ENDEFRRUPLNLSPIT

15. veřejné zasedání - 14.4.2005

Usnesení z 15. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 14.4.2005

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 15. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 4. 2005


Usnesení č. 157/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet města za rok 2004 a to příjmy ve výši 195 766 tis. Kč a výdaje 220 478 tis. Kč včetně financování. Dále bere na vědomí výrok auditora z ukončené prověrky hospodaření a zprávu o přezkumu hospodaření Města Frýdlant za rok 2004 dle zákona č. 420/2004 Sb..


Usnesení č. 158/05

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření příspěvkových organizací a organizace Teplo, s. r. o. a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku organizací.


Usnesení č. 159/05

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření týkající se navýšení příjmů a výdajů o 1 428 tis. Kč.


Usnesení č. 160/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční příspěvek na rok 2005 pro organizaci Domov Diakonie a misie Církve československé husitské „U Spasitele“ ve výši 100 tis. Kč. Vyúčtování příspěvku bude předloženo do 15. 12. 2005.


Usnesení č. 161/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s žádostí azylantů (paní Ilona Gurdjyan) o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů v souladu s podmínkami poskytnutí státní dotace dle Usnesení vlády ČR č. 104 ze dne 26. ledna 2005 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005.


Usnesení č. 162/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rady města na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2005.

zm15.gif

Usnesení č. 163/05

Zastupitelstvo města rozhodlo z důvodu nedostatku informací odložit hlasování o ztrátě mandátu zastupitele p. Havla Jiřího na příští veřejné zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města a tajemníkovi městského úřadu připravit na nejbližší veřejné zasedání zastupitelstva města úplné informace.


Usnesení č. 164/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem:

1. části pozemku p.č. 1288/1 o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví Jaroslava Biena, Frýdlant, za kupní cenu 50,- Kč/m2.

2. části pozemku p.č 1288/1 o výměře cca 400 m2, k.ú. Frýdlant, do společného jmění manželů Stanislava a Jitky Sochových, Frýdlant, za kupní cenu 50,- Kč/m2.

3. části pozemku p.č. 1288/1 o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdlant, do společného jmění manželů Milana a Jarmily Procházkových, Frýdlant, za kupní cenu 50,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 7. 2005

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést od vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemciUsnesení č. 165/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem:

1. části pozemku p.č. 1857/1 o výměře cca 80 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví Zdeňka Kopala, Raspenava, za kupní cenu 100,- Kč/m2

2. části pozemku p.č. 1857/1 o výměře cca 80 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví MUDr. Zdeňka Kopala, Raspenava, za kupní cenu 100,- Kč/m2

3. části pozemku p.č. 1857/1 o výměře cca 80 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví Ing. Břetislava Václavíka, Chrastava, za kupní cenu 100,- Kč/m2
Výše kupní ceny 100,- Kč/m2 je stanovena dle původní kupní ceny.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 7. 2005

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést od vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemciUsnesení č. 166/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem části pozemku p.č. 2407/1 o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdlant, do společného jmění manželů Václava a Taťány Albrechtových, Frýdlant, za kupní cenu 50,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 7. 2005

- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést od vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci


Usnesení č. 167/05

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni umístění rozvodného zařízení NN na pozemcích: p.č. 1591/1, 1594, 1596, 1600/1, 1769, 1480, 1481, 1484, 1497, 1562, 3538/1 a 1857/1, vše k.ú. Frýdlant. Veškeré náklady s vložením věcného břemene ponese SČE, a. s..


Usnesení č. 168/05

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje instalaci kamerového systému v centru města. Investice do výše max. 200 tis. Kč bude předmětem pololetní úpravy rozpočtu.


Usnesení č. 169/05

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o partnerství na projektu „Zkvalitnění marketingu a produktu cestovního ruchu regionu Frýdlantsko“ mezi Obcí Lázně Libverda (jako koordinátorem) a Městem Frýdlant (jako partnerem).

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé: MUDr. Černý Pavel, Vančura Jaroslav

14.3.2006 15:01:21 | přečteno 1702x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load