ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 11. zasedání rady města konaného dne 13. 3. 2023

Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za rok 2022 dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem protokolu v předloženém znění, a dále souhlasí s převodem zisku HČ ve výši 18.781,14 Kč do rezervního fondu organizace.

Rada města schvaluje převod zůstatku individuálního příslibu na energie a příspěvek na obědy zaměstnancům za rok 2022 ve výši 121.173,64 Kč zpět na účet zřizovatele.

Rada města bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace k 31. 12. 2022.

Rada města schvaluje bezplatný pronájem sálu restaurace Beseda na pořádání charitativní akce "WESTERNOVÁ NOC PRO IVANKU" dne 15. 4. 2023.

Rada města schvaluje bezplatný pronájem poloviny sálu restaurace Beseda na uspořádání valné hromady dne 24. 3. 2023 pro Tenisový klub Frýdlant o.s.

Rada města schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda na uspořádání společenské dne 22. 4. 2023.

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem městského bytu.

Rada města souhlasí s přidělením bytové jednotky o velikosti 1+3, Míru 172/3, Frýdlant.

Rada města souhlasí s přidělením bytové jednotky o velkosti 1+0, U Nemocnice 1242/5, Frýdlant.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci "Oprava fasády bytového domu ul. ČSA 476, Frýdlant" dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2023, dle přiložené tabulku a doporučuje zastupitelstvu města tento materiál schválit.

Rada města bere na vědomí Stručnou zprávu o činnosti Poradního a setkávacího centra (POSEC) v roce 2022 a informaci o připravované konferenci "20 let POSECu" ve čtvrtek 12. října 2023 v městském kině ve Frýdlantu.

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o realizaci politiky v oblasti závislostí v ORP Frýdlant za rok 2022.

Rada města schvaluje  v rámci poptávkového řízení cenovou nabídku Josefa Zadáka, se sídlem Heřmanice 48, 464 01 Frýdlant, na akci „Zastřešení pískoviště v MŠ Sídlištní, Frýdlant“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje v rámci poptávkového řízení cenovou nabídku společnosti Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, Turnov 511 01, na akci „Dodávka a montáž herních prvků do MŠ Jiráskova, Frýdlant“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2023 uzavřený mezi městem Frýdlant a Josefem Netolickým, se sídlem Mánesova 931, Frýdlant 464 01 dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Rada města schvaluje cenovou nabídku Ing. Jindřicha Lechovského se sídlem Sokolská 1183, Liberec na zpracování architektonické studie objektu čp. 459, ul. ĆSA, Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „DUR – Frýdlant – Bulovka“, „DUR – Frýdlant – Dětřichov“, „DUR – Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“ uzavřené mezi Městem Frýdlant a společností Sweco Hydroprojekt a. s. dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Rada města schvaluje cenovou nabídku pana Josefa Vorlíčka se sídlem Na Cikánce 3293, 46401 Frýdlant na výměnu střešní krytiny skladu u ZŠ Bělíkova, Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města bere na vědomí informace o předběžném výsledku podlimitní veřejné zakázky na akci „Pořízení projektové dokumentace nového využití objektu čp. 45, ul. Havlíčkova, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem části náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 2. 5. 2023 od 15:00 do 18:00 hodin ve prospěch České společnosti AIDS pomoc z.s. za účelem bezplatného anonymního testování na HIV.

Rada města bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Libereckého kraje o možnosti seznámit se s návrhem „Plánu péče o přírodní rezervaci Křížový vrch na období 2023 – 2032“.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě provést stavbu č. IE-12-4006511/VB/1 uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín dle návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v II. NP objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 715,34 m2 s Tien Vu Tran, Míru 169, Frýdlant, IČ 19091524 na dobu určitou 5 let od 1. 5. 2023. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok u NP a 170,- Kč/m2/rok u skladovacích prostor. Před uzavřením nájemní smlouvy bude nájemcem uhrazena kauce ve výši 2-měsíčního nájemného v souladu s pravidly města.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s výkupnou v ul. Máchova, Frýdlant dle návrhu.

Rada města schvaluje zápis inventarizační komise o provedení inventarizace za rok 2022 dle předloženého návrhu vedoucí odboru majetkosprávního.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 586/1, k.ú. Frýdlant o výměře 7 m2. Minimální cena nájemného se stanovuje ve výši 200,- Kč/rok. Pozemek se nachází za objektem čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění majetku města s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. dle návrhu.

Rada města souhlasí s realizací akce "Sochy v parku" dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost o sponzorský dar 10.000,- Kč na vydání knihy Beze stopy a schvaluje nákup 20 ks knih.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k rámcové dohodě na poskytování služeb elektronických komunikací s O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, kterým se prodlužuje rámcová dohoda o 12 měsíců za ceny dle cenové nabídky.

Rada města bere na vědomí Územní studii Jiráskova, Frýdlant zpracovanou společností SAUL s.r.o. dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na základě žádosti od Nezávislé odborové organizace Policie ČR Liberec na pořádání krajské a mezinárodní soutěže psovodů.

Rada města schvaluje žádost ZŠS Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec, p.o. od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., dle přiloženého materiálu.


17.3.2023 14:35:28 | přečteno 161x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load