ENDEFRRUPLNLSPIT

5. veřejné zasedání - 19.6.2003

Usnesení z 5. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 19.6.2003

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 5. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne
19. 6. 2003

Usnesení č. 18/03
a) Zastupitelstvo města jmenuje členy rady školy Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec za pedagogy: Bc. Ježková Jaroslava, Mgr. Hošová Renata, Mgr. Chvojková Anna
b) Zastupitelstvo města jmenuje členy rady školy Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec za rodiče žáků školy: Ing. Lokša Petr, Mgr. Bufáková Alexandra, Jakubcová Petra
c) Zastupitelstvo města po zvolení jmenuje členy rady školy Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec za zřizovatele: Ing. Dachsovou Janu, MVDr. Hlávku Ladislava, RNDr. Rasochu Václava.

Usnesení č. 19/03
Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu rady školy Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec a zřizovací listinu rady školy Speciální školy Frýdlant, okres Liberec.

Usnesení č. 20/03
a) Zastupitelstvo města jmenuje člena rady školy Speciální školy Frýdlant, okres Liberec za pedagogy: Ing. Vyhlídko Štěpán
b) Zastupitelstvo města jmenuje člena rady školy Speciální školy Frýdlant, okres Liberec za rodiče žáků školy: Hlaváčová Jana
c) Zastupitelstvo města po zvolení jmenuje člena rady školy Speciální školy Frýdlant, okres Liberec za zřizovatele: Luciová Mirona

Usnesení č. 21/03
Zastupitelstvo města Frýdlant:
1) Bere na vědomí zprávu o projednání návrhu změny č. 1 doloženou přílohou - „Výsledek projednání a dohodnutí návrhu s dotčenými orgány státní správy projednání námitek vlastníků pozemků a objektů, vyjádření orgánů územního plánování sousedních obcí, vyhodnocení připomínek“.
2) Schvaluje změnu č. 1 schváleného územního plánu sídelního útvaru Frýdlant, zpracovanou Ing. arch. Zdeňkem Auerem, ateliérem AUREA, Hrdlořežská 47, Praha 3 zahrnující:
a) změny ve využití ploch - lokality 1.1 - 1.40
b) změny ÚSES dle aktuálních podkladů - lokality 1.17 a - 1
c) vymezení ploch veřejně prospěšných staveb:
- lokality 1.25 - změna rezervní plochy R 17 do návrhové kategorie 25 - veřejné vybavení se záměrem vybudování parkoviště pro návštěvníky zámku a informační centrum
- lokalita 1.10 - prodloužení ulice Karoliny Světlé severně tak, aby bylo možné
dopravně napojit nové obytné plochy při zachování dopravní přístupnosti
stávajícího kynologického areálu
3) Vymezuje závaznou část územního plánu v rozsahu změny č. 1:
a) lokality 1.1 - 1.40, funkční a prostorové uspořádání řešené změnou č. 1 včetně závazných regulativů
b) aktualizované ÚSES - lokalita 1.17 a - 1
c) plochy pro specifikované veřejně prospěšné stavby ve smyslu § 108 stavebního zákona
4) Rozhoduje o námitkách a nesouhlasech k návrhu změny č. 1 podaných v průběhu projednání návrhu tak ja je vyhodnoceno v dokumentu „Dodatek - vyhodnocení námitek a nesouhlasů k oznámení o vystavení územního plánu, návrh na rozhodnutí o nich“.
5) Ukládá městskému úřadu - Odboru stavebního úřadu a životního přostředí
a) zajistit povinnosti pořizovatele vyplývající ze schválení změny č. 1 územního plánu včetně vyhlášení závazné části změny č. 1 obecně závaznou vyhláškou.
b) průběžně sledovat potřeby na řešení změn územního plánu města v případě potřeby vyžádat souhlas k zadání dalších změn, popřípadě zdůvodnit potřebu zpracování nového územního plánu obce. Návrh na řešení změn předložit nejpozději do června 2005
c) zpracovat do 31. 12. 2003 podklad se zdůvodněným návrhem na výběr lokalit, pro které bude zadán regulační plán pro více lokalit

Usnesení č. 22/03
1) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 1483, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Romana Brzáka, za cenu 100,- Kč/m2
2) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 1485, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Petr Škeříka, za cenu 100,- Kč/m2
3) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 1482, k.ú. Frýdlant do vlastnictví manželů Hybnerových, za cenu 100,- Kč/m2
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy + náklady za geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 8. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 1 měsíc)

Usnesení č. 23/03
Zastupitelstvo města po projednání schválilo prodejní cenu pozemku s p.č. 378/4 o výměře 86 m2, k.ú. Frýdlant, za cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 24/03
Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí s převodem pozemku p.č. 378/4 o výměře 86 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví p. Havla Jaroslava.

Usnesení č. 25/03
Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí s převodem pozemku p.č. 378/4 o výměře 86 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví zájemců v pořadí:
1. SOU a U Frýdlant
2. Havel Jaroslav


Usnesení č. 26/03
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem části pozemku p.č. 1666 o výměře cca 500 m2, k.ú. Frýdlant (výměra bude upřesněna po zaměření) včetně vyhořelé stodoly do vlastnictví p. Stanislava Zalabáka, Dlouhá 3269, Frýdlant za navrhovanou cenu 20 000,- Kč.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 8. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 27/03
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 1162/19 o výměře 3 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví p. Josefa Fabiána, Bělíkova 1295, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 8. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 28/03
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 346/2 o výměře
591 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví Českého telecomu, a. s. do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 42 000,- Kč.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- Město Frýdlant souhlasí se zřízením věcného břemene umístění telekomunikačních kabelů
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 8. 2003

Usnesení č. 29/03
1) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 2329 díl „e“ o výměře 16 m2 do vlastnictví manž. Kořínkových, Jiráskova 1415, Frýdlant a s převodem pozemku p.č. 2328/6 díl „b“ o výměře 33 m2 z vlastnictví manž. Kořínkových, Jiráskova 1415, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant formou směnné smlouvy. Směna bude provedena bez finančního vypořádání, správní poplatek uhradí manž. Kořínkovi. Daň z převodu uhradí každá ze smluvních stran jednou polovinou.
2) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 2329 díl „d“ o výměře 63 m2 do vlastnictví manž. Pirochových, Jiráskova 1403, Frýdlant a s převodem pozemku p.č. 2328/8 o výměře 72 m2 a části pozemku p.č. 2328/1 o výměře 32 m2 z vlastnictví manž. Pirochových, Jiráskova 1403, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant formou směnné smlouvy. Směna bude provedena s finančním vypořádáním za část pozemku p.č. 2328/1 - 32 m2 ve výši 3 200,- Kč, správní poplatek uhradí manž. Pirochovi. Daň z převodu uhradí každá ze smluvních stran jednou polovinou.
3) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem části pozemku p.č. 2328/1 o výměře 32 m2 do vlastnictví manž. Krýchových, Jiráskova 1226, Frýdlant a s převodem pozemku p.č. 2330 díl „c“ výměře 32 m2 z vlastnictví manž. Krýchových, Jiráskova 1226, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant formou směnné smlouvy. Směna bude provedena bez finančního vypořádání, všechny ostatní poplatky včetně daně z převodu uhradí Město Frýdlant.

Usnesení č. 30/03
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku Kulturnímu sdružení Frýdlant 80 000,- Kč a Jizerskému klubu orientačního běhu 25 000,- Kč.

Usnesení č. 31/03
1) Zastupitelstvo města po projednání přijímá investiční příspěvek od Libereckého kraje ve výši 300 tis. Kč na výstavbu dětských hřišť a 200 tis. Kč na úpravy zimního stadionu za podmínek stanovených Libereckým krajem.
2) Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na příštím zasedání zastupitelstva města návrh rozpočtových opatření k zajištění těchto investičních akcí.

Usnesení č. 32/03
1) Zastupitelstvo města souhlasí se spoluúčastí Města Frýdlantu na výstavbě nové lávky přes řeku Smědou na rozhraní katastru měst Frýdlant a Raspenava do výše 301 000,- Kč
2) Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na příštím zasedání zastupitelstva města návrh rozpočtových opatření k zajištění této investiční akce.

Usnesení č. 33/03
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis pohledávek Služeb města Frýdlant za roky 1994 - 1995 přesahující hodnotu 20 tis. Kč dle seznamu.

Frýdlant 20. 6. 2003

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé:
Ing. Holec Mirko
Mgr. Juřina Robert

14.3.2006 14:15:46 | přečteno 2143x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load