ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 74. zasedání rady města konaného dne 29.11.2021

Rada města souhlasí s navýšením ceny za pronájem sálu Beseda na částku 6 500,- Kč s platností od 1. 1. 2021.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci: „Zateplení a rekonstrukce střechy objektu Družstevní 1384, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje výsledky poptávkového řízení na dodávku 8 kusů notebooků pro pracovníky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dle předloženého materiálu. Vítězem poptávkového řízení je firma COTREX PC, s.r.o., která nabídla nejnižší nabídkovou cenu. Rada města ukládá řediteli školy uzavřít kupní smlouvu s vítězným dodavatelem.   

Rada města schvaluje změnu plánu odpisů na rok 2021 u organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje čerpání finančních prostředků na nákup myčky černého nádobí u organizace Školní jídelna, Frýdlant, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.     

Rada města schvaluje Program regenerace MPZ Frýdlant na roky 2022-2032 a doporučuje ho předložit ke schválení zastupitelstvu města. 

Rada města souhlasí  s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 62, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 2300 m2 od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. Cena nájemného se stanovuje ve výši 5,- Kč/m2/rok. Pozemek se nachází ve Filipově, Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na zpracování hlavních mostních prohlídek pro rok 2022 dle návrhu odboru majetkosprávního.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části p.č. 2201/1 k.ú. Frýdlant o výměře 200 m2 za min. cenu ve výši 2,- Kč/m2/měsíc. V případě doručení žádostí dalších uchazečů bude výběr nájemce proveden min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena pronájmu se stanovuje ve výši 400,- Kč/měsíc a min. příhoz do dalších kol ve výši 40,- Kč/měsíc. Pozemek se nachází v ul. Raisova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 261/1 o výměře cca  130 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu z vlastnictví  do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 712,- Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- oddělený pruh p.č. 261/1 bude navazovat na šíři pozemku p.č. 254/2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu
- město zajistí vyhotovení geometrického plánu na vlastní náklady
- v geometrickém plánu bude oddělena část pozemku skutečně zastavěného zpevněnou plochou vjezdu, která bude předmětem zřízení věcného břemene umístění stavby a chůze a jízdy ve prospěch prodávajících
- město se zavazuje vydat souhlas s vybudováním inženýrských sítí na odkoupeném pozemku
- výkupní cena stejná jako při koupi pozemku od města
- daň z příjmu uhrazenou po prodeji prodávajícími uhradí město na základě doloženého daňového dokladu
- veškeré náklady a poplatky související s převodem uhradí město.

Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene umístění stavby zpevněné plochy a práva chůze a jízdy na pozemku p.č. 261/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě geometrického plánu skutečného umístění stavby ve prospěch za podmínky schválení převodu části pozemku p.č. 261/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Města Frýdlant. Geometrický plán uhradí povinný - město. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.

Rada města schvaluje otevírací dobu sběrného místa v ul. Raisova, Frýdlant dle návrhu vedoucí odboru majetkosprávního. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod částí pozemků p.č. 3222 a 3223/1, vše k.ú. Frýdlant z vlastnictví nutné k výstavbě chodníku do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu na náklady města. Vlastníci pozemků se zavazují udělit městu souhlas se stavbou chodníku. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelového vedení NN k pozemku p.č. 2633 a 2647/1, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 5.400,- Kč + DPH. Žadatel předloží geometrický plán skutečného zaměření stavby po jejím dokončení na vlastní náklady. Pozemky se nacházejí v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 56/3 o výměře 1014 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází ve Filipově. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 245 o výměře 973 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za kupní cenu 750,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 172, ul. Míru, Frýdlant o výměře 91,6 m2. Nájemné se stanovuje ve výši 700,- Kč/m2/rok. 

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 172, ul. Míru, Frýdlant uzavřené s firmou Marvin style, s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant dohodou ke dni 31. 12. 2021.

Rada města schvaluje cenovou přílohu pro rok 2022 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 31. 10. 1995 uzavřenou s firmou FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, kterou se mění ceny pro rok 2022 dle návrhu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 671/1 o výměře cca 127 m2, k.ú. Frýdlant za min. kupní cenu 1.000,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Míru, Frýdlant. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 1586/1 o výměře cca 2100 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 410,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 791 o výměře 805 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 1.000,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej spoluvlastnického podílu 586/5524 na společných částech domu čp. 168 a pozemku 635/2, k.ú. Frýdlant - nebytové prostory (garáž) za min. kupní cenu 190.000,- Kč. Prostory se nacházejí v ul. Míru, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej podílu 4/36 na pozemku st.p.č. 377, jehož součástí je objekt čp. 354, k.ú. Šumburk nad Desnou za kupní cenu 225.000,- Kč. 

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v suterénu objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant uzavřenou s fi. Marvin style, s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant dohodou k 31. 12. 2021. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v suterénu objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant o výměře 120 m2 (sklad). Minimální nájemné se stanovuje ve výši 1.000,- Kč/měsíc.

Rada města souhlasí s doporučením Finančního výboru týkajícího se zhodnocení prostředků na účtech Města Frýdlant a doporučuje návrh schválit.

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2021 ve výši příjmů i výdajů 1.633.101,00 Kč dle předloženého materiálu. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města schvaluje zprávu o čerpání rozpočtu Města Frýdlant k 31. 10. 2021 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s poskytnutím dotace dle žádosti č. 12/2021 ve výši 89.000,- Kč organizaci TJ Slovan Frýdlant z.s. na financování výměny plynového kotle a ohřev TUV pro posilovnu v objektu ul. Tyršova 681, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zněním statutu sociálního fondu MěÚ pro rok 2022 a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho příští jednání.

Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2022 v předloženém znění a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení v navrženém znění.

Rada města bere na vědomí informace o procesu schvalování rozpočtových opatření v období 21. 12. 2021 – 31. 12. 2021 a doporučuje zastupitelstvu města tuto pravomoc starostovi města schválit. 

Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Mikroregion Frýdlantsko na rok 2022.

Rada města bere na vědomí Strategický plán Města Frýdlant na roky 2022-2032 a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města schvaluje Plán činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na I. pololetí 2022, dle předloženého materiálu. 

Rada města přiděluje byt č. 20 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant, od 1. 12. 2021, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava výškové techniky, JSDH Frýdlant“ uzavřený mezi objednavatelem městem Frýdlant a zhotovitelem firmou ALFAVARIA Group s.r.o. se sídlem Pobřežní 28, Chrastava a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.

Rada města souhlasí s přidělením bytové jednotky o velikosti 1+0, Komenského 723, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Plán spolupráce RAW + město Frýdlant + MAS pro rok 2022, dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit přísedícího Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2021 – 2025 kandidáta Bc. Dušana Václavíčka, jmenovaný s kandidaturou souhlasí.

Rada města nevyužije možnost navýšení nájemného ČOV na rok 2022 o inflaci. Důvodem pro nezvýšení nájemného ČOV je aktuální ekonomická situace a především zdražování energií. Zvýšení nájmu by ovlivnilo cenu vody, kterou zajišťuje Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., ta už v současné době byla jedna z nejdražších v ČR.

6.12.2021 8:38:58 | přečteno 176x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load