ENDEFRRUPLNLSPIT

14. veřejné zasedání - 17.2.2005

Usnesení z 14. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 17.2.2005

Zastupitelstvo Města Frýdlant
USNESENÍ
z 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 2. 2005


Usnesení č. 145/05
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města na rok 2005 jako schodkový, ve výši příjmů 123 286 tis. Kč a výši výdajů včetně financování 131 335 tis. Kč. Dále schvaluje výši fondu na pohoštění 30 tis. Kč a darů 10 tis. Kč zahrnutých v rozpočtu SPRÁVA. Z kapitoly PŘÍSPĚVKY schvaluje zastupitelstvo města finanční příspěvek pro organizaci Azyl Pes Krásný Les ve výši 100 tis. Kč.

Usnesení č. 146/05
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh na úpravu dosavadní nájemní smlouvy se společností Teplo Frýdlant, s. r. o. a zároveň souhlasí s částečným prodejem majetku a jeho převodem na spol. Teplo Frýdlant, s. r. o..

Usnesení č. 147/05
Zastupitelstvo města osvědčuje, že v současné době disponuje dostatečnými finančními prostředky na realizaci projektu „Rekonstrukce Zámecké ulice jako hlavní přístupové komunikace z centra města k areálu hradu a zámku ve Frýdlantu“.
Současně bere na vědomí závazek Města Frýdlantu, že v případě poskytnutí dotace na realizaci tohoto projektu z programu INTERREG III A zafinancuje vlastní podíl z městského rozpočtu.

Usnesení č. 148/05
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Obecně závaznou vyhlášku Města Frýdlantu č. 33/1/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Frýdlantu č. 29/3/2003 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školského klubu, s účinností od 18. 2. 2005.

Usnesení č. 149/05
Zastupitelstvo města se seznámilo s podklady a variantními návrhy řešení požadavku firmy ČEFOS s. r. o. Horní Pertoltice k výstavbě větrné elektrárny u skládky TDO Větrov a současně s výkladem závazných regulativů schváleného územního plánu předloženého stavebním úřadem. Vzhledem k tomu, že prostor skládky TDO Větrov je ve schváleném územním plánu veden jako plocha pro průmysl, kde není vyloučeno situování větrné elektrárny, souhlasí zastupitelstvo města s tím, že není nutné pro umístění větrné elektrárny v prostoru skládky TDO Větrov pořizovat změnu územního plánu. Problematika bude řešena v rámci územního a stavebního řízení s tím, že hygienické limity, ochrana přírody a další vyplyne z procesu stanoveném zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb..

Usnesení č. 150/05
Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí se vzdáním se práva nároku na převod části pozemku p.č. 2184, k.ú. Frýdlant z vlastnictví pozemkového fondu ČR.


Usnesení č. 151/05
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem níže uvedených pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Frýdlantu:
Katastrální území Frýdlant:
1051/1, 3064/3, 3064/4, 3064/5, 3064/6, 3064/7, 3064/8, 3258/1, 3256/2, 3258/2, 3438, 1541, 840, 2650/87, 2650/85, 2650/84, 2650/95
Katastrální území Albrechtice u Frýdlantu:
16/2, 113/1, 319/5, 18, 640/2

Usnesení č. 152/05
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s darováním pozemku p.č. 234/3 o výměře 318 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Města Frýdlantu.

Usnesení č. 153/05
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s žádostí o dotaci na projekt „Rozvoj Poradního a setkávacího centra“ do výběrového řízení LK/3.2/01.05, Sociální integrace v Libereckém kraji, SROP ČR na léta 2004-2006, 3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech, 3.2 Podpora sociální integrace v regionech, GS 19.
Zastupitelstvo města souhlasí s požadovanou částkou 1142 tis. Kč. V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci garantuje 100% finanční krytí nákladů projektu z rozpočtu města v období červenec 2005 až červen 2006.
Zastupitelstvo města ukládá kanceláři úřadu podat žádost.

Usnesení č. 154/05
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2005 na projekt „Podpora terénní sociální práce 2005“ k Radě vlády pro záležitosti romské komunity na jednoho romského terénního sociálního pracovníka. Zastupitelstvo města souhlasí s požadovanou částkou 160 tis. Kč s tím, že spoluúčast je plánována do výše 72 551,- Kč a činí 45% z částky požadované.

Usnesení č. 155/05
Zastupitelstvo města schvaluje na základě Nařízení vlády č. 697/2004 Sb. o odměnách za výkon funkce zastupitelstev předložený návrh odměňování neuvolněných zastupitelů s účinností od 1. 2. 2005.

Usnesení č. 156/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné informace:
1.) Vyhodnocení Konference KADEMF konané 3.2.2005
2.) Přehled plnění usnesení ZM 13/04

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé: MVDr. Hlávka Ladislav, Paclík Jiří

14.3.2006 14:55:48 | přečteno 1698x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load