ENDEFRRUPLNLSPIT

10. veřejné zasedání - 15.4.2004

Usnesení z 10. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 15.4.2004

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 10. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.4.2004Usnesení č. 90/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet města za rok 2003 a to příjmy ve výši 185 506 tis. Kč a výdaje 176 472 tis. Kč včetně financování. Dále bere na vědomí výrok auditora z ukončené prověrky hospodaření roku 2003.

Usnesení č. 91/04

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací a s. r. o. Teplo Frýdlant a současně rozdělení hospodářského výsledku organizací.

Usnesení č. 92/04

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutí příspěvku organizaci Bytové hospodářství Frýdlant ve výši 500 tis. Kč.

Usnesení č. 93/04

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4 týkající se navýšení příjmů o 12 312 tis. Kč a výdajů o 12 298 tis. Kč.

Usnesení č. 94/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí dlouhodobého úvěru od Komerční banky, a. s. ve výši 29 mil. Kč na financování akce Rekonstrukce centrální kuchyně se splatností na 10 let za pevnou úrokovou sazbu 4,9 % p.a.. Úvěr bude zastaven nemovitostmi: městské kino ve Frýdlantě, objekt Beseda a OD Sever. Úvěr bude čerpán na základě předložených faktur přímo na účty dodavatele.

Usnesení č. 95/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí dlouhodobého úvěru od Komerční banky, a. s. ve výši 18 975 tis. Kč na přeúvěrování dlouhodobého úvěru ze zdrojů MUFIS (náklady na teplofikaci části města Frýdlant) se splatností v prosinci 2009 za pevnou úrokovou sazbu 4,4 % p.a.. Úvěru bude zastaven nemovitostmi č.p. 99 a 74 včetně pozemků v k.ú. Frýdlant.

Usnesení č. 96/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1295/41, Bělíkova ul., Frýdlant do vlastnictví Davida Tůmy, Frýdlant za kupní cenu 69 000,- Kč.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 30. 6. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele


Usnesení č. 97/04

Zastupitelstvo města schvaluje po projednání v radě města návrh na rozdělení finančních prostředků z Programu městských památkových zón a rezervací na rok 2004.

První v pořadí varianta č. 1:

akce rozpočet státní podíl církev město vlastník
socha sv. Heleny 194 250 194 250
pí Kurková - fasáda 452 760 226 380 45 276 181 104
p. Zverka - klenby 925 760 229 370 45 573 650 817
celkem 650 000 90 849

V případě, že v termínu do 22. 4. 2004 nebudou žadateli splněny veškeré požadované náležitosti k žádosti, je druhou v pořadí varianta č. 4:

akce rozpočet státní podíl církev město vlastník
krov sakristie kostel Nalezení sv. k 361 137 252 796 36 114 72 227
socha sv. Heleny 194 250 194 250
pí Kurková - fasáda nebo p. Zverka - klenby 452 760
925 760
202 954
202 954
45 276
45 573
204 530
677 233
celkem 650 000 36 114 117503
resp.
117800


Usnesení č. 98/04

Zastupitelstvo města po projednání s účinností od 1. 5. 2004 vydává na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 31/2/2004 a současně ruší s účinností k 30. 4. 2004 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 30/1/2004.

Usnesení č. 99/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zásady pro prodej pozemků z majetku Města Frýdlant s platností od 19. 4. 2004.

Usnesení č. 100/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyčlenění 300 tis. Kč na opravu fasády č.p. 476, ul. ČSA, Frýdlant.

Frýdlant 20. 4. 2004

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé:
Burgr Miroslav, Mgr. Drechsler Milan
14.3.2006 14:38:18 | přečteno 1639x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load