výsledků naměřených hodnot rozboru spodních vod v okolí pozemku p. č. 2784/1, k. ú. Frýdlant, převod pozemku p. č. 2781/1 o výměře 5495 m2, k. ú. Raspenava do vlastnictví p. J. Kovalce.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 8. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty či v případě nevyhovujících výsledků naměřených hodnot rozboru spodní vody Město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést od vlastnictví žadatele

Usnesení č. 265/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod p. p. č. 3354 o výměře 2706 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana R. Blažka.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 7. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty Město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 266/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části p. p. č. 1178 o výměře cca 450 m2, k. ú. Frýdlant (výměra bude upřesněna až po rozměření) do vlastnictví pana L. Horáka.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 8. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty Město ustupuje od svého záměru nemovitost převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 267/06

Zastupitelstvo města vydalo na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 44/6/2006 o místním poplatků ze psů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 31/2/2004 o místním poplatku ze psů. OZV nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Usnesení č. 268/06

Zastupitelstvo města vydalo na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 45/7/2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Frýdlant. Tímto se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 23/1/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v katastrálním území města Frýdlant.OZV nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.

Usnesení č. 269/06

Zastupitelstvo města vydalo na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 46/8/2006, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Frýdlant. Tímto se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 32/3/2004 a č. 24/2/2002 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. OZV nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.

Usnesení č. 270/06

Zastupitelstvo města schválilo na základě vládního nařízení č. 50/2006 Sb. o odměnách za výkon funkce zastupitelstev předložený návrh odměňování neuvolněných zastupitelů s účinností od 1. 3. 2006

Usnesení č. 271/06

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města 20/06 ze dne 23. 2. 2006.

28.12.2006 14:37:40 | přečteno 1665x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load