ENDEFRRUPLNLSPIT

20. veřejné zasedání - 22.2.2006

Usnesení z 20. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 22.2.2006

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 20. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 2. 2006Usnesení č. 236/06

Zastupitelstvo Města Frýdlant po projednání zvolilo na návrh člena zastupitelstva města Jindřicha Wurma pana Ing. L. Hoška přísedícím Okresního soudu v Liberci.


Usnesení č. 237/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo rozpočet města na rok 2006 jako schodkový, ve výši příjmů 174 399 tis. Kč a výši výdajů včetně financování 191 290 tis. Kč. Dále schválilo výši fondu na pohoštění 30 tis. Kč a darů 10 tis. Kč zahrnutých v rozpočtu SPRÁVA.


Usnesení č. 238/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo finanční příspěvek na rok 2006 pro organizaci Domov Diakonie a misie CČSH „U Spasitele“ dle žádosti ve výši 100 tis. Kč. Vyúčtování příspěvku bude předloženo do 15. 12. 2006.


Usnesení č. 239/06

Zastupitelstvo města po projednání odsouhlasilo převod bytové jednotky č. 1295/10, ul. Bělíkova, Frýdlant, o velikosti 3+1, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. I. Fichtnerová, za kupní cenu 326 tis. Kč
2. K. Židů, za kupní cenu 205 tis. Kč
3. M. Piňěvský, za kupní cenu 150 tis. Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemci bytové jednotky
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 5. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví prvního žadatele a nemovitost bude nabídnuta dalšímu zájemci v pořadí (v tomto případě se lhůta prodlužuje o dva měsíce)


Usnesení č. 240/06

1.) Zastupitelstvo města po projednání odsouhlasilo převod řadové garáže č. 4, v ul. Družstevní, Frýdlant, včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Poříze M., Družstevní 1297, Frýdlant, za kupní cenu 130 tis. Kč.

2.) Zastupitelstvo města po projednání odsouhlasilo převod řadové garáže č. 3, v ul. Družstevní, Frýdlant, včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví paní Koškové Š., Bělíkova 1295, Frýdlant, za kupní cenu 130 tis. Kč.

3.) Zastupitelstvo města po projednání odsouhlasilo převod řadové garáže č. 2, v ul. Družstevní, Frýdlant, včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví paní Ptáčkové H., Sídlištní 1187, Frýdlant, za kupní cenu 130 tis. Kč.

Podmínky převodu prodeje řadových garáží:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- podpis kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do dvou měsíců od zaslání výzvy k dostavení se k podpisu smlouvy
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele


Usnesení č. 241/06

Zastupitelstvo města odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej novostavby řadové garáže v ul. Družstevní, Frýdlant, ve znění a podmínek dle návrhu.


Usnesení č. 242/06

Zastupitelstvo města pověřilo radu města rozhodováním o uplatnění či zrušení předkupního práva u prodaných řadových garáží v ul. Družstevní, Frýdlant


Usnesení č. 243/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části p.p.č. 54 o výměře cca 130 m2 (výměra upřesněna až po rozměření), k.ú. Frýdlant, do vlastnictví firmy Auto Vojáček, s. r. o., za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 5. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést od vlastnictví žadatele


Usnesení č. 244/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod části p.p.č. 3038 o výměře cca 140 m2, části p.p.č. 3045/1 o výměře cca 190 m2, části p.p.č. 3050 o výměře cca 570 m2, vše k.ú. Frýdlant (výměra bude upřesněna až po rozměření), do vlastnictví manželů Nawratovitzových, za kupní cenu 120,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 5. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele


Usnesení č. 245/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod pozemků: p.č. 2234/3 o výměře 20 m2 do společného jmění manželů Fidrových, za cenu 20,- Kč/m2, část pozemku p.č. 2230 o výměře 171 m2 do společného jmění manželů Fidrových, za cenu 20,- Kč/m2, část pozemku p.č. 2230 o výměře 509 m2 do společného jmění manželů Šolcových, za cenu 20,- Kč/m2, část pozemku 2230 o výměře 160 m2 a část p.p.č. 2234/1 o výměře 20 m2 do společného jmění manželů Schleichertových, za cenu 20,- Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nachází za objektem čp. 1275 v ul. Palackého, Frýdlant.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 5. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatelů


Usnesení č. 246/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo zřízení věcného břemene přístupu na část p.p.č. 3108, k.ú. Frýdlant pro vlastníka p.p.č. 1082/14 a 1082/25, k.ú. Frýdlant.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene se dostavit nejpozději do 31. 5. 2006 v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru


Usnesení č. 247/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo zřízení věcného břemene přístupu na část p.p.č. 1195/1, k.ú. Frýdlant, pro vlastníka p.p.č. 1196, k.ú. Frýdlant.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene se dostavit nejpozději do 31. 5. 2006
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru


Usnesení č. 248/06

Zastupitelstvo města po projednání:

- odsouhlasilo vstupem Města Frýdlant do Svazku obcí SMRK.
- schválilo zakladatelskou smlouvu Svazku obcí SMRK.Usnesení č. 249/06

Zastupitelstvo města po projednání odsouhlasilo poskytování dotace na zajištění bydlení azylantů p. Gurdjyan v období od května 2005 do dubna 2010 v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů.


Usnesení č. 250/06

Zastupitelstvo města po projednání odsouhlasilo zapojení Města Frýdlant do spolupráce nad přípravou podkladů pro přípravu komunitního plánu sociálních služeb na začátku 1. pololetí roku 2006 se společností Tima a obč. sdr. „D“.


Usnesení č. 251/06

Zastupitelstvo města vydalo na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 39/1/2006 o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje a podrobnostech jeho nošení, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/1/1993 o městské policii. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Usnesení č. 252/06

Zastupitelstvo města vydalo na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 40/2/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 18/5/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Usnesení č. 253/06

Zastupitelstvo města vydalo na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 41/3/2006 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1/1991 o místním poplatku za rekreační pobyt. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Usnesení č. 254/06

Zastupitelstvo města vydalo na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 42/4/2006 o místním poplatku z ubytovací kapacity , kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2/1994 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Usnesení č. 255/06

Zastupitelstvo města vydalo na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 43/5/2006, kterou se vydává Požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky. Tímto se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 25/3/2002 Požární řád obce Frýdlant. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Usnesení č. 256/06

Zastupitelstvo města odsouhlasilo rozšíření změny č.3 ÚPNSÚ Frýdlant o podněty podané odboru stavebního úřadu a ŽP v období 15. 11. 2005 až 15. 2. 2006 za podmínky, že bude zveřejněna výzva pro podání dalších návrhů s konečným termínem 31. 3. 2006


Usnesení č. 257/06

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města 19/05 ze dne 24. 11. 2005.

6.4.2006 11:31:25 | přečteno 1887x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load