ENDEFRRUPLNLSPIT

8. veřejné zasedání - 19.2.2004

Usnesení z 8. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 19.2.2004

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.2.2003


Usnesení č. 80/04

Zastupitelstvo města po projednání pověřuje radu města ke specifikaci nákladových položek Domova „U Spasitele“, které budou hrazeny schváleným příspěvkem. Zastupitelstvo města ukládá radě města písemně informovat o vybraných položkách.

Usnesení č. 81/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částku 100 tis. Kč pro Domov „U Spasitele“ z odvodů části výtěžků z výherních a hracích přístrojů.

Usnesení č. 82/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města na rok 2004 jako schodkový, ve výši příjmů 119 552 tis. Kč a výši výdajů včetně financování 125 988 tis. Kč. Dále schvaluje výši fondu na pohoštění 30 tis. Kč a darů 10 tis. Kč zahrnutých v rozpočtu SPRÁVA.

Usnesení č. 83/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1295/26, Bělíkova ul., Frýdlant do vlastnictví Miroslava Štrby, Bělíkova 1295, Frýdlant za kupní cenu 69 000,- Kč.

Podmínky převodu :
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 6. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele

Usnesení č. 84/04

Zastupitelstvo města po projednání s účinností od 1. 4. 2004 vydává na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 30/1/2004 a současně ruší s účinností k 31. 3. 2004 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 11/1/1995.

Usnesení č. 85/04

Zastupitelstvo města schvaluje na základě návrhu finančního výboru a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách na výkon funkce zastupitelstev nový způsob odměňování neuvolněných zastupitelů s účinností od 1. 1. 2004 a současně ruší usnesení zastupitelstva města č. 13/03.

Usnesení č. 86/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru od HWR Holding a. s. za účelem obměny přístrojového vybavení pro operační sál Nemocnice Frýdlant s. r. o..

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé : MUDr. Ludvík Petr, Paclík jiří
14.3.2006 14:30:22 | přečteno 1646x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load