ENDEFRRUPLNLSPIT

13. veřejné zasedání - 25.11.2004

Usnesení z 13. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 25.11.2004

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 11. 2004


Usnesení č. 136/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2004, ve výši příjmů 9 300 tis. Kč a výši výdajů včetně financování 9 570 tis. Kč.


Usnesení č. 137/04

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 17-24/2004 týkající se navýšení příjmů i výdajů rozpočtu města o 13 351 tis. Kč.


Usnesení č. 138/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje předběžný souhrnný rozpočet města na rok 2005 jako vyrovnaný, ve výši příjmů 87 702 tis. Kč a výši výdajů včetně financování 87 702 tis. Kč. Tento předběžný rozpočet je první variantou běžného rozpočtu. Pro přechodné období roku schvaluje do zastupitelstvo města do kapitálového rozpočtu částku 200 tis. Kč jako rezervu pro přípravu projektů SROP. O čerpání bude zastupitelstvo města informováno na únorovém zasedání zastupitelstva města.


Usnesení č. 139/04

Zastupitelstvo města po projednání vydává na základě § 14odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obecně závaznou vyhlášku č. 32/3/2004 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005.


Usnesení č. 140/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemku p.č. 2197/23 o výměře 32 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Frýdlantského vodárenského sdružení, Strmá 1437, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 28. 2. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 141/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemku p.č. 3257 o výměře 900 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví Severočeské energetiky, a. s., Děčín, do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 99 150,- Kč.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávajícíUsnesení č. 142/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - práva vjezdu a chůze - na pozemek p.č. 369, k.ú. Frýdlant, ve prospěch oprávněného - vlastníka pozemku p.č. 373, k.ú. Frýdlant za jednorázovou úhradu ve výši 3 000,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada při podpisu smlouvy
- správní poplatek za vklad smlouvy uhradí oprávněný
- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 28. 2. 2005
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru zřídit věcné břemeno


Usnesení č. 143/04

Zastupitelstvo města po doplňujících informacích:

1.) Bere na vědomí zprávu o postupu zpracování a projednání návrhu zadání změny č. 2a ÚPNSÚ Frýdlant.

2.) Souhlasí s vyhodnocením podaných stanovisek a podnětů k návrhu zadání změny č. 2a ÚPNSÚ Frýdlant.

3.) Schvaluje projednané zadání změny č. 2a ÚPNSÚ Frýdlant.

4.) Ukládá Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, jako pořizovateli územního plánu, neprodleně zahájit práce související se zpracováním a projednáním další etapy změny č. 2a ÚPNSÚ Frýdlant (sloučeném konceptu a návrhu).


Usnesení č. 144/04

Zastupitelstvo města po projednání doporučuje zahájit administrativní kroky směřující k převodu sochy sv. Jana Nepomuckého do majetku Města Frýdlant.

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé:
Mgr. Dobroslav Buřita, MUDr. Pavel Černý

14.3.2006 14:49:52 | přečteno 1625x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load