ENDEFRRUPLNLSPIT

6. veřejné zasedání - 18.9.2003

Usnesení z 6. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 18.9.2003

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.9.2003


Usnesení č. 34/03

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo úpravu rozpočtu na rok 2003 navýšení příjmů o 15 195 tis. Kč a navýšení výdajů o 10 758 tis. Kč.

Usnesení č. 35/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem části pozemku p.č. 1246 o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdlant (výměra bude upřesněna po zaměření) do vlastnictví Jaroslavy Petříkové a Jiřího Mora, Holečkova 1127, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 36/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod:
1) pozemku p.č. 1857/2 o výměře 1528 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Ing. Břetislava Václavíka, Liberecká 580, Chrastava
2) pozemku p.č. 1857/3 o výměře 1100 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví MUDr. Zdeňku Kopalovi, Nábřeží 285, Raspenava
3) pozemku p.č. 1857/4 o výměře 1100 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Zdeňka Kopala ml., Nábřeží 285, Raspenava
Kupní cena se stanovuje jednotně ve výši 100,- Kč/m2. Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 37/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části pozemku p.č. 2230 o výměře cca 500 m2 (výměra upřesněna až po rozměření) do společného jmění manželů Miroslava Jaroslavy Šolcových, Palackého 1275, Frýdlant, za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 38/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemku p.č. 2881/1 o výměře 488 m2, pozemku 2883/2 o výměře 901 m2 a pozemku p.č. 2882 o výměře 331 m2, vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Kamila Černého, Údolí 603, Frýdlant, za kupní cenu 50,- Kč/m2.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 39/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části p.p.č. 1630 o výměře cca 800 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Michala Horňáka, Dlouhá 3278, Frýdlant a část p.p.č. 1630 o výměře cca 400 m2, k.ú. Frýdlant do společného jmění manželů Jaromíra a Petry Ťoupalových, Dlouhá 3108, Frýdlant (výměra pozemků bude upřesněna až po rozměření) za kupní cenu 50,- Kč/m2.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 40/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod p.p.č. 2652/7 o výměře 116 m2, k.ú. Frýdlant do společného jmění manželů Anity a Zdeňka Maryškových, Buriánova 928/26, Liberec za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 41/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části p.p.č. 237/3 o výměře cca 1232 m2 (výměra upřesněna až po rozměření), k.ú. Albrechtice do společného jmění manželů Ing. arch. Elišky Šrutové a Ing. Alexandra Šruty, Albrechtice 68, Chrastava, za kupní cenu 50,- Kč/m2.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 42/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem části pozemku p.č. 2329 o výměře cca 200 m2 do vlastnictví Petra Sirůčka, Jiráskova 1438, Frýdlant a s převodem části pozemku p.č. 2328/7 o výměře cca 200 m2 z vlastnictví Petra Sirůčka, Jiráskova 1438, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant formou směnné smlouvy. Směna bude provedena bez finančního vypořádání, správní poplatek uhradí pan Petr Sirůček. Daň z převodu uhradí každá ze smluvních stran jednou polovinou.

Usnesení č. 43/03

Zastupitelstvo města po projednání vyhlašuje záměr na prodej bytových jednotek dle přílohy.
Podmínky:
- forma obálková metoda
- nejnižší vyvolávací cena uvedena v příloze
- obálky doručit na OMS do 14. 11. 2003
- doručené obálky budou otevřeny a vyhodnoceny na zasedání zastupitelstva města dne

Usnesení č. 44/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s přechodem smlouvy o koupi najaté věci na dům čp. 3227, Dětřichovská ulice, Frýdlant z pana Miroslava Vávry na Vladislava Hrona, oba bytem Dětřichovská 3227, Frýdlant za stejných podmínek.

Usnesení č. 45/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se zřízením věcného břemene "umístění a provozování kabelové elektrické přípojky 22 kV s betonovým sloupem" pro větrnou elektrárnu na pozemkové parcele č. 575/5, k.ú. Horní Vítkov pro oprávněnou osobu Ing. Františka Paška, Mníšek 33, 463 31, Chrastava.
Podmínky převodu:
- zřízení věcného břemene je úplatné jednorázovou platbou 1 400,- Kč
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy + náklady za geometrické měření uhradí oprávněný
- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru zřídit věcné břemeno

Usnesení č. 46/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemků p.č. 53/2 o výměře 81 m2, p.p.č. 358/5 o výměře 8 m2, pozemku p.č. 358/2 o výměře 138 m2 a pozemku p.č. 358/4 včetně objektu garáže o výměře 37 m2, vše k.ú. Frýdlant z vlastnictví a. s. Stavo Frýdlant v likvidaci do vlastnictví Města Frýdlant.
Podmínka převodu:
- kupní cena se stanovuje ve výši 100 000,- Kč za garáž a 100,- Kč za 1 m2 pozemku
- prodej bude uskutečněn ve veřejné dražbě

Usnesení č. 47/03

1) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 2488/3, k.ú. Frýdlant do vlastnictví zájemců v pořadí:
1. manželé Petrovičovi, za navrhovanou cenu 152,- Kč/m2
2. František Kravar, za navrhovanou cenu 122,- Kč/m2.

2) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 2488/2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví zájemců v pořadí:
1. František Kravar, za navrhovanou cenu 122,- Kč/m2
2. Stanislav a Kateřina Kvapilovi, za navrhovanou cenu 100,- Kč/m2.

3) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 2488/1, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Stanislava a Kateřiny Kvapilových, za navrhovanou cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc

Usnesení č. 48/03

Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č. 378/4 o výměře 86 m2, k.ú. Fýdlant pro Střední odbornou školu, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace s umožněním přístupu p. Jaroslava Havla.

Usnesení č. 49/03

Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí s převodem pozemku p.č. 378/4 o výměře 86 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Střední odborné školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště, Učiliště a Praktické školy, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, za cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 50/03

Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí s převodem pozemku p.č. 378/4 o výměře 86 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Jaroslava Havla, Kodešova 1412, Frýdlant za cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 51/03

Zastupitelstvo města Frýdlant se seznámilo s textem závazné vyhlášky č. 27/1/2003 o vyhlášení závazné části 1. změny územního plánu sídelního útvaru Frýdlant předloženého odborem stavebního úřadu a životního prostředí a vyhlašuje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) a dle § 26 odst. 2 stavebního zákona závaznou část změny č. 1 ÚPNSÚ Frýdlant v rozsahu:
a) Funkční a prostorové uspořádání území řešené změnou č. 1 ÚPNSÚ Frýdlant a podmínky jeho zastavitelnosti s tím, že závazné části nedotčené změnou č. 1 se nemění.
b) Aktualizaci místního územního systému ekologické stability.
c) Doplnění vymezených ploch pro veřejně prospěšné stavby. Vyhláška bude vyvěšena na úředních deskách MěÚ Frýdlant od 19. 9. 2003 do 6. 10. 2003.

Usnesení č. 52/03

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se zařazením do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení těchto pracovišť Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec: výdejna Školní jídelny Frýdlant, Školní 692, Frýdlant v Základní škole, Purkyňova 510, Frýdlant a výdejna Školní jídelny, Školní 692, Frýdlant v Základní škole T. G. Masaryka, Bělíkova 977, Frýdlant k 1. 1. 2004.

Usnesení č. 53/03

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu Vyhlášky č. 9/1/1994 O stanovení výše příplatku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školského klubu vypuštěním odst. č. 6 čl. 3 a zvýšením příspěvku ve školním klubu na 30,- Kč měsíčně na jedno dítě (odst. č. 2 čl. 2).


Frýdlant 22. 9. 2003

Wurm Jindřich
starosta


Ověřovatelé :
MUDr. Kořínek Pavel
Mgr. Polčák Antonín

14.3.2006 14:21:28 | přečteno 1958x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load