ENDEFRRUPLNLSPIT

1. veřejné zasedání - 12.12.2006

Usnesení z 1. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 12.12.2006

Usnesení č. 2/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo jednací řád Zastupitelstva Města Frýdlant s účinností od 12. 12. 2006.

Usnesení č. 3/06

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 12, 13, 14, 15, 16/2006 týkající se navýšení příjmů i výdajů o 187 tis. Kč.

Usnesení č. 4/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo úpravu rozpočtu města na rok 2006, ve výši příjmů 2 373 tis. Kč a výši výdajů 2 052 tis. Kč.

Usnesení č. 5/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo návrh rozpočtového provizoria města na rok 2007 členěného dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 113.622 tis. Kč, běžné a kapitálové výdaje ve výši 102.722 tis. Kč. Financování: Přebytkem běžného rozpočtu jsou vyrovnány splátky jistin úvěrů ve výši 10.900 tis. Kč. Toto rozpočtové provizorium je první variantou rozpočtu, která nezahrnuje dotace ani přesně nespecifikuje výdaje kapitálového rozpočtu na r. 2007. Kapitálové výdaje ve výši 22.273 tis. Kč jsou kryty příjmy města a nejsou konkretizovány.

Usnesení č. 6/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo návrh rozpočtového výhledu na r. 2008 - 2011. Rozpočtový výhled na toto období je sestaven jako přebytkový, přebytkem příjmů z běžného rozpočtu jsou kryty splátky jistin přijatých úvěrů. Zahrnuté kapitálové výdaje jsou kryty příjmy města a nejsou specifikovány.

Usnesení č. 7/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod pozemku p. č. 4150/1 o výměře 1845 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana J. Hlaváče, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 28. 2. 2007
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 8/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo převod pozemku p. č. 28/1, o výměře 807 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, do vlastnictví pana O. Vindušky, za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 28. 2. 2007
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 9/06

Zastupitelstvo města po projednání schválilo koupi pozemku p. č. 493/3, o výměře 6 m2, k. ú. Frýdlant, z vlastnictví společnosti STAVO Frýdlant, a. s. v likvidaci, Jaroslav Blažek, správce konkurzní podstaty, do vlastnictví Města Frýdlant, za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 28. 2. 2007

Usnesení č. 10/06

Zastupitelstvo města po projednání změnilo usnesení zastupitelstva města č. 302/06 v rozsahu změny strany kupujícího na převod p. p. č. 714/2, k. ú. Frýdlant, a to z V. Nohejla na manžele M. a A. Nohejlovi, zároveň prodlužuje termín podpisu smlouvy do 28. 2. 2007. Ostatní znění usnesení zůstává nezměněno.

Usnesení č. 11/06

Zastupitelstvo Města Frýdlant schválilo Jednací a organizační řád finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Města Frýdlant.

Usnesení č. 12/06

Zastupitelstvo města zvolilo za členy Finančního výboru Zastupitelstva Města Frýdlant: p. Jiřího Havla, p. Jiřího Stodůlku, p. Ing. Josefa Procházku, pí Ing. Hanu Vidnerovou.

Usnesení č. 13/06

Zastupitelstvo města zvolilo za členy Finančního výboru Zastupitelstva Města Frýdlant: pí Stanislavu Jebálkovou, p. Pavla Macha, p. Jaroslava Vančuru.

Usnesení č. 14/06

Zastupitelstvo Města Frýdlant schválilo na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva na funkční období 2006 - 2010 tak, jak jsou uvedeny v tabulce pod body a - d. Zastupitelstvo Města Frýdlant schválilo na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění výši odměny neuvolněného místostarosty (do 31. 12. 2006) tak, jak je uvedeno v tabulce pod bodem e.

Usnesení č. 15/06

Zastupitelstvo města po projednání souhlasilo s působením Místní akční skupiny Mikroregion Frýdlantsko na území Města Frýdlant.

Usnesení č. 15/06

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné materiály:

a) plnění usnesení 23. zasedání zastupitelstva města ze dne 7. 9. 2006
b) prohlášení politických klubů ODS a ČSSD k optimalizaci středního školství v Libereckém kraji ze dne 11. 12. 2006
c) rezignaci starosty města

28.12.2006 14:48:16 | přečteno 1637x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load