ENDEFRRUPLNLSPIT

7. veřejné zasedání - 27.11.2003

Usnesení z 7. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 27.11.2003

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.11.2003Usnesení č. 54/03

a) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2004 vyrovnaný, kde výše příjmů a výdajů činí 120 660 000,- Kč. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo úpravu rozpočtu na rok 2003 navýšení příjmů o 15 195 tis. Kč a navýšení výdajů o 10 758 tis. Kč.

b) Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na příštím zasedání návrh definitivní podoby rozpočtu města na rok 2004 včetně rozpočtu kapitálového. Termín do konce měsíce února 2004.

Usnesení č. 55/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části p.p.č. 3354 o výměře cca 1300 m2 (výměra upřesněna až po rozměření), k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Radka Blažka, Mlýnská 450, Frýdlant, za kupní cenu 70,- Kč/m2.

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 56/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod p.p.č. 4143 o výměře 2425 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Rostislava Krönera, Poustka 76, Frýdlant, za kupní cenu 50,- Kč/m2.

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 57/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části p.p.č. 1132/1 o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdlant (výměra bude upřesněna po zaměření) do vlastnictví manželů Josefa a Jany Havlíčkových, Bělíkova 1073, Frýdlant, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu :
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 58/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod p.p.č. 158 o výměře 225 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Jiřího Hofhansy, Lesní 1286, Frýdlant, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu :
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 59/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se zřízením věcného břemene vjezdu a příjezdu k p.p.č. 271/2, k.ú. Frýdlant ve prospěch společnosti s.r.o. Farmářské služby, Družstevní 107, Chrastava.

Podmínky převodu :
- správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene + náklady za geometrické zaměření uhradí oprávněný
- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru zřídit věcné břemeno

Usnesení č. 60/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zprávu o vydražení pozemků p.č. 53/2, p.p.č. 358/5, p.p.č. 358/2 a pozemku p.č. 358/4, včetně dvou garáží, k.ú. Frýdlant, za nejnižší vyvolávací cenu 230 000,- Kč.

Usnesení č. 61/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se vzdáním se práva nároku na převod pozemků p.č. 3097/1, p.č. 3098, p.č. 3100 a p.č. 3112/1, k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Pozemkového fondu ČR.

Usnesení č. 62/03

Zastupitelstvo města po projednání vyřazuje ze záměru o prodej bytových jednotek byty č. 1295/26, ul. Bělíkova, Frýdlant a č. 1295/41, ul. Bělíkova, Frýdlant.

Usnesení č. 63/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1172/1 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Dočekal Antonín, za cenu 141 000,- Kč
2. Jurkovič Michal, za cenu 136 051,- Kč
3. Budařová Olga, za cenu 131 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 64/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/11 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Pujmanová Jarmila, za cenu 101 000,- Kč
2. Jurkovič Michal, za cenu 94 051,- Kč
3. Dočekalová Lenka, za cenu 80 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 65/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/3 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Šklubalová Růžena, za cenu 160 000,- Kč
2. Jurkovič Michal, za cenu 157 051,- Kč
3. Dočekal Antonín, za cenu 130 000,- Kč
4. Ing. Skřivánek Josef, za cenu 121 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 66/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1200/2 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Himmelová Karla, za cenu 95 900,- Kč
2. Kosková Jana, za cenu 91 500,- Kč
3. Dočekal Antonín, za cenu 84 000,- Kč
4. Ing. Skřivánek Josef, za cenu 79 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 67/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1200/9 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Persse Kamila, za cenu 132 000,- Kč
2. Kosková Elizabeth, za cenu 131 000,- Kč
3. Jurkovič Michal 124 051,- Kč
4. Ing. Skřivánek Josef, za cenu 120 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 68/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1285/9 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Šubrtovi Soňa a Pavel, za cenu 350 000,- Kč
2. Dočekal Antonín, za cenu 151 000,- Kč
3. Ing. Skřivánek Josef, za cenu 109 000,- Kč
4. Wudy Jaroslav, za cenu 85 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 69/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1285/4 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Šubrtovi Soňa a Pavel, za cenu 350 000,- Kč
2. Dočekal Antonín, za cenu 146 000,- Kč
3. Wudy Jaroslav, za cenu 120 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 70/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1295/1 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Šubrtovi Soňa a Pavel, za cenu 350 000,- Kč
2. Dočekal Antonín, za cenu 155 000,- Kč
3. Persse Kamila, za cenu 148 000,- Kč
4. Jurkovič Michal, za cenu 146 051,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 71/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1295/10 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Šubrtovi Soňa a Pavel, za cenu 350 000,- Kč
2. Jurkovič Michal, za cenu 146 051,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 72/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1295/17 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Ing. Skřivánek Josef, za cenu 105 000,- Kč
2. Jurkovič Michal, za cenu 96 051,- Kč
3. Skřivánek Josef, za cenu 95 000,- Kč
4. Dočekal Antonín, za cenu 91 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 73/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1295/45 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Šubrtovi Soňa a Pavel, za cenu 350 000,- Kč
2. Persse Kamila, za cenu 156 000,- Kč
3. Dočekal Antonín, za cenu 148 000,- Kč
4. Jurkovič Michal, za cenu 146 051,- Kč
5. Poláček Robert, za cenu 125 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající - kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky - k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004 - v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 74/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1297/1 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Šubrtovi Soňa a Pavel, za cenu 350 000,- Kč
2. Dočekalová Lenka, za cenu 171 000,- Kč
3. Pujmanová Jarmila, za cenu 158 000,- Kč
4. Jurkovič Michal, za cenu 153 051,- Kč
5. Opočenský Josef, za cenu 134 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 75/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1307/2 do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Šubrtovi Soňa a Pavel, za cenu 350 000,- Kč
2. Pujmanová Jarmila, za cenu 172 000,- Kč
3. Dočekalová Lenka, za cenu 158 000,- Kč
4. Jurkovič Michal, za cenu 151 051,- Kč
5. Persse Kamila, za cenu 151 000,- Kč
6. Wudy Jaroslav, za cenu 135 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- kupující přebírá veškerá práva a závazky k nájemci bytové jednotky
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemce dle pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 76/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 378/4 o výměře 86 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Jaroslava Havla, Kodešova 1412, Frýdlant, za cenu 300,- Kč/m2.

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- vkládá se věcné břemeno umístění a zachování městské kašny, která není předmětem prodeje, pro Město Frýdlant
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 3. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 77/03

Zastupitelstvo města schvaluje podnět na zpracování změny č. 2 ÚPNSÚ Frýdlant v rozsahu dle předložené důvodové zprávy.

Usnesení č. 78/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 29/3/2003 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školského klubu s účinností od 1. ledna 2004 a zároveň k tomuto datu ruší vyhlášky č. 9/1/1994 a č. 28/2/2003.

Usnesení č. 79/03

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné informace:
a) Otevření Poradního a setkávacího centra ve Frýdlantě
b) Výši příjmů z účelových dotací v II. pololetí 2003


Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé :
Souček Josef, Vančura Jaroslav

14.3.2006 14:24:43 | přečteno 2003x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load