ENDEFRRUPLNLSPIT

19. veřejné zasedání - 24.11.2005

Usnesení z 19. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 24.11.2005

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 19. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 11. 2005


Usnesení č. 215/05

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového výhledu na r. 2006 a r. 2007. Rozpočtový výhled na obě období je sestaven jako vyrovnaný, příjmy se rovnají výdajům. Zahrnuté kapitálové výdaje jsou kryty příjmy města a nejsou specifikovány.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové provizorium města na rok 2006 jako vyrovnané, ve výši příjmů 101 398 tis. Kč a výši výdajů včetně financování 101 398 tis. Kč. Rozpočtové provizorium r. 2006 koresponduje s rozpočtovým výhledem na r. 2006. Toto rozpočtové provizorium je první variantou rozpočtu, která nezahrnuje dotace ani kapitálový rozpočet na r. 2006. Kapitálové výdaje ve výši 15 780 tis. Kč jsou kryty příjmy města a nejsou konkretizovány.


Usnesení č. 216/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2005, ve výši příjmů 10 580 tis. Kč a výši výdajů včetně financování 12 318 tis. Kč.


Usnesení č. 217/05

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření za období 8 - 10/2005 týkající se navýšení příjmů ve výši 1 166 tis. Kč a výši výdaj ve výši 1 116 tis. Kč.


Usnesení č. 218/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozdělení příspěvků z výherních hracích automatů dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 219/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se zvýšením portfolia o 5 mil. Kč s použitím hotovostních operací typu buy-sell s užitím akcií.


Usnesení č. 220/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem částky 242 981,50 Kč na účet příspěvkové organizace Školní jídelna s cílem odstranit platební neschopnost organizace, jejímž zřizovatelem je Město Frýdlant.


Usnesení č. 221/05

Zastupitelstvo města:

1. Bere na vědomí vyhodnocení požadavků a informaci o postupu projednávání těchto požadavků (podnětů) na pořízení změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant.

2. Schvaluje pořízení změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant v rozsahu předloženého návrhu.

3. Souhlasí s tím, aby náklady na pořízení změny byly kryty v souladu s § 19 stavebního zákona fyzickými nebo právnickými osobami, jejichž potřebou bylo pořízení změny vyvoláno.

4. Ukládá Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, jako pořizovateli územního plánu, neprodleně zahájit práce související se zpracováním a projednáním změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant.


Usnesení č. 222/05

Zastupitelstvo města po projednání:

a) bere na vědomí poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 900 tis. Kč na nákup analyzátoru pro potřeby Nemocnice Frýdlant, s. r. o.

b) schvaluje nákup analyzátoru pro potřeby Nemocnice Frýdlant, s. r. o. s tím, že rozdíl mezi pořizovací cenou a dotací od Libereckého kraje uhradí Nemocnice Frýdlant, s. r. o.


Usnesení č. 223/05

1.) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č. 6, v ul. Družstevní, Frýdlant, včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Ing. Jaroslava Leibla, Frýdlant, za kupní cenu 130 00,- Kč.

2.) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č. 5, v ul. Družstevní, Frýdlant, včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví paní Aleny Hlávkové, Frýdlant, za kupní cenu 130 00,- Kč.

Podmínky převodu prodeje řadových garáží:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- vložení desetiletého předkupního práva pro Město Frýdlant za cenu 130 000,- Kč
- podpis kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do dvou měsíců od zaslání výzvy k dostavení se k podpisu smlouvy
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele


Usnesení č. 224/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej novostavby řadových garáží v ul. Družstevní, Frýdlant, ve znění a podmínek dle návrhu.


Usnesení č. 225/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem stavby plynové přípojky pro objekty č.p. 56 a č.p. 381, ul. Okružní, Frýdlant, do vlastnictví Severočeské plynárenské, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, za cenu 39 900,- Kč.

Podmínky převodu:
- podpis kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 28. 2. 2006


Usnesení č. 226/05

Zastupitelstvo města po projednání mění své usnesení č. 185/05 v rozsahu výše kupní ceny. Kupní cena se snižuje ze 200,- Kč/m2 na 100,- Kč/m2. Ostatní ujednání zůstává nezměněno.


Usnesení č. 227/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem části pozemku p.č. 2880/1 a části p.p.č. 2884 o celkové výměře cca 60 m2, vše k.ú. Frýdlant, z vlastnictví paní Aleny Pařízkové, Frýdlant, do vlastnictví Města Frýdlant, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- podpis kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 28. 2. 2006


Usnesení č. 228/05

Zastupitelstvo města po projednání mění své usnesení č. 175/05 a č. 178/05 v rozsahu změny prvního kupujícího z Lukáše Pytlouna, Liberec, na Karla Pytlouna, Liberec. Ostatní znění těchto usnesení se nemění.


Usnesení č. 229/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek k rozdělení majetku mezi Městem Frýdlant a Obcí Dětřichov v souladu s Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR - čj. VSC/3-3875/91 ze dne 12. 12. 1991 o rozdělení obcí Frýdlant a Dětřichov. Dodatek rozdělení se týká těchto nemovitostí: p.p.č. 7/3 - druh vodní plocha - o výměře 201 m2, p.p.č. 498/5 - druh orná půda - o výměře 8671 m2, p.p.č. 498/9 - druh orná půda - o výměře 1571 m2, p.p.č. 713/10 - druh trvalý travní porost - o výměře 172 m2, p.p.č. 1855/4 - druh orná půda - o výměře 2547 m2, vše k.ú. Dětřichov u Frýdlantu.


Usnesení č. 230/05

1. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na převod pozemků: p.p.č. 252/2 - část, p.p.č. 417/1 - část, p.p.č. 462/1 - část, p.p.č. 462/2, p.p.č. 463/1 - část, p.p.č. 464/3 - část, p.p.č. 468/3, p.p.č. 468/4 - část, p.p.č. 1159/1 - část, p.p.č. 1159/2 - část, vše k.ú. Frýdlant.

2. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem pozemků dotčených stavbou rozšíření křižovatky ul. Zahradní a ul. Fügnerova: p.p.č. 252/2 - část, p.p.č. 417/1 - část, p.p.č. 462/1 - část, p.p.č. 462/2, p.p.č. 463/1 - část, p.p.č. 464/3 - část, p.p.č. 468/3, p.p.č. 468/4 - část, p.p.č. 1159/1 - část, p.p.č. 1159/2 - část, vše k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Města Frýdlantu do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podmínky převodu:

- forma převodu: smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Frýdlant a ČR-ŘSD bude uzavřena před zahájením stavebního řízení
- řádná darovací smlouva bude uzavřena po splnění podmínek stanovených v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích


Usnesení č. 231/05

1. a) Zastupitelstvo města v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. volí členy školské rady Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec za zřizovatele: MVDr. Ladislava Hlávku, Ing. Janu Dachsovou, Jindřicha Wurma, na funkční období 3 roky, s účinností od 1. 1. 2006.

b) Zastupitelstvo města v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. jmenuje členy školské rady Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec za zákonné zástupce žáků: Ingrid Láskovou, Jiřího Stodůlku, Mgr. Yvonu Baborákovou, na funkční období 3 roky, s účinností od 1. 1. 2006.

c) Zastupitelstvo města v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. jmenuje členy školské rady Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec za pedagogy: Mgr. Janu Buřitovou, Mgr. Janu Močárkovou, Mgr. Hanu Kulhavou, na funkční období 3 roky, s účinností od 1. 1. 2006.

2. a) Zastupitelstvo města v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. volí členem školské rady Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec za zřizovatele: Mgr. Antonína Polčáka, na funkční období 3 roky, s účinností od 1. 1. 2006.

b) Zastupitelstvo města v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 volí členem školské rady Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec za zákonného zástupce žáků: Janu Hlaváčovou, na funkční období 3 roky, s účinností od 1. 1. 2006.

c) Zastupitelstvo města v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 volí členem školské rady Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec za pedagogy: Ing. Štěpána Vyhlídka, na funkční období 3 roky, s účinností od 1. 1. 2006.

3. Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu školské rady Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec a zřizovací listinu školské rady Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec, s účinností od 1. 1. 2006.


Usnesení 232/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se zpracování projektu „Internet pro město - zlepšení telekomunikačního prostředí ve Frýdlantě“ - termín podání je 9. 12. 2005.


Usnesení 233/05

Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Obecně závaznou vyhlášku č. 38/6/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/3/1992 o čistotě, ochraně životního prostředí a veřejném pořádku na území města. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Usnesení 234/05

Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Obecně závaznou vyhlášku č. 37/5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 34/2/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Usnesení 235/05

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné materiály:

a. plnění usnesení zastupitelstva města 18/05 ze dne 22. 9. 2005
b.zápis usnesení kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 14. 11. 2005
c. zápis z jednání finančního výboru dne 7. 11. 2005

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé: Mgr. Juřina Robert, MUDr. Kořínek Pavel

14.3.2006 15:11:00 | přečteno 1853x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load