ENDEFRRUPLNLSPIT

16. veřejné zasedání - 23.6.2005

Usnesení z 16. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 23.6.2005

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 16. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 6. 2005

Usnesení č. 170/05

a) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření za období
1-3/2005 týkající se navýšení příjmů a výdajů o 1 428 tis. Kč.

b) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření za období
4-5/2005 týkající se navýšení příjmů a výdajů o 480 tis. Kč.


Usnesení č. 171/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rady města uhradit vykázanou ztrátu příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Frýdlant k 31. 12. 2004 ve výši 417 989,33 Kč, která odpovídá dokladům předloženým komisi složené z členů rady města, finančního výboru a OF.

Usnesení č. 172/05

Zastupitelstvo Města Frýdlant po projednání:

I. Bere na vědomí
zprávu o projednání návrhu Změny č. 2a, doloženou přílohou - „Vyhodnocení projednání schváleného Návrhu změny č. 2a ÚPNSÚ Frýdlant“ , zahrnující dohodnutí návrhu s dotčenými orgány státní správy, výsledek projednání námitek ostatních orgánu a organizací, vlastníků pozemků a objektů, vyjádření orgánů územního plánování sousedních obcí, vyhodnocení připomínek občanů

II. Schvaluje
a) Změnu č. 2a schváleného územního plánu sídelního útvaru Frýdlant, zpracovanou Ing. arch Zdeňkem Auerem, ateliérem AUREA, Hrdlořezská 47, Praha 3 zahrnující :

1) převedení části rezervních ploch do ploch návrhových - lokality 2.1 - 2.4

2) změnu struktury návrhových funkčních ploch pro bydlení - lokality 2.6a - 2.6.e

b) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 36/1/2005 o závazné části Změny č. 2a schváleného územního plánu sídelního útvaru Frýdlant, kterou je vymezena závazná část územního plánu v rozsahu této Změny č. 2a

III. Rozhoduje
o námitkách a nesouhlasech k Návrhu změny č. 2a podaných v průběhu projednání návrhu tak jak je vyhodnoceno v dokumentu „Vyhodnocení projednání návrhu“.

III. Ukládá
Městskému úřadu, odboru stavebního úřadu a životního prostředí : a) Zajistit povinnosti pořizovatele vyplývající ze schválení změny č. 2a územního plánu a z vyhlášení závazných části změny č. 2a obecně závaznou vyhláškou.

b) Průběžně sledovat potřeby na řešení změn územního plánu města a v případě potřeby vyžádat souhlas se zadáním dalších změn, popřípadě zdůvodnit potřebu zpracování nového územního plánu obce. Návrh na řešení změn předložit nejpozději do března 2006.

Usnesení č. 173/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 193, ul. Luční, Frýdlant, včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Horvathová Amália, Frýdlant, za cenu 80 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 10. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)


Usnesení č. 174/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 200, ul. Krátká, Frýdlant, včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Pytloun Lukáš, Liberec, za cenu 82 000,- Kč

2. Munzar Karel, Holubova , Liberec a Urban Radim, Praha a Bukaj Petr, Chrastava, za cenu 70 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 10. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)


Usnesení č. 175/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 508, ul. Máchova, Frýdlant, včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Pytloun Lukáš, Liberec, za cenu 312 000,- Kč

2. Munzar Karel, Holubova 508/1, Liberec a Urban Radim, Praha a Bukaj Petr, Chrastava, za cenu 300 000,- Kč

3. Pinc Miroslav, Karlštejn, za cenu 300 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 10. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)


Usnesení č. 176/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 609, ul. Husova, Frýdlant, včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Munzar Karel, Liberec a Urban Radim, Máchova, Praha a Bukaj Petr, Chrastava, za cenu 400 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 10. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)


Usnesení č. 177/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 691, ul. Komenského, Frýdlant, včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Pažout + Karbanová, Frýdlant, za cenu 650 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 10. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)


Usnesení č. 178/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 3155, ul. Žitavská, Frýdlant, včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Pytloun Lukáš, Liberec, za cenu 622 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 10. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)


Usnesení č. 179/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 147, ul. Raisova, Frýdlant, včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Munzar Karel, Liberec a Urban Radim, Praha a Bukaj Petr, Chrastava, za cenu 611 000,- Kč

2. Pytloun Lukáš, Liberec, za cenu 602 000,- Kč

3. Štěrba Jan, Nové Město pod Smrkem, za cenu 520 000, Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 10. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)


Usnesení č. 180/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 211-615, ul. Kodešova, Frýdlant, včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Munzar Karel, Holubova ,Liberec a Urban Radim, Praha a Bukaj Petr, Chrastava, za cenu 511 000,- Kč

2. Pytloun Lukáš, Liberec, za cenu 502 000,- Kč

3. Štěrba Jan, Nové Město pod Smrkem, za cenu 432 000, Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 10. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)


Usnesení č. 181/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 4008, ul. Hejnická, Frýdlant, včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Munzar Karel, Liberec a Urban Radim, , Praha a Bukaj Petr, Chrastava, za cenu 411 000,- Kč

2. Štěrba Jan, , Nové Město pod Smrkem, za cenu 403 000, Kč

3. Pytloun Lukáš, Liberec, za cenu 342 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 10. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)


Usnesení č. 182/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1295/10, ul. Bělíkova, Frýdlant, o velikosti 3+1, do vlastnictví Veroniky Podmanické, Dolní Pertoltice , za kupní cenu 169 000,- Kč.

Podmínky převodu:

- správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemci bytové jednotky
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 31. 10. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitost převést do vlastnictví žadatele


Usnesení č. 183/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod p.p.č. 456/4 o výměře 215 m2, p.p.č. 458 o výměře 789 m2 včetně budovy bez čp., p.p.č. 461 o výměře 896 m2, p.p.č. 464/1 o výměře 144 m2, p.p.č. 453 o výměře 178 m2, p.p.č. 460 o výměře 48 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví Ing. Františka Boudy, inženýrská činnost ve výstavbě, Nerudova 957. Chomutov za kupní cenu 2 000,- Kč/m2, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Do termínu splnění daných podmínek bude tento převod ošetřen pro kupujícího formou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Podmínky převodu:

- písemné doložení souhlasů všech dotčených vlastníků pozemků, jejichž pozemky bude nutné vykoupit pro stavbu prodejny LIDL - do 30.6.2006
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2006
- v případě marného uplynutí lhůty pro doložení písemných souhlasů dotčených vlastníků pozemků nebo lhůty podpisu kupní smlouvy a úhrady kupní ceny Město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele


Usnesení č. 184/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem p.p.č. 1048/14 o výměře 156 m2 a st.p.č. 1048/16 o výměře 18 m2, k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Města Frýdlantu do vlastnictví Severočeské plynárenské, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, formou směnné smlouvy za p.p.č. 1048/2 o výměře 203 m2, k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Severočeské plynárenské, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, do vlastnictví Města Frýdlantu, a to bez finančního podílu Města Frýdlantu.

Podmínky převodu:

- daň z převodu nemovitosti uhradí SČP
- náklady za správní poplatek uhradí SČP
- k podpisu směnné smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele


Usnesení č. 185/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části p.p.č. 234/1 o výměře 150 m2 (výměra bude upřesněna po zaměření), k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana Jiřího Fryse, Frýdlant, za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty města ustupuje od svého záměru nemovitost převést do vlastnictví žadatele


Usnesení č. 186/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části p.p.č. 2520 o výměře 4 m2, k.ú. Frýdlant, do společného jmění manželů Marcela a Lucie Liškových, Frýdlant, za kupní cenu 200,- Kč/m2.


Usnesení č. 187/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod p.p.č. 3281 o výměře 268 m2 a p.p.č. 3283 o výměře 260 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana Lubomíra Mikysky, Frýdlant, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 9. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele


Usnesení č. 188/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s přijmutím jednorázové platby ve výši 100 000,- Kč od paní Plesarové na úhradu části dlužné částky na bytě 1306/10, ul. Březová, Frýdlant - tato částka pokryje dlužné nájemné 50 226,- Kč a částečně poplatky z prodlení a po obdržení této platby na účet Města Frýdlantu bude paní Plesarové Jitce zbývající část dluhu ve výši 298 575,- Kč prominuta.


Usnesení č. 189/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení rozpočtu v položce „Rekonstrukce obřadní síně - hřbitov“ na hodnotu 1 mil. Kč.


Usnesení č. 190/05

Zastupitelstvo města po projednání mění své usnesení č. 42/02 a to tak, že na 2. místě pořadí zájemců mění fyzickou osobu Mgr. Eduarda Dušánka, Frýdlant za jeho společnost Valdštejnská lékárna s. r. o.. Pořadí zájemců v usnesení č. 42/02 tak zní: 2. místo - Valdštejnská lékárna, s. r. o., Hrnčířské náměstí 390, Frýdlant, za navrhovanou cenu 272 000,- Kč.


Usnesení č. 191/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej novostavby řadových garáží v ul. Družstevní, Frýdlant, ve znění a podmínek dle návrhu.


Usnesení č. 192/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zrušení odloučeného pracoviště mateřské školy Komenského 683, Frýdlant a schvaluje zvýšení kapacity u mateřské školy Bělíkova 977, Frýdlant, na 175 dětí, s účinností od 1. 7. 2005. Mateřské školy jsou součástmi Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec.


Usnesení č. 193/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině č. j. 43/03 Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec, kterým se doplňuje vymezení okruhu doplňkové činnosti: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, s účinností od 1. 7. 2005.


Usnesení č. 194/05

I. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 179 odst. 4 b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřízení Domu dětí a mládeže na adrese: Mládeže 907, Frýdlant, jako novou součást Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec, s účinností od 1. 1. 2006.

II. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) změnu názvu Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec na: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, s účinností od 1. 1. 2006.

III. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) změnu zřizovací listiny Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec, s účinností od 1. 1. 2006.


Usnesení č. 195/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 34/2/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění, s účinností od 1. 8. 2005.


Usnesení č. 196/05

Zastupitelstvo města schvaluje koncepci propojení městských organizací do bezdrátové internetové sítě. Maximální výše investic dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 197/05

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné informace:

a) plnění usnesení zastupitelstva města 15/05

b) zápis usnesení kontrolního výboru ze dne 13. 6. 2005

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé: Kaplan Jiří, Paclík Jiří

14.3.2006 15:03:56 | přečteno 2436x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load