ENDEFRRUPLNLSPIT

18. veřejné zasedání - 22.9.2005

Usnesení z 18. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 22.9.2005

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 18. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 9. 2005


Usnesení č. 200/05

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření příspěvkových organizací a organizace Teplo, s. r. o. za I. pololetí r. 2005.


Usnesení č. 201/05

Zastupitelstvo města projednalo plnění rozpočtu k 30. 6. 2005 a bere jej na vědomí.


Usnesení č. 202/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2005 ve výši příjmů 16 874 tis. Kč a výši výdajů včetně financování 22 192 tis. Kč.


Usnesení č. 203/05

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření za období 6-7/2005 týkající se navýšení příjmů a výdajů o 3 042 tis. Kč. Tato rozpočtová opatření jsou již součástí pololetní úpravy rozpočtu.


Usnesení č. 204/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí střednědobého investičního úvěru na financování akce Rekonstrukce Zámecké ul. ve Frýdlantě ve výši 5 mil. Kč dle nabídky České spořitelny, a. s., ze dne 25. 8. 2005.


Usnesení č. 205/05

I. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace „Speciální školy Frýdlant, okres Liberec“ na nový název: „Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec“ s účinností od 1. 9. 2006.

II. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu zřizovací listiny Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec, ze dne 21. 2. 2002 s účinností od 1. 9. 2006.


Usnesení č. 206/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zrušení součásti školní klub, nám. TGM 74, Frýdlant - odloučené pracoviště Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec, s účinností od 1. 1. 2006.


Usnesení č. 207/05

1) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.19, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Jana Mitrenga, Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

2) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.18, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Jaroslava Jakubce, Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

3) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.17, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Petra Žaby, Bulovka, za kupní cenu 130.000,-Kč.

4) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.16, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Tomáše Kučery, Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

5) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.15, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Marka Schwarze, Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

6) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.14, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví manželů Jindřicha a Anděly Wurmových, Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

7) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.13, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví paní Mileny Lešákové, Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

8) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.12, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Lukáše Fichtnera , Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

9) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.11, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Vladimíra Bartoše, Krásný Les, za kupní cenu 130.000,-Kč.

10) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.10, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví paní Vlasty Moučkové, Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

11) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.9, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví paní Soni Šlejtrové, Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

12) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.8, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Milana Millera, Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

13) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem řadové garáže č.7, v ul.Družstevní, Frýdlant včetně věcně příslušného pozemku do vlastnictví pana Quida Farníka, Frýdlant, za kupní cenu 130.000,-Kč.

Podmínky převodu prodeje řadových garáží:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- vložení desetiletého předkupního práva pro Město Frýdlant za cenu 130.000,-Kč
- podpis kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do dvou měsíců od zaslání výzvy k dostavení se k podpisu smlouvy
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele.


Usnesení č. 208/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej novostavby řadových garáží v ul. Družstevní, Frýdlant, ve znění a podmínek dle návrhu.


Usnesení č. 209/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemků p.č. 60 - výměra 686 m2, p.p.č. 62 - výměra 1816 m2, p.p.č. 57 - výměra 452 m2, p.p.č. 56 - výměra 543 m2, včetně „staveb“ - výdejna plynu, buňky obuvník, vše k.ú. Frýdlant, do vlastnictví ČRS místní organizace Frýdlant, za celkovou kupní cenu 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- vložení dvacetiletého předkupního práva pro Město Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- podpis kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30.11.2005
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele.


Usnesení č. 210/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 2197/2 o výměře 1508 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví Bronislava Libenského, Liberec , za kupní cenu 200,-Kč/m2 a se zřízením věcného břemene práva vedení, údržby a oprav kanalizační přípojky pro oprávněného vlastníka pozemku p.č. 2193/3, k.ú. Frýdlant.

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- podpis kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30.11.2005
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele.


Usnesení č. 211/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 504/2 o výměře 14 m2, k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Stavo Frýdlant v likvidaci, zastoupeno správcem konkurzní podstaty Jaroslavem Blažkem, Okružní 278, Frýdlant, do vlastnictví Města Frýdlantu za kupní cenu 100,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- podpis kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30.11.2005


Usnesení č. 212/05

Zastupitelstvo města po projednání vzalo na vědomí zamítnutí odvolání Českého zahrádkářského svazu, místní organizace Frýdlant ohledně snížení nájemného , radou města č.1124/05.


Usnesení č. 213/05

Zastupitelstvo města po projednání vydává na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto Obecně závaznou vyhlášku č. 36/4/2005, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 12/2/1995 Frýdlantský technický informační systém (FIS), č. 13/1/1997 o spádových obvodech základních škol ve Frýdlantě a č. 21/1/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v centru města Frýdlantu. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října 2005.


Usnesení č. 214/05

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné materiály

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé: MVDr. Hlávka Ladislav, Ing. Holec Mirko

14.3.2006 15:08:37 | přečteno 1920x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load