ENDEFRRUPLNLSPIT

4. veřejné zasedání - 4.6.2003

Usnesení z 4. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 4.6.2003

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 4. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 4.6.2003


Usnesení č. 16/03
Zastupitelstvo města souhlasí s převodem pozemku p.č. 920/1 o výměře 5 444 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví a. s. Stavo Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant za podmínek:
- prodej pozemku se uskuteční veřejnou dražbou
- kupní cena za pozemek nepřesáhne částku 100,- Kč/m2, v opačném případě Město Frýdlant odstupuje od svého záměru nemovitost odkoupit
- s podmínkou složení jistiny ve výši 10% z vyvolávací ceny tj. 54 440,- kč - při účasti ve veřejné dražbě zastupitelstvo města souhlasí
- účastí ve veřejné dražbě pověřuje zastupitelstvo města p. starostu - Jindřicha Wurma


Usnesení č. 17/03
Zastupitelstvo města souhlasí s úpravou záměru na prodej pozemků p.p.č. 1483, 1485, 1482 (výměre jednotlivých pozemků cca 1400 m2), vše k.ú. Frýdlant formou „obálkové metody“. Podmínky:
a) p.p.č. 1483 - nabídnout žadatelům (Brzák, Hybnerovi, Kaplan, Lešákovi)
b) p.p.č. 1485 - nabídnout žadatelům (Škeřík, Hybnerovi)
c) p.p.č. 1482 - nabídnout žadatelům (Brzák, Hybnerovi, Kaplan, Lešákovi, Škeřík)
d) obálky se budou rozlepovat v tomto pořadí parcel: p.p.č. 1483, 1485, 1482
e) pokud se bude některý z uspokojených žadatelů ucházet o parcely další, bude jeho obálka ze soutěže o tyto parcely vyřazena
f) v případě jedné obálky na parcelu bude tato parcela zájemci prodána za cenu 100,- Kč/m2
g) min. cena ve výši 100,- Kč/m2
h) obálky doručit na Odbor majetkosprávní MěÚ Frýdlant nejpozději do 18. 6. 2003

Frýdlant 9 6. 2003

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé:
Havel Jiří
MVDr. Hlávka Ladislav
14.3.2006 14:07:29 | přečteno 1687x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load