ENDEFRRUPLNLSPIT

Volby do Evropského parlamentu 2009

eu volby

Konají se v pátek a v sobotu 5. a 6. června 2009.

Co je Evropský parlament ?

Evropský parlament (EP) je jedním z orgánů Evropské unie (EU). Poslanci EP jsou voleni přímou volbou jednou za pět let. Parlament má 736 poslanců. Počet zástupců jednoho státu je určen Smlouvou o Evropském společenství (Maastrichtská smlouva). Česká republika bude mít 22 poslanců, o mandáty se bude ucházet 33 volebních stran. Sídlem EP je Štrasburk, ale parlament pracuje v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a v Lucemburku (sekretariát).

Kdy k volbám?

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 5. - 6. června 2009. V pátek budou místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Kam k volbám?

Ve Frýdlantu i tentokráte bude 6 volebních okrsků:

- Okrsek č. 1 - Klubovna ČSZ v ul. U Nemocnice (zahrádkářská kolonie)

- Okrsek č. 2 - Základní škola v ul. Husova - POZOR změna! - z důvodu rekonstrukce školní budovy bude volební místnost v družině

- Okrsek č. 3 - Budova SDH Frýdlant v ul. Okružní čp. 1378 (nová hasičárna)

- Okrsek č. 4 - Základní škola v ul. Purkyňova

- Okrsek č. 5 - Klubovna Obce Baráčníků Větrov

- Okrsek č. 6 - Základní škola v Bělíkově ulici

Podrobné určení zařazení jednotlivých objektů do volebních okrsků je uvedeno v oznámení umístěných na úředních deskách Města Frýdlantu.

Zásady hlasování

- Každý volič hlasuje osobně.

- Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území ČR veden v evidenci obyvatel podle zvláštního předpisu. Poté obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebo jiného členského státu, nebo jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno.

- V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že neumí číst ani psát, si může vzít s sebou jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něho v souladu s jeho pokyny hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, můžete požádat Městský úřad Frýdlant, písemně, e-mailem: veronika.bubenickova@mu-frydlant.cz nebo tel. č.: 482464067, 482464068 a v den voleb okrskovou volební komisi o to, abyste mohli hlasovat doma. Příslušná komise k vám v takovém případě vyšle své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Komise může vyjíždět s volební schránkou pouze na území svého volebního okrsku.

Ing. Veronika Bubeníčková, tajemnice MěÚ Frýdlant

20.5.2009 14:36:46 - aktualizováno 26.5.2009 14:35:29 | přečteno 2556x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load